Гілецький Й.P.
Географія України

Національний господарський комплекс України

Розділ III. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ГОСПОДАРСТВА

Щоб зрозуміти особливості розвитку й географії господарства України, необхідно ознайомитися з цілим рядом нових для Вас понять. Цьому присвячена перша частина розділу. Інші параграфи, що входять до цього короткого розділу, ознайомлять Вас з історико-географічними передумовами становлення господарства країни, а також його сучасним станом і проблемами розвитку.

§ 9. Національний господарський комплекс

Питання для повторення

  1. Які Ви знаєте види господарської діяльності?
  2. Які з них характерні для Вашого краю?
  3. Що таке натуральне господарство?

Поняття господарства

Для забезпечення своїх потреб людина вступає у взаємодію з природою, виготовляючи і творячи матеріальні та духовні цінності і блага, тобто займається господарською діяльністю. На ранніх етапах розвитку людського суспільства сформувалося так зване натуральне господарство, що передбачало виготовлення кожною людиною, сім'єю чи жителями населеного пункту всього необхідного для життя. Пізніше, з виникненням і поглибленням поділу праці, почало формуватися товарне господарство, тобто продукція вироблялася вже не тільки для власного споживання, але й для обміну. Особливо великих темпів розвитку на території України товарне виробництво набрало в XVIII-XIX ст., почала формуватися ринкова економіка. Це призвело до поглиблення географічного поділу та інтеграції праці між окремими територіями. Наслідком цих процесів стало формування національного господарства, яке в умовах міцної централізованої держави переростає у національний господарський комплекс.

На сучасному етапі Україна із своїм національним комплексом є складовою частиною світового господарства. Тобто вона має економічні зв'язки з національними комплексами багатьох країн, обмінюючись з ними товарами, науковою інформацією, робочою силою тощо. Первинними ланками господарства є підприємства і установи. Підприємства (заводи, фабрики, шахти) в основному виробляють певну продукцію, а установи (лікарні, вузи, театри) переважно надають різні послуги.

Отже, національний господарський комплекс (НГК) є поєднанням підприємств і установ у межах території країни, що задовольняють матеріальні й духовні потреби населення. За формою власності підприємства в Україні можуть бути: приватними, державними, колективними, у власності інших держав чи міжнародних організацій.

Галузева структура НГК

Господарський комплекс, як і будь-яка система, має певну структуру, що передбачає наявність складових частин і зв'язків між ними. Головними складовими частинами його є дві сфери. У першій з них — виробничій сфері — безпосередньо створюються матеріальні блага. Сфера послуг (невиробнича сфера) в основному надає послуги населенню.

Сфери в свою чергу поділяються на галузі (сектори) національного господарства (господарського комплексу), під якими розуміють сукупність підприємств і установ, що задовольняють однорідні потреби суспільства (промисловість — у промисловій продукції, транспорт — у переміщенні вантажів і населення, освіта — у здобутті загальної і професійної освіти тощо).

Основними галузями, що входять до виробничої сфери, є промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, а також транспорт і зв'язок, що обслуговують виробництво, торгівля й громадське харчування, заготівля, збут, матеріально-технічне постачання.

До сфери послуг належить житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування, транспорт і зв'язок, що обслуговують населення, а також освіта, культура і мистецтво, охорона здоров'я, фізична культура й соціальне забезпечення, наука й наукове обслуговування, фінансування, кредитування та страхування, апарат управління та безпеки.

Обидві сфери і окремі галузі тісно взаємопов'язані між собою, впливають одна на одну, формуючи галузеву структуру НГК (рис. 11). Так, для промисловості потрібні кваліфіковані спеціалісти, яких готують заклади освіти, наукові розробки науково-дослідних інститутів. У свою чергу, ці установи не можуть обійтися без певного навчального, дослідницького обладнання, техніки, що їх випускають промислові підприємства. Наука в сучасний період стала займати особливе місце у структурі НГК, сильно впливаючи на вдосконалення і розвиток виробництва.

Галузевий склад національного господарського комплексу
Рис. 11. Галузевий склад національного господарського комплексу.

