Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

Правове та організаційне забезпечення створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру

5.3. Правове та організаційне забезпечення створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру

Оперативне управління земельними ресурсами з метою реалізації земельної реформи в Україні зумовило потребу удосконалення існуючої системи відображення даних земельного кадастру. Чинна в минулому балансова система даних досить громіздка, супроводжується великим обсягом книжного і табличного матеріалу, не є доступною для широкого кола споживачів, потребує значних затрат часу на переписування з первинних матеріалів і тому не забезпечує економічності інформації для оперативного її використання. Крім того, табличний матеріал не завжди достатньо пов'язаний з картографічним відображенням території і тому інформація про землю часто подається безвідносно щодо її місцезнаходження.
Тому в 90-х роках XX ст. вчені – землевпорядники, геодезисти, математики-програмісти обґрунтовують методи створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, яка передбачає поєднане відображення економіко-статистичної інформації про правовий, природний і господарський стан земель з картографічним матеріалом на дисплеї комп'ютера, що забезпечує разом принципи оперативності одержання, наглядності і доступності інформації про землю.
Наукові дослідження й експериментальні роботи, проведені у цей період вченими разом з фахівцями державного комітету України по земельних ресурсах та Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, дали можливість реально перейти на впровадження автоматизованої системи ведення земельного кадастру на території всієї країни. У зв'язку з цим Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 2 грудня 1997 р. №1355 "Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру", якою визначив Держкомзем України органом управління реалізацією цієї програми [11, с. 378-384].

Відповідно до цієї постанови мета програми полягає у створенні автоматизованої системи даних про правовий, природний і господарський стан земель на базі широкого використання комп'ютерної техніки з метою забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ і організацій достовірною інформацією про землю. Програмою визначені такі основні завдання:
- створення на основі новітніх комп'ютерних та інформаційних технологій дієвого механізму автоматизованого ведення державного земельного кадастру;
- сприяння розвитку ринкових відносин, зокрема в аграрному секторі економіки;
- підтвердження права власників та користувачів на земельні ділянки;
- забезпечення земельно-кадастровою інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян, установ, підприємств і організацій;
- сприяння забезпеченню своєчасних надходжень коштів від плати за землю;
- удосконалення взаємодії міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері управління земельними ресурсами;
- удосконалення механізму розрахунку розмірів платежів за землю;
- створення банку даних про наявність і стан земельних ресурсів і управління ним;
- інформаційне забезпечення і підтримка широкомасштабних робіт із землевпорядкування, моніторингу земель, державного контролю за використанням та охороною земель, регулювання оптимального розвитку територій, включаючи встановлення меж: територій з особливим правовим режимом (природоохоронний, рекреаційний, оздоровчий, історико-культурний).

Програма створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру розрахована на 1998-2005 pp. Для її реалізації передбачені організаційні заходи та матеріально-технічне забезпечення, нормативно-правові, нормативно-технічні, програмно-технічні заходи та заходи щодо підготовки і перепідготовки кадрів. Щодо організаційних заходів, то основним із них є створення земельно-кадастрових центрів при Держкомземі та місцевих державних земельних органах. Вони фактично створені в 1988 р. на всіх рівнях державних органів земельних ресурсів. Однак вирішальним чинником даної програми є матеріально-технічне забезпечення шляхом придбання комп'ютерної техніки і засобів програмного забезпечення, а також оснащення сучасними засобами геодезичних вимірювань, особливо комплектами приладів GPS – глобальної позиційної системи.
Слід зазначити, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997р. № 1355 "'Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру", Держкомзем України видав наказ від 4 листопада 1997р. №110 "Про створення центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" [11, с 368-377].
Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України (надалі – Центр ДЗК) створено на базі госпрозрахункового бюро наукових, проектно-вишукувальних, проектно-технологічних робіт та державної землевпорядної експертизи Київського міського управління земельних ресурсів.

Центр ДЗК здійснює свою діяльність з метою створення та функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру України. Він здійснює такі види діяльності:
- створення, запровадження та експлуатація програмно-інформаційних комплексів системного ведення державного земельного кадастру;
- розробка інтелектуальних програм управління автоматизованою системою;
- проведення спеціальних землевпорядних, картографічних, геодезичних, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних, містобудівних, лісотипологічних, водогосподарських, земельно-оціночних вишукувань з метою підготовки та створення бази даних земельного кадастру для задоволення попиту у земельно-кадастровій інформації для органів державного управління, податкової адміністрації, банків, фізичних та юридичних осіб;
- виконання землевпорядних робіт;
- розробка нормативно-технічної документації для створення та функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру;
- виконання окремих науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних і спеціальних робіт у галузі землевпорядкування, геоінформаційних систем (ГІС) та технологій при створенні та експлуатації автоматизованої системи;
- координація впровадження в підрозділах Центру, Держкомзему України, державних органах земельних ресурсів на місцях програмно-технічних засобів та ГІС-технологій ведення державного земельного кадастру;
- організація підвищення кваліфікації спеціалістів Центру з питань земельного кадастру та ГІС-технологій;
- здійснення дилерських та дистриб'юторських послуг у сфері ГІС-технологій, засобів топографо-геодезичних зйомок;
- здійснення міжнародного співробітництва з метою запозичення та впровадження новітніх технологій для поліпшення управління земельними ресурсами, ведення земельного кадастру;
- участь у практичній реалізації вітчизняних та міжнародних "пілот-проектів " Щодо впровадження системи реєстрації землі та іншої нерухомості і прав на них. реформування земельних відносин;
- організація та участь у проведенні науково-технічних конференцій та семінарів з проблем, що стосуються автоматизованого ведення державного земельного кадастру, земельних відносин, землевпорядкування, моніторингу та охорони земель;
- надання земельно-картографічної інформації користувачам;
- консультації з питань автоматизації державного земельного кадастру, ГІС-технологій;
- розповсюдження власних та інших розробок у галузі земельного кадастру та ГІС-технологій;
- випуск довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

Центр державного земельного кадастру має право укладати з юридичними та фізичними особами угоди, в тому числі купівлі-продажу, оренди, дарування, страхування, обміну, комісії, доручення, схову, позики, лізингу, спільної діяльності, здійснювати інші угоди, передбачені законодавством України.
Центр самостійно планує свою діяльність, визначає перспективні напрямки для забезпечення наукового, виробничого та соціального розвитку Центру та його працівників. Очолює Центр державного земельного кадастру Генеральний директор, який призначається Головою Держкомзему України шляхом укладання з ними трудового договору (контракту).

Таблиця 5.1. Організаційна структура і функції Центру державного земельного кадастру

Центр державного земельного кадастру має свої органи на різних адміністративно-територіальних рівнях, які здійснюють конкретні функції щодо його ведення (табл. 5.1.).