Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Словник основних географічних термінів і понять. П-Я

Паводок
швидке, нерегулярне, порівняно нетривале підняття рівня води в річці. Основними паводковими районами України є Передкарпаття, Закарпаття і Кримські гори.
Передгір'я
знижені ділянки на краю гірських масивів. Проміжні території між горами і пригірськими рівнинами.
Перекат
неглибока ділянка річища, яка має вигляд валу, що перетинає річище під кутом 20-30°, з пологим схилом, оберненим проти течії та крутим — за течією; складений пухкими відкладами.
Петрофіти (літофіти)
рослини (переважно лишайники і водорості), здатні рости на скелях і кам'янистих осипах.
Пилова буря
природне явище, яке виникає під час посушливої погоди та сильного вітру і супроводиться розвіюванням сухого шару ґрунту, піску та пилу. В Україні найчастіше бувають у південно-східній частині степової зони. Погіршують видимість (їх іще називають чорними бурями).
Підґрунтя
гірська порода, що залягає під ґрунтом.
Підстилаюча поверхня
земна поверхня, що взаємодіє з атмосферою в процесі теплообміну і вологообміну. Суходіл і водні простори, гори і рівнини, ліс і поле, сніг і лід по-різному впливають на стан атмосфери, як і кожна з цих поверхонь по-різному поглинає, накопичує і витрачає променеву енергію сонця. Характер підстилаючої поверхні впливає на циркуляцію атмосфери, на погоду і клімат.
Підтоплення
підвищення рівня ґрунтових вод, спричинене переважно будівництвом гідротехнічних споруд. Масове явище поблизу дніпровських водосховищ.
Піроксени
група породоутворюючих мінералів класу силікатів білого, сірого, жовтого до темно-коричневого та зеленого кольорів.
Плавні
надмірно зволожені, часто заболочені нижні частини заплав, що їх часто заливають паводкові води. Утворюється багато стариць і проток. Вкриті густими заростями вологолюбної рослинності — очеретом, осокою, рогозою та ін. Трапляються в дельті Дунаю та ін. рік.
Плагіоклази
група породоутворюючих мінералів класу силікатів, здебільшого білого, сірувато-білого кольору.
Плесо
досить спокійна глибоководна ділянка річища рівнинної річки між перекатами, найчастіше виникає при меандруванні річки, на звужених або вигнутих ділянках річки внаслідок збільшення швидкості течії під час повені.
Пошукова робота
геологічне дослідження, спрямоване на виявлення корисних копалин.
Прибій
явище руйнування морських чи озерних хвиль на малих глибинах в разі набігання їх на берег. Спричинює руйнування берегів.
Прогин
видовжена від'ємна структура (заглиблення) земної кори, заповнена потужною товщею переважно осадових порід.
Протока
відносно вузька ділянка водної поверхні між ділянками суходолу, яка сполучає два сусідні водні басейни.
Пуща (хаща)
великий масив густого важкопрохідного лісу.
Радіаційний баланс
різниця між сумарною і відбитою радіацією та випромінюванням підстилаючої поверхні.
Радіація відбита
сонячне випромінювання, що відбивається від поверхні Землі.
Радіація пряма
сонячне випромінювання, що надходить з прямими сонячними променями.
Радіація розсіяна
сонячне випромінювання, що утворюється в атмосфері в результаті відбиття та вбирання теплоти і світла.
Радіація сонячна
теплота і світло, що випромінюються Сонцем і потрапляють на Землю. Вимірюється в джоулях на 1 см кв земної поверхні.
Радіація увібрана
частина сумарної сонячної радіації, увібрана поверхнею Землі.
Реакліматизація
акліматизація, відновлення на конкретній території з якихось причин зниклих чи знищених місцевих видів рослин або тварин.
Релікти
види рослин чи тварин, які збереглися з минулих геологічних часів і подекуди ще трапляються на певних територіях.
Рослинність
сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) земної кулі або її регіонів.
Сейсмічний
пов'язаний з явищами землетрусу.
Силікати
солі кремнієвих кислот, дуже поширені серед природних мінералів (наприклад, слюда, тальк, азбест, польовий шпат). Застосовують як будівельні матеріали, вогнетриви тощо.
Симбіоз
форма співжиття організмів різних видів, що забезпечує їм взаємну вигоду.
Сільськогосподарські угіддя
землі, які використовують для одержання сільськогосподарської продукції (рілля, сінокоси, пасовища тощо).
Сланець
слабометаморфізована дрібнозерниста гірська порода, що має добре виражену шаруватість.
Смерч
вертикальний атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі і поширюється вниз часто до самої земної поверхні; темна хмара, що має форму стовпа або хобота з лійкоподібними розширеннями, повітря в якому обертається найчастіше проти годинникової стрілки.
Снігова лавина
швидкий раптовий і часто руйнівний зсув снігу зі стрімких схилів.
Солоді
низькородючі ґрунти, що формуються внаслідок ви-луження під впливом інтенсивного промивання водою солонців і солонцюватих ґрунтів. Трапляються в пониззях (подах), слабодренованих вододілах і більш вологих місцях. Назва походить від рослини, яку в народі називають «солодка».
Солонці
група засолених ґрунтів, що утворюються з солончаків після вимивання з них легкорозчинних солей. Містять багато обмінних йонів натрію (до 40%), мають кальцій і магній, що надає цим ґрунтам водонепроникних властивостей. Поширені в степовій і лісостеповій зонах.
