Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

Предмет, завдання і зміст державного земельного кадастру та зв'язок його з іншими дисциплінами

Предметом вивчення дисципліни "Теоретичні основи земельного кадастру" є коло знань, яке стосується вивчення, обліку та оцінки земельних ресурсів. При цьому вивчаються як теоретичні питання, так і практичні дії щодо ведення державного земельного кадастру на різних адміністративно-територіальних рівнях (сільська, селищна, міська ради, район, область, Автономна Республіка Крим, Україна).

Головне завдання даного курсу – прищепити студентам, згідно з їх кваліфікаційною характеристикою, теоретичні знання і практичні навички з реєстрації землеволодінь, землекористувань і об'єктів нерухомості, обліку кількості і якості земель, бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель.

Оволодіння науковими методами ведення державного земельного кадастру немислиме без знань економічних законів розвитку суспільства, тому даний курс перш за все пов'язаний з теорією економічних вчень, економікою і організацією сільськогосподарського виробництва, управлінням виробництвом та іншими дисциплінами економічного циклу.

Правовий аспект державного земельного кадастру, що пов'язаний з юридичним оформленням прав власності на землю, потребує ґрунтовних знань земельного права, яке вивчає форми власності на землю, правовий режим земель різних категорій земельного фонду, пов'язаний з передачею земель у власність, наданням земель у користування, тобто зі зміною суб'єктів права власності на землю або користування нею, в розрізі яких ведеться державний земельний кадастр.

Ведення державного земельного кадастру потребує належного топографо-геодезичного і картографічного забезпечення, а тому має тісний зв'язок з геодезією, фотограмметрією, картографією, які дають просторову характеристику землеволодінь, землекористувань та земельних ділянок.

Земельний кадастр потребує необхідних відомостей про природний і господарський стан земель, тому він вимагає знань з ґрунтознавства про природні властивості ґрунтів, за якими ведеться облік якості земель і бонітування ґрунтів, знань з геоботаніки про рослинний покрив природних кормових угідь.

Земельний кадастр базується на результатах масових статистичних даних про природний і господарський стан земель, особливо при визначенні показників економічної оцінки земель. З цією метою застосовуються знання зі статистики та обчислювальної техніки.

Враховуючи те, що головне призначення даних земельного кадастру зводиться до застосування його для організації раціонального використання та охорони земель, він має тісний зв'язок із землевпорядним проектуванням, яке на основі його даних науково обґрунтовує можливість та способи такої організації території, яка дозволяє найбільш повно використовувати природний потенціал ґрунтів, не знижуючи їх родючості.

До числа дисциплін, з якими має зв'язок земельний кадастр, слід віднести також державний контроль за використанням земель, моніторинг земель, основи ландшафтознавства та інші, які також сприяють правильному вирішенню завдань державного земельного кадастру.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

  1. Назвати основні види земельних кадастрів у капіталістичних країнах.
  2. На чому базувалися земельні кадастри більшості країн?
  3. Розкрити зміст міланського земельного кадастру.
  4. У чому полягає суть оцінки земель за методом В.В.  Докучаєва?
  5. Що покладено в основу методики розробки земельного кадастру в Україні?
  6. Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів.
  7. Яка роль земельного кадастру у регулюванні земельних відносин?