Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення в Україні

Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

В основу грошової оцінки земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення покладено нормативний середньорічний економічний ефект від використання земельних ділянок відповідного функціонального використання.
Нормативний середньорічний розрахунковий економічний ефект (Е) визначено в середньому в Україні як приріст валового внутрішнього продукту від реалізації природоохоронної, оздоровчої, рекреаційної та історико-культурної функції. У випадку господарського використання вказаних функцій грошова оцінка проводиться відповідно за методикою грошової оцінки земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення.

Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення розраховується через капіталізацію нормативного середньорічного розрахункового економічного ефекту з урахуванням місця розташування та цінності відповідної земельної ділянки, її площі. Розрахунок проводять за формулою:

Формула

де Цн – грошова оцінка земельної ділянки, грн.;
Е – нормативний середньорічний економічний ефект від використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення з розрахунку на 1 га, грн.;
Тк – термін капіталізації, який встановлений на рівні 33 років;
Пд – площа земельної ділянки;
Кмц – коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки в приміській зоні великих міст, зоні радіоактивного забруднення, відаленності від адміністративного центру та наближеного населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення, а також цінність та статус об'єкта оцінки.

Коефіцієнт Кмц розраховують за формулою:

Формула

де Кр1 – коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки в приміських зонах великих міст;
Кр2 – коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки відносно адміністративних центрів;
Кр3 – коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки відносно найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення;
Кр4 – коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в зоні радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Кц – коефіцієнт, який враховує цінність об'єктів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
Кс – коефіцієнт, який враховує статус природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення.
Коефіцієнти Кр1, Кр2, Кр3, Кр4 визначаються і застосовуються аналогічно до "Порядку грошової оцінки земель промисловості, транспорту, зв'язку і оборони та іншого призначення".
Коефіцієнт Кц визначається за даними табл. 3.2 [50], враховуючи адміністративно-територіальну належність об'єкта оцінки.
Коефіцієнт Кс визначається за даними табл. 3.3 [50] з урахуванням статусу об'єкта оцінки відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1970 р. № 645 і табл. 3.4 [50].
У випадку багатофункціонального призначення об'єкта (об'єкт виконує природоохоронну та історико-культурну функцію чи рекреаційну та оздоровчу тощо) значення коефіцієнта Кц розраховується як добуток відповідних його значень для кожної функції (природоохоронної, оздоровчої та рекреаційної, історико-культурної) (табл. 3.2 [50]).