Геренчук К.І.
Природа Львівської області

Природа Львівської області — Передмова

У Директивах XXIV з'їзду КПРС про розвиток господарства СРСР на 1971-1975 pp. підкреслюється, що необхідно посилити охорону природи, підвищити відповідальність міністерств і відомств, підприємств, установ і організацій за раціональне використання природних ресурсів — землі, вод, атмосфери, корисних копалин, а також за відтворення рослинного і тваринного світу. 

Для того щоб успішно виконати це завдання, треба передусім добре знати природні умови країни, розуміти їх специфіку і відмінності по кожній окремо взятій території: адміністративній області, району, господарству. Знання природних умов адміністративних областей потрібні дуже широкому колу радянських людей: працівникам проектних інститутів, вчителям, спеціалістам сільського лісового і водного господарств, працівникам органів у справах охорони природи, краєзнавцям, туристам та іншим.

За роки Радянської влади проведено багато різноманітних і глибоких досліджень природи Львівської області: геологічної будови, корисних копалин, геоморфологічної будови, клімату, режиму річок, географії рослинного покриву, тваринного світу, характеру грунтів, будови природних територіальних комплексів. Проте матеріали цих досліджень розпорошені в надзвичайно численних і різноманітних виданнях — наукових записках, доповідях, звітах тощо і тому мало доступні для широкого кола спеціалістів, яким необхідні зведені знання про природу області.

Слід мати на увазі, що для павукового планування і проектування потрібні не сумарні, хоча б і добре систематизовані зведення матеріалів про природу області, а передусім характеристики природних умов, тобто такі роботи, в яких були б показані існуючі генетичні зв'язки між окремими компонентами природи і явищами, що привели до утворення різноманітних природних комплексів зі своїми особливими структурами і динамікою процесів, а отже, і зі своєю специфікою господарського використання. У таку характеристику мусять входити також і закономірності географічного поширення природних комплексів по території області.

Автори цієї роботи поставили перед собою завдання — дати таку характеристику природних умов Львівської області, у якій, з одного боку, на підставі сучасних даних були б охарактеризовані окремі компоненти природи (геологія, рельєф, клімат, води, рослинний та тваринний світи та грунти), а з другого, — ті територіальні природні комплекси, що утворюють ці компоненти, і закономірності їх поширення по території області.

 • Передмову до книги і загальний огляд написав проф. К. І. Геренчук;
 • розділ «Геологічна будова і корисні копалини» — ст. науковий працівник Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту, кандидат геолого-мінералогічних наук В. С. Буров;
 • підрозділ «Плейстоценові відклади» написали кандидати геолого-мінералогічних наук А. Б. Богуцький і М. С. Демидюк;
 • розділи «Геоморфологічні райони» — проф. П. М. Цись;
 • «Клімат» і «Поверхневі води» — кандидат географічних наук Г. Л. Проць-Кравчук;
 • «Підземні води» — кандидат геолого-мінералогічних наук О. Д. Штогрин;
 • «Рослинність» — кандидати біологічних наук доценти І. В. Бережний і Є. І. Шишова (характеристику лісових ресурсів області подав кандидат географічних наук доцент О. І. Шаблій).
 • Авторами розділів «Грунти» є кандидат сільськогосподарських наук А. І. Гуменюк;
 • «Фауна хребетних» — доктор біологічних наук К. А. Татаринов;
 • «Ландшафти і природні райони» — проф. К. І. Геренчук.
 • Заключний розділ «Питання охорони природи» написали проф. К. І. Геренчук і доктор біологічних наук С. М. Стойко.

Авторами монографії складені картосхеми і таблиці, за винятком «Орографічної схеми», яку виконав доцент Чернівецького університету Я. Р. Дорфман, і «Карти грунтів», узагальненої кандидатом географічних наук С В. Трохимчуком. Бібліографію упорядкував ст. лаборант кафедри фізичної географії Львівського університету І. М. Гуньовський.

Наукове редагування книги здійснив проф. К. І. Геренчук.

Ця книга є першою спробою повної географічної характеристики природних умов однієї з областей нашої республіки, і тому в ній, можливо, виявляться окремі недоліки. Автори і науковий редактор будуть глибоко вдячні всім, хто надішле свої зауваження і відгуки на книгу.