Лаврук М.М
Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження)

Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження)

Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження): Монографія. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 288 с. ISBN 966-613-371-7

У монографії обгрунтовано концептуальні засади і методику етногеографічних досліджень — комплексного географічного вивчення етнічних спільнот.

Гуцули — самобутня етнографічна група (субетнос) українців, разом з територією їхнього проживання, вперше розглядаються як єдиний соціальний етногеографічний комплекс - етногеографічний район, цілісність якого забезпечується геопросторовими і генетичними чинниками, історією розвитку, культурними зв’язками. Детально висвітлено основні види життєдіяльності гуцулів у другій половині XX століття — трудова, екістична, репродуктивна, споживча, а також їхня трансформація під впливом суспільних змін. Розкриваються основні проблеми і перспективи збереження самобутності гуцульського краю. Для науковців-географів, етнологів, демографів, а також студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл. Для всіх, хто цікавиться соціально-географічними й етнокультурними проблемами Карпатського регіону України.

Lavruk М.М. Hutsuls of the Ukrainian Carpathians (an etnogeographic study): Monograph. - L’viv: L’viv Ivan Franko National University Publishing Center, 2005. - 288 p.

This monograph focuseds on the main concepts and methodological principles o f the ethnogeographic study o f the combined geographic investigations o f the ethnic groups (communities).

Hutsuls is the original group of Ukrainians, they and their territory are considered as an indivisible social ethnogeographic complex - ethnogeographic region, the integrity of which is determined by geoterritorial and genetic factors, history of development and cultural ties. All the main activities o f the Hutsul life style - labour, settlement reproduction, consumption and their transformation under the influence of social changes in the second half o f the 20“' century are elucidated in details. The main problems and perspectives o f preservation o f identity o f the Hutsuls and their area have been.

For geographers-scientists, ethnologists, demographers and also students, teachers o f secondary schools, and all those who are interested in socio-geographical and ethnocultural problems o f the Ukrainian Carpathians.

Зміст

Передмова

 1. Методологія етногеографічних досліджень
  1. 3 історії етногеографічних досліджень в Україні
  2. Етнокультурна самобутність та її географічне вивчення
  3. Етнічна (субетнічна) спільнота як об’єкт географічного дослідження
  4. Методи етногеографічного дослідження
 2. Гуцульський геокультурний феномен
  1. Гуцули в Україні та світі
   1. Гуцули в Карпатах
   2. Гуцули за межами Гуцульщини
   3. Гуцульська народна культура в національному і світовому контекстах
   4. Роль Гуцульщини в національному відродженні України
  2. Гуцульщинознавство та його географічна складова
  3. Особливості гуцульського геопростору
   1. Природно-географічні властивості
   2. Історико-культурна специфіка
   3. Суспільно-політичні та економічні особливості гуцульського простору
  4. Гуцульський досвід життя у горах
   1. Господарсько-побутовий досвід
   2. Духовний досвід
  5. Гуцульська спільнота
  6. Гуцульщина як етногеографічний район
 3. Географічні особливості життєдіяльності гуцулів у другій половині xx століття
  1. Розселення і середовище життєдіяльності
   1. Екологічні умови та природно-ресурсні властивості
   2. Поселенська мережа як середовище життєдіяльності
   3. Об’єкти життєзабезпечення
  2. Трудова життєдіяльність
   1. Зайнятість
   2. Господарсько-виробнича діяльність
   3. Духовно-культурна діяльність
  3. Відтворювальна життєдіяльність
   1. Чисельність гуцулів
   2. Статево-вікова структура
   3. Природний рух
   4. Міграції і відтворення
   5. Шлюб і сім’я
   6. Демогеографічна ситуація
  4. Споживча життєдіяльність
 4. Гуцульщина і суспільний прогрес
  1. Трансформація життєдіяльності гуцулів у другій половині XX століття
  2. Збереження самобутності і життєздатний розвиток

Заключне слово

Conclusions

Список літератури і джерел

Додатки