Двома найважливішими галузями, що визначають розвиток національного комплексу країни, є промисловість та сільське господарство. За співвідношенням вартості виробленої продукції та частки зайнятого населення у них визначають тип господарського комплексу, який може бути промисловим, промислово-аграрним, аграрно-промисловим чи аграрним. Для промислового типу НГК характерне різке переважання промислового виробництва над сільськогосподарським, тоді як у аграрному провідним є сільське господарство, яке часто слабо розвинуте, але промисловості практично немає взагалі. Два інші типи проміжні між першим і останнім.
Галузі (сектори) господарства також поділяються на окремі галузі. У промисловому виробництві виділяють десять основних галузей промисловості: паливну, електроенергетику, чорну металургію, кольорову металургію, машинобудування, хімічну, лісову, промисловість будівельних матеріалів, легку та харчову. У сільському господарстві є дві галузі: рослинництво й тваринництво.

Міжгалузеві комплекси та інфраструктура

З розвитком науково-технічного прогресу посилюються, розширюються і поглиблюються зв'язки між галузями, ускладнюються за рахунок виникнення великої кількості нових виробництв і підгалузей сектори національного господарства, особливо промисловість. Ці процеси призвели до формування міжгалузевих комплексів (МГК), тобто поєднання галузей між якими сформувалися стійкі й тісні зв'язки. Основними міжгалузевими комплексами виробничої сфери є паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-індустрі-альний, лісовиробничий, комплекс легкої промисловості, агропромисловий, транспортний та будівельно-індустріальний комплекси (рис. 12).

Забезпечується взаємодія між основними складовими МГК, економіки в цілому, підприємствами й установами, які належать до інфраструктури. Під інфраструктурою розуміють сукупність галузей господарського комплексу, що обслуговують основні галузі виробничої й невиробничої сфер, та безпосередньо людину. Вони надають послуги для здійснення необхідних виробничих, економічних, організаційних зв'язків між складовими частинами господарства, забезпечують умови життя населення. Свою інфраструктуру має кожен сектор економіки, а окремі її об'єкти є практично на кожному підприємстві чи в установі.

Основні виробничі сектори, галузі та міжгалузеві комплекси
Рис. 12. Основні виробничі сектори, галузі та міжгалузеві комплекси

Частина галузей інфраструктури, що надає послуги виробничого характеру, тобто забезпечує зв 'язки у виробничій сфері економіки, називається виробничою інфраструктурою. До неї відносять вантажний транспорт, матеріально-технічне постачання, інженерні комунікації (електро-, водо-, газо-, теплопостачання), очисні споруди тощо.

На відміну від виробничої інфраструктури, що обслуговує виробництво, підприємства і установи сфери послуг, торгівлі і громадського харчування надають послуги безпосередньо населенню, а тому утворюють соціальну інфраструктуру.

За значенням у житті суспільства, її можна поділити на дві важливі групи галузей. Перша задовольняє духовні й фізичні потреби населення й охоплює освіту, культуру, охорону здоров'я та фізичну культуру, туризм і відпочинок. До другої групи галузей можна віднести житлово-комунальне господарство,^побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю й громадське харчування, апарат управління й безпеки, кредитування та страхування і т. ін., які покликані забезпечувати матеріальні умови життя населення. Тісніше взаємопов'язані галузі соціальної інфраструктури утворюють міжгалузеві комплекси: культурно-освітній, науковий, рекреаційний, соціально-побутовий, ринкової інфраструктури.

Питання для закріплення знань

  1. Що таке господарська діяльність і національний господарський комплекс ?
  2. Які дві сфери виділяються в НГК?
  3. Що таке галузь господарства?
  4. Які галузі й міжгалузеві комплекси входять до виробничої сфери?
  5. Що таке інфраструктура взагалі, виробнича й соціальна зокрема?
  6. Які міжгалузеві комплекси формуються з галузей соціальної інфраструктури?

Практичне завдання

  1. Нарисуйте у зошитах схему взаємозв'язків між двома основними галузями виробничої й невиробничої сфер.