Комплексні оцінки якості води верхів’я ріки Прут

Ріка Прут є важливим транскордонним водотоком, що протікає по території України і Молдови, і є унікальною для території Карпатського національного природного парку. Моніторинг якості води в р. Прут є необхідним для оцінки її екологічного стану. Одним із комплексних критеріїв якості водойми є розрахунок індексу забруднення вод (ІЗВ) [1]. Він розраховується лише за певною кількістю показників. За результатами аналізів кожного з показників виводиться середньоарифметичне значення. Кількість аналізів для визначення середнього значення має бути не меншою за 4.

Розрахунок ІЗВ виконується за формулою:

ІЗВ = ДС/ ГДК/n,

де ГДК — гранично допустима концентрація (значення) показника; С — фактична концентрація (значення) показника; n — кількість показників.
Іншою, більш комплексною, є методика екологічної оцінки якості поверхневих вод суші, яка включає три групи спеціалізованих класифікацій, а саме: блок сольового складу, блок трофосапробіологічних показників та блок показників вмісту і біологічної дії специфічних речовин [2].

Таблиця. Комплексні оцінки якості води р. Прут в межах м. Яремче

№ за/п

Рік

Клас якості води за ІЗВ

Клас якості води за екологічною оцінкою

Клас якості води

Категорія якості вод

1

1994

II, чиста

дуже добра

чиста

2

1995

II, чиста

дуже добра

чиста

3

1996

II, чиста

добра

досить чиста

4

1997

II, чиста

дуже добра

чиста

5

1998

II, чиста

дуже добра

чиста

6

1999

II, чиста

дуже добра

чиста

7

2000

II, чиста

дуже добра

чиста

8

2001

II, чиста

дуже добра

чиста

9

2002

II, чиста

добра

досить чиста

10

2003

II, чиста

добра

досить чиста

11

2004

II, чиста

дуже добра

чиста

12

2005

II, чиста

добра

досить чиста

13

2006

II, чиста

дуже добра

чиста

14

2007

II, чиста

дуже добра

чиста

15

2008

II, чиста

дуже добра

чиста

В таблиці 1 наведені розрахункові дані ІЗВ та екологічної оцінки по середньорічних показниках в р. Прут в межах м. Яремче за 15 років (за результатами досліджень Івано-Франківського обласного виробничого управління по меліорації і водному господарству на протязі 1994-2008 pp.).
Очевидно, що друга оцінка є більш комплексною, оскільки враховує ширший спектр досліджень. Проте, немає суттєвою різниці між різними оцінками, а тільки надає більш чітку уяву про відхилення якості води в ту чи іншу сторону.
Результати свідчать про певний рівень забруднення води в р. Прут, що спричинено потраплянням у неї стічних вод. Це погіршує природну якість води. За умови дотримання всіх водоохоронних вимог клас якості води на цій ділянці ріки мав би бути «першим» - «дуже чистим» (за ІЗВ) або «відмінним» за екологічною оцінкою. А тому необхідно впроваджувати необхідні водоохоронні заходи, в першу чергу ті, що базуються на новітніх технологіях і відповідають принципам екосанітарії.

1. Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Загальна гідрохімія. - К: Либідь, 1997. - 382 с.
2. Романенко В. Д., Жукинський В. М., Окісюк О. П. та ін. Методика екологічної оцінки якості і поверхневих вод за відповідними категоріями Ж.: СИМВОЛ-Т, 1998. - 28 с.

M.V. Korchemlyuk COMPLEX ESTIMATES OF WATER QUALITY OF UPPER STREAM
OF PRUT’S RIVER

The results of comparative characteristic of complex estimates of water quality of Prut’s river on territory of the Carpathian National Nature Park are presented in this article. These researches are component part of the regional program of monitoring of environment.
Key words: surface water, index of water pollution, ecological estimate of water quality.