Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

Теоретичні основи державного земельного кадастру

Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с.

Теоретичні основи державного земельного кадастру

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного земельного кадастру, розкрито складові частини державного земельного кадастру, земельний кадастр у зарубіжних країнах.

Для студентів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів ІII-IV рівнів акредитації, наукових співробітників, працівників стаціонарної служби Держкомзему України, проектних і науково-дослідних інститутів землеустрою.

ЗМІСТ

Переднє слово

Розділ 1. Загальні положення про державний земельний кадастр
1.1. Загальні відомості про державний земельний кадастр
1.2. Історичний розвиток земельно-кадастрових робіт на території України
Становлення земельного кадастру за часів радянської влади
Розвиток державного земельного кадастру в умовах реформування земельних відносин в Україні
Організаційно-методичне забезпечення ведення державного земельного кадастру
1.3. Земельно-кадастрові роботи у капіталістичних країнах Частина 1 Частина 2
1.4. Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів
1.5. Роль земельного кадастру у регулюванні земельних відносин та реалізації земельної реформи в Україні Частина 1 Частина 2
1.6. Предмет, завдання і зміст курсу та зв'язок його з іншими дисциплінами

Розділ 2. Характеристика державного земельного кадастру
2.1. Зміст і призначення державного земельного кадастру
2.2. Види і принципи державного земельного кадастру
Види земельного кадастру
Основні принципи земельного кадастру
2.3. Методологічні основи державного земельного кадастру
2.4. Порядок ведення і сучасний стан державного земельного кадастру Частина 1 Частина 2

Розділ 3. Земельні ресурси як об’єкт державного земельного кадастру
3.1. Земельні ресурси та їх категорії Частина 1 Частина 2
3.2. Земельна ділянка як основна земельно-кадастрова одиниця
3.3. Угіддя як елемент земельного кадастру. Класифікація угідь Частина 1 Частина 2
3.4. Земельний фонд України у складі світових земельних ресурсів та сучасний стан його використання Частина 1 Частина 2

Розділ 4. Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних
4.1. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації
4.2. Зйомки та обстеження території при земельному кадастрі, їх змісті порядок ведення
4.3. Статистичні методи одержання, обробки й аналізу даних земельною кадастру
Основні форми, види та способи статистичного спостереження
Зведення і групування даних земельного кадастру
Абсолютні, відносні та середні величини
Ряди динаміки
Індекси
Статистичні методи аналізу даних земельного кадастру
4.4. Текстові і планово-картографічні матеріали державного земельного кадастру

Розділ 5. Автоматизація ведення державного земельного кадастру
5.1. Необхідність створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру
5.2. Завдання і зміст програми створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру
5.3. Правове та організаційне забезпечення створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру
5.4. Інформаційне забезпечення створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру
5.5. Здійснення програми і порядок ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру

Розділ 6. Кадастрове зонування Частина 1 Частина 2

Розділ 7. Кадастрові зйомки

Розділ 8. Бонітування грунтів
8.1. Загальні положення бонітування ґрунтів і оцінки земель
8.2. Природно-сільськогосподарське районування території
8.3. Поняття бонітування ґрунтів
8.4. Діагностичні ознаки бонітування ґрунтів
8.5. Складання шкал бонітування ґрунтів Частина 1 Частина 2

Розділ 9. Економічна оцінка земель
9.1. Загальні положення економічної оцінки земель
9.2. Показники економічної оцінки земель
9.3. Визначення показників економічної оцінки земель
9.4. Складання шкал економічної оцінки земель

Розділ 10. Грошова оцінка земель
10.1. Нормативна грошова оцінка земель
10.1.1. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення Частина 1 Частина 2
10.1.2. Грошова оцінка земель населених пунктів
10.1.3. Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення
Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення
Грошова оцінка земель лісового фонду
Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
10.1.4. Індексація грошової оцінки земель
10.2. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
10.2.1. Загальні положення проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
10.2.2. Принципи експертної оцінки земельних ділянок
10.2.3. Методичні підходи до експертної оцінки земельних ділянок
Метод зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок
Метод співвіднесення, або метод перенесення
Метод урахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на земельній ділянці (метод залишку для землі)
Метод капіталізації доходу (земельної ренти)
Способи визначення ставки дисконту
10.2.4. Узгодження та інтерпретація результатів та складання звіту з експертної грошової оцінка

Розділ 11. Державна реєстрація земельних ділянок

Розділ 12. Облік кількості та якості земель
Облік кількості земель
Облік якості земель

Розділ 13. Земельний кадастр у зарубіжних країнах
13.1. Земельний кадастр у країнах Америки
Земельний кадастр у США
Земельний кадастр у Канаді
13.2. Земельний кадастр у країнах Європи
Земельний кадастр у Великобританії
Земельний кадастр у Франції
Земельний кадастр в Австрії
Земельний кадастр у Німеччині
Земельний кадастр у Болгарії
Земельний кадастр у Польщі
Земельний кадастр в Угорщині, Румунії, Чехословаччині
13.3. Земельний кадастр у Росії
13.4. Земельний кадастр у країнах Азії й Африки
Земельний кадастр у В'єтнамі і Монголії
Земельний кадастр у країнах Африки

Бібліографічний список