Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення в Україні

Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення

В основу грошової оцінки земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони, та іншого призначення покладено капіталізований рентний дохід від цільового використання та здійсненого поліпшення їх облаштування.
Рентний дохід, який створюється за рахунок облаштування земельної ділянки (Рпнп) визначається за формулою:

Формула

де Рпнп – рентний дохід, який створюється за рахунок облаштування земельної ділянки, грн./м кв;
ТП – нормативний обсяг товарної продукції підприємства, яке є власником або користувачем оцінюваної земельної ділянки, грн./ м кв;
З – виробничі затрати, грн./м кв;
Кнр – коефіцієнт норми рентабельності, який визначає обсяги витрат на розширене відтворення виробництва (приймається на рівні 0,12);
Взп – балансова вартість будівель і споруд у межах земельної ділянки та інженерно-транспортної інфраструктури, яка розташована за межами земельної ділянки і перебуває на балансі даного підприємства, грн.;
Воф – балансова вартість основних фондів підприємства, грн.

Нормативний обсяг товарної продукції (ТП) – розрахункова величина, яку отримують як добуток виробничих затрат (3) Та коефіцієнта нормативної рентабельності (1,15).
Значення річних виробничих затрат і балансової вартості основних фондів (Воф) та будівель і споруд (Взп) приймають за даними фінансового звіту та бухгалтерського балансу підприємства за той рік, що передував року оцінки.
Формула (62) важлива для розуміння економічної суті отриманого показника. Для практичних розрахунків можна скоротити її:

Формула

Значення виробничих затрат (3) отримують як частку від ділення річних виробничих затрат на площу оцінюваної земельної ділянки (м кв). Окрім врахування рентного доходу, що створюється за рахунок облаштування земельної ділянки, на грошову оцінку впливають також регіональна виробнича інфраструктура й адміністративний, науково-технічний і соціально-культурний потенціал місця розташування земельної ділянки, а також тип її функціонального використання (різні види економічної діяльності мають різну відносну прибутковість). Вказані чинники враховуються через застосування відповідних коефіцієнтів. З урахуванням цього грошова оцінка (Цн) визначається за формулою:

Формула

де Тк – термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється на рівні 33 років;
Кф – коефіцієнт, який враховує функціональне використання земельної ділянки (відносну прибутковість наявних в межах земельної ділянки видів економічної діяльності);
Пд – площа земельної ділянки, м кв;
Км – коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки.

Коефіцієнт (Км) враховує дві групи рентоутворювальних чинників – регіональні і локальні.

До регіональних чинників належать:
- віддаленість від адміністративного центру;
- віддаленість від найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення (залізниці, автомагістралі загальнодержавного значення, морські та річкові порти, аеропорти);
- входження до приміської зони великих міст;
- входження в зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

До локальних рентоутворювальних чинників належать: інженерно-інфраструктурні, інженерно-геологічні, історико-культурні, природно-ландшафтні, санітарно-гігієнічні, територіально-планувальні. Загальне значення коефіцієнта розташування земельної ділянки (Км) розраховується як добуток коефіцієнтів окремих наявних регіональних і локальних чинників.