Солончаки
ґрунти, що формуються за сталого вмісту великої кількості солі. В Україні обмежено поширені на півдні степової зони.
Сонячне сяйво
освітлення земної поверхні чи води прямими променями Сонця.
Спільнота
об'єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою, інтересами.
Споживання свіжої води
використання води, що забирається з різних місць (у тім числі з морів), для задоволення господарських потреб.
Сталагміт
мінеральне натічне утворення, що наростає з дна карстових порожнин.
Сталактит
мінеральне натічне утворення на верхніх стінах і стелі карстових порожнин, що звисає.
Стариця
частина колишнього річища чи меандри, яка повністю відокремилась від річки. Трапляється на річках, що течуть по рівнинній низовинній місцевості.
Статистика
наука про кількісні зміни у розвитку суспільства та економіці;
кількісний облік масових явищ.
Структура угідь
відношення частки окремих видів угідь до їх сумарної площі, виражене у відсотках.
Сульфати
сірчанокислі солі, середні солі сірчаної кислоти, тобто солі, де обидва атоми водню молекули цієї кислоти заміщені атомами металу або алюмінієм. Безбарвні речовини. Сульфат амонію застосовують як добриво, сульфат натрію — у виробництві скла, мила, паперу.
Суспільство
сукупність мешканців певної країни; організована соціальна спільнота, яка характеризується доволі високим ступенем єдності, поєднаними між собою подібністю умов життя, нормами поведінки.
Суховій
сухий гарячий вітер, що зароджується в теплий період, часто на краю антициклону.
Тваринний світ
сукупність усіх особин тварин різних видів, які постійно або тимчасово проживають у межах будь-якої території чи акваторії.
Тектоніка (геотектоніка)
наука, що вивчає глибинні структури і рухи та їхні зміни, пов'язані з розвитком Землі.
Тектонічна структура
будова земної кори загалом; ділянка земної кори, що має спільний давній фундамент і складається з великої кількості менших структур. Найбільші тектонічні структури земної кори мають значні глибини (платформи, глибинні розломи тощо).
Тераси
східцеподібні, переважно горизонтальні або слабо-нахилені поверхні на схилах річкових долин, берегах озер і морів.
Трепел
осадова гірська порода білого, світло-сірого чи світло-жовтого кольору. М'яка, але щільна. Складається переважно з дрібненьких кульок опалу та панцирів діатомів. Використовується в будівництві, нафтовій промисловості.
Угруповання
група рослинних або тваринних організмів, що постійно чи тимчасово співіснують де-небудь.
Ураган
дуже швидкий (понад 35 м/с), тривалий, руйнівної сили вітер.
Уранова руда
переважно мінерал уранініт. Бувають бідні (до 0,1% урану) і багаті (понад 1% урану) руди. Україна має значні запаси уранових руд.
Фанерозой
геологічний час, що почався приблизно 570 млн років тому і триває дотепер. Складається з палеозойської, мезозойської і кайнозойської ер.
Фарватер
безпечний шлях для руху суден між мілинами та іншими перешкодами.
Фауна
сукупність усіх видів тварин будь-якої території, що історично склалась.
Фен
теплий сухий, часто сильний вітер, що дме з гір у долини.
Фітоценоз
історично складена сукупність видів рослин, що існує на території з більш-менш однотипними кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами. Характеризується певним видовим складом, структурою та взаємодією рослин між собою і зовнішнім середовищем.
Фліш
потужна товща осадових гірських порід — морських відкладів з мергелів, аргілітів, вапнякових пісковиків тощо з вираженою шаруватістю. Трапляються в Карпатах.
Флора
історично складена сукупність видів рослин, що населяють певну територію або населяли її в минулі геологічні часи.
Флювіогляціальні відклади
водно-льодовикові відклади.
Фронти атмосферні
рухомі перехідні зони в тропосфері, що розділяють різні за фізичними властивостями повітряні маси. Виникають у разі контакту теплих і холодних повітряних мас. Основні фронти, що бувають над Україною, — арктичний (між арктичним і полярним повітрям (помірним)) і полярний (між полярним і тропічним повітрям). З фронтами пов'язані хмарність і опади, формування циклонів і антициклонів, різкі зміни погоди.
Хуртовина
перенесення снігу вітром у приземному шарі повітря; сильний вітер зі снігом. В Україні найчастіше зумовлена циклонами.
Циклон
область приземного шару атмосфери з вихровим рухом повітряних мас і зниженим тиском у центрі. Повітря в ньому рухається по спіралі до центра: в Північній півкулі — проти годинникової стрілки, у Південній — за годинниковою стрілкою внаслідок руху Землі навколо своєї осі.
Цирки
чашоподібні заглиблення на стрімких гірських схилах.
Цілинні землі
землі, придатні для посівів сільськогосподарських рослин, але ще не освоєні.
Чорні бурі
сильні сухі вітри, що переносять дрібні сухі часточки ґрунту. Частково затьмарюють сонце. Призводять до зниження врожайності чи загибелі посівів сільськогосподарських культур. Виникають у південно-східних районах України.
Шибляки
густі зарості невисоких теплолюбних посухостійких дерев і листопадних колючих низькорослих чагарників, які виросли на місці знищених лісів. Поширені в Кримських горах.