Порівняльна таблиця різних систем індексації грунтових горизонтів

Порівняльна таблиця різних систем індексації горизонтів  (Грунтового інституту ім. В.В.Докучаєва (1959, система І),  В.А.Ковди та інших (1989, система II),  система українських грунтознавців (1980, система III)
СИСТЕМИНАЗВАДІАГНОСТИКА
ІІІІІІ
І група – поверхневі органогенні горизонти
Ат Т Т торф'яний Формується на поверхні, але зустрічається іноді і в товщі профілю, характеризується консервацією органічної речовини без перетворення в гумус або без мінералізації, містить більше 70% рослинних решток (деревинних, мохових, трав'яних), видимих неозброєним оком, різного кольору – бурого, коричневого, жовтого залежно від типу рослинності й ступеня її розкладу
- ТА ТН торф'яно-перегнійний Складається із сильно розкладених гуміфікованих (невидимих оком) рослинних решток, чорний, маститься, нестійкої пилувато-зернистої або грудкуватої структури, постійно або періодично насичений водою
- AT НТ перегнійний Поверхневий горизонт чорного кольору з умістом органічної речовини 30-70%, складається з добре розкладених органічних залишків і гумусу з домішками мінеральних компонентів, безструктурний, маститься, м'який, пухкий
- ТА ТС торф'яно-мінералізований Складається з інтенсивно роздроблених мінералізованих і обвуглених рослинних залишків (найдрібніші залишки видимі), попелоподібний, гідрофобний, легко розвіюваний, трапляються на переосушених торф'яниках
Ао О Но органічнийакумулятивний Малопотужний, до 15 см, поверхневий шар органічної речовини, що розкладається, не розкладені й напіврозкладені залишки видимі оком, в нижній частині частково перемішаний з мінеральними компонентами, розділяється на:
Ао - Нл лісову підстилку - суцільний килим, що покриває поверхню грунту в лісі;
- - Нс степова повсть -формується в степах;
- Ао Нд дернину - мінеральний гумусово-акумулятивний поверхневий горизонт, що формується під трав'янистою рослинністю, складається на 0.5 і більше об'єму з живих коренів, сірий, пухкий
ІІ група – поверхневі мінеральні горизонти
А1 А Н гумусовий Мінеральний горизонт акумуляції гуміфікованої органічної речовини (гумусу), рівномірно розміщеної й тісно зв'язаної із мінеральною частиною, найтемніше забарвлений в профілі (сірий, темно-сірий, інколи – коричневий або бурий колір), з великим (до 15-20%) вмістом гумусу, звичайно розташований у верхній частині профілю, найчастіше добре оструктурений грудкувато-зернистий, грудкуватий, зернистий, інколи – домішки інших типів структур, пухкий
Ап Ар Норн орний Змінений тривалим обробітком у землеробстві поверхневий горизонт орних грунтів, сформований з одного або декількох різних грунтових горизонтів, від нижніх завжди відділяється ясною рівною границею, пилуватий, зернисто-пилуватий; пухкий
А Аal - водоростева кірочка Поверхнева добре відшаровувана кірочка водоростей і їх залишків, чорна в сухому стані й зелена при зволоженні, з великою домішкою мінеральних часток, потужністю декілька міліметрів, характерна для пустельних грунтів
- К - кірковий Світла крихка кірочка потужністю до 5 см, розтріскана, легко відділяється від грунту, що лежить під нею
- Q - підкірковий Лежить звичайно під кіркою, світло-забарвлений, сильно пористий, шаруватий або лускуватий, у пустельних грунтах
- S - сольова кірка Біла кірка солей або значні їх вицвіти на поверхні грунту
ІІІ група – підповерхневі горизонти
А2 Е Е елювіальний Збіднений внаслідок вимивання органічних і мінеральних речовин, білястий, світло-сірий або палевий, пластинчастий або плитчастий, пухкий. Поділяється на:
А2 Е Е підзолистий - освітлений, білястий, залягає у верхній частині профілю під Т, Но, Н або Норн., формується під впливом опідзолення. Тобто кислотного розкладу мінеральної частини, продукти якого виносяться з цього горизонту; пухкий, плитчастий, лускуватий або безструктурний
- - Не опідзолений - сірий, білястий, грудкувато-горіхуватий або із зачатками пластинчастої структури, із присипкою SiO2, характеризується слабо вираженим процесом опідзолення
А2 Е E осолоділий - освітлений, білястий, знаходиться у верхній частині профілю з поверхні або під Н, формується під впливом осолодіння, тобто лужного розкладу мінеральної частини в результаті входження Na в ГПК (грунтово-поглинальний комплекс) і дальшого його вилучення воднем, виносу вниз продуктів розкладу й мулу. плитчастий, лускуватий або безструктурний, пухкий
В В I ілювіальний Збагачений глинистими частинками, бурувато-коричневий, темно-сірий, щільний, призматичний, горіхуватий, стовпчастий або безструктурний, розташований під Е в середній частині профілю, характеризується накопиченням глини, аморфних продуктів, півтораоксидів. Виділяють за інтенсивно пептизованою грунтовою масою, збагачений рухомими глинами, кремнеземом, органічною рухомою речовиною, сірого або чорного кольору, стовбчастої або призмоподібної структури, в сухому стані дуже твердий, щільний, у вологому – безструктурний, в'язкий
- В1 - глинисто-ілювіальний
- Bfe - залізисто-ілювіальний
- Bh - гумусово-ілювіальний
- Bna Sl солонцевий
- BCa - карбонатно-ілювіальний
- BSa - сольовий
- Bcs - гіпсовий
В В - метаморфічний Збагачений глинистими частинками, з буруватимвідтінком, утворений при трансформаціїмінералів грунту на місці.Поділяється на сіалітно-, фералітно-метаморфічний,глейовий.
- Bm - сіалітно-метаморфічний
- Box - фералітно-метаморфічний
G G Gl глейовий мінеральний або органо-мінеральний суцільний або строкатий горизонт яскраво-синього, голубого, сизого або оливкового кольору, безструктурний, формується при заболоченні грунтів, постійному перенасиченні водою
- - gl глеюватий будь-який горизонт, в якому є окремі сизі або сизуваті плями
ІV група  – підгрунтові горизонти
С С P материнська порода Гірська порода, з якої сформувався грунт, горизонт подібний на грунт літологічно, але не має його ознак
D D D підстилаюча порода Порода, що залягає нижче грунтотворної

Детальніше про грунтові горизонти.