ГІС верхів'я Прута

Протягом останніх років у розвитку географічних систем управління баз даних (СУБД) зроблено суттєвий крок завдяки впровадженню технологій геоінформаційних систем (ГІС). ГІС-технологіями передбачено не лише автоматизоване управління масивами географічних даних (сортування, вибірка, статистична обробка, зображення у вигляді графіків), але й їх швидке перетворення в картографічні моделі.
Лабораторією геоінформаційних технологій кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка розроблено структуру та схему адміністрування бази даних на верхів’я басейну р. Прут. Управління пропонованої ГІС здійснюється за корпоративним принципом, який передбачатиме доступ до баз даних на умовах інформаційних внесків користувачів.
Пропонована ГІС складається із взаємопов’язаних баз даних, які сформовані у такі блоки:
1.  Топометричний: абсолютнi висоти, довжина, крутість та експозиція схилів, цифрова модель рельєфу, модель річкової мережі, басейнова модель, горизонтальне та вертикальне розчленування тощо.
2. Геолого-геоморфологічний: геологічні та геоморфологічні карти, розрізи, свердловини.
3. Кліматичний: кліматичні відміни, багаторічні ряди спостережень, кліматичні екстремуми, циркуляційні ритми.
4. Екзоморфодинамічний блок: поширення та динаміка екзогенних процесів.
5.  Гідрологічний: морфометричні параметри гідромережі, гідрологічний режим, рівні ґрунтових вод, витрати води, джерела та їхні кількісні характеристики.
6.  ґрунтовий: ґрунтові відміни, геохімічні ряди міграції, місця і описи ґрунтових розрізів, результати фізико-хімічних аналізів ґрунту.
7.  Фітобіотичний: рослинний покрив, зміни рослинного покриву, видовий склад, сукцесії, місця та дані фенологічних спостережень.
8.  Зообіотичний: зоотопи, шляхи міграції тварин.
9.  Созологічний: оселища рідкісних видів флори і фауни Української та Європейської Червоних книг, Зеленої книги України та баз даних CORINE Biotopes та класифікації екосистем UNIS, функціональне зонування території національного природного парку.
10.  Ландшафтно-організаційний: морфологічна структура ландшафту, антропогенна трансформація, стійкість природно-територіальних комплексів.
11. Землекористування: дані лісовпорядкування, таксаційні описи, користувачі ресурсами землі.
12. Туристично-рекреаційний: ділянки стаціонарної та регульованої рекреації, туристичні маршрути, екологічні стежки.
14. Теледетекційний: база різночасового аерокосмічного знімання, ортофотоплани.