Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Природа Волинської області - Література (М-П)

 1. Маковеєв А. А. Условия формирования и химизм грунтовых вод на территории Припятского Полесья. – «Советская геология», 1966, № 56.
 2. Маковеев А. А. Четвертичные отложения Припятского Полесья. – «Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии», 1959, № 18.
 3. Мальчевська К. П. До біології розмноження промислових риб Заболотівських озер Західноукраїнського Полісся. – У кн.: 36. робіт аспірантів Львівського державного університету. Львів. Вид-во Львів, ун-ту, 1960.
 4. Маринич О. М. короткий геолого-геоморфологічний нарис Полісся Української РСР. – У кн.: Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. К., Вид-во Київ, ун-ту, 1956.
 5. Маринич О. М. Про карстові форми рельєфу Волинського Полісся. – «Географічний збірник», 1960, № 4.
 6. Маринич А. М. Роль четвертичных отложений в строении рельефа Украинского Полесья. – В сб.: Материалы Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода. М., Изд-во АН СССР, 1961, т. 2.
 7. Маринич О. М. О геоморфологическом районировании Припятского Полесья Украины. – В кн.: Тр. научного совещания по природно-географическому районированию Украинской ССР». К., Изд-во Киев, ун-та, 1961.
 8. Маринич А. М. Геоморфология южного Полесья. К, Изд-во Киев, ун-та, 1961
 9. Mapисова І. В. Земноводні та плазуни північної Тернопільщини. – «Наукові записки Кременецького педінституту», 1961, т. 6.
 10. Маркевич О. П., Короткий І. І. Визначник прісноводних риб УРСР. К., «Радянська школа», 1954.
 11. Масюк Н. П. Протокові водорості озер Західноукраїнського Полісся. К., Вид-во АН УРСР, 1958.
 12. Мельник Ю. М. Геохімія ведучих лужних та лужноземельних елементів у корі вивітрювання Західної Волині – В кн.: Тези доповідей ювілейної наукової сесії Львівського державного університету. Геологія і географія. Львів, Вид-во Львів, ун-ту, 1961.
 13. Мовчан В. А. Водойми Полісся Української РСР, їх іхтіофауна і методи підвищення рибопродуктивності. – В кн.: Праці Київського університету, Природничі науки. К., Вид-во Київ, ун-ту, 1954.
 14. Мокляк В. 1. Максимальні витрати від талих вод на річках УРСР. К., Вид-во АН УРСР, 1957.
 15. Найдин Д. П. Основные черты тектоники Львовско-Люблинской мульды. – БОМИП, 1953, т. 18, вып. 3.
 16. Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. К., Вид-во Київ. ун-ту, 1955.
 17. Оксіюк О. П. Флора діатомових водоростей озер Волинської області та її історія. – «Укр. ботан. журнал», 1957, т. 14, № 1.
 18. Оксіюк О. П. Результати спорово-пилкового та діатомового аналізу донних відкладів озера Тур. – «Укр. ботан. журнал», 1955, т. 12, № 2.
 19. Орел Н. Д. К вопросу о физико-географической характеристике Западноукраинского Полесья – «Доповіді та повідомлення Львівського університету», 1953, вип. 4, ч. 2.
 20. Орел Н. Д. Физико-географическая характеристика Западноукраинского Полесья. Автореферат канд. дис. Львов, 1955.
 21. Орел М. Д. Про дюни і дюнні комплекси на межиріччі Прип'яті і Турії. – «Географічний збірник», 1959, вип. 5.
 22. Орел Н. Д. Опыт типологической классификации ландшафтов Волынского Полесья. – «Научные записки Львовского университета», 1957, т. 40.
 23. Остапеля П. В., Каган Ц. А., Гельфер Е. А. К вопросу о содержании фтора, брома, йода и меди в природных водах Полесской низменности. – «Геохимические материалы», 1959, т. 28.
 24. Пастернак С. І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити. К, Вид-во АН УРСР, 1959.
 25. Пастернак с. І., Гаврилишин В. І., Сеньковський Ю. М. Альбські відклади на Західному Поліссі. – ДАН УРСР. Серія Б, 1968, № 11.
 26. Пастернак с. І. Стратиграфія і фауна крейдових відкладів заходу України (без Карпат). К., «Наукова думка», 1968.
 27. Пачоский И. Флора Полесья и прилегающих местностей. – «Тр. Санкт-Петербургского об-ва естествоиспытателей», 1897, т. 27.
 28. Пачоский И. Растительность Полесья – «Тр. Санкт-Петербургского об-ва естествоиспытателей», 1?98, т. 28.
 29. Пачоский И. Флора Полесья и прилегающих местностей. – «Тр. Санкт-Петербургского об-ва естествоиспытателей:», 1899, т. 29.
 30. Пачоский И. Флора Полесья и прилегающих местностей. – «Тр. Санкт-Петербургского об-ва естествоиспытателей», 1900, т. 30.
 31. Перехрест С. М. Меліорація надмірно зволожених мінеральних земель України. К-, «Наукова думка», 1966.
 32. Поварницын В. А. Лесная растительность Украинского Полесья и пути повышения ее производительности. – В сб.: Природные условия и ресурсы Полесья. К., Изд-во АН УССР, 1958.
 33. Поварніцин В. О. Ліси Українського Полісся. К, Вид-во АН УРСР, 1959.
 34. Поварніцин В. О. Соснові ліси Українського Полісся, Малого Полісся та Розточчя. – В кн.: Ліси УРСР. К., «Наукова думка», 1971.
 35. Погребняк П. С. Лісорослинні умови правобережного Полісся України. – «Тр. з лісової дослідної справи на Україні», 1927, вип. 7.
 36. Половко І. К. Клімат Полісся УРСР. – В кн.: Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. К., Вид-во Київ, ун-ту, 1955.
 37. Попов В. П. Агрометеорологічна характеристика Полісся УРСР. – В кн.: Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. К., Вид-во Київ, ун-ту, 1955.
 38. Поривкіна О. В. До питання про фізико-географічне районування Полісся УРСР. – В кн.: Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. К., Вид-во Київ, ун-ту, 1955.
 39. Прихотько Г. Ф., Ткачеико А. В., Бабиченко В. Н. Климат Украины. Л., Гидрометеоиздат, 1967.
 40. Пустовойт С. П. Характеристики рівнів і льодових явищ на річках Українського Полісся. – «Географічний збірник», 1958, вип. 2.
 41. Пустовойт С. П. Гидрологическая характеристика Украинского Полесья. – В кн.: Тр. научного совещания по природно-географическому районированию УССР. К., Изд-во Киев, ун-та, 1961.