Колтун О.В.
Методичні матеріали до практичних робіт з курсу «Антропогенна геоморфологія»

Методичні матеріали до практичних робіт з курсу «Антропогенна геоморфологія»

Колтун О.В. Методичні матеріали до практичних робіт з курсу «Антропогенна геоморфологія». – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2009. – 18 с.

Зміст

Вступ

Програма лекційних занять

Список рекомендованої літератури

Практичні роботи
Практична робота №1. Джерела антропогеоморфологічної інформації
Практична робота №2. Типізації та класифікації антропогенного рельєфу
Практична робота №3. Антропогенна трансформація рельєфу території досліджень студента

Вступ

Антропогенна геоморфологія – один з нових спецкурсів на кафедрі геоморфології і палеогеографії, його запроваджено у 2004/2005 навчальному році. Проте вивчення антропогенного впливу на рельєф має давні традиції на географічному факультеті. Ціла низка таких досліджень була проведена, зокрема, під час виконання багатьох робіт науково-дослідної лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень (зараз – лабораторія інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень).

Про негативний для довкілля антропогенний вплив зазначали ще Ж.-Л. Леклерк де Бюффон (XVIII ст.), Дж. Марш і О. Воєйков (друга половина ХІХ ст.). Проте лише у 50-х рр. ХХ ст. прийшло остаточне усвідомлення того, що необхідно проводити спеціальні дослідження антропогенних форм рельєфу і особливо рельєфотвірних процесів. Назву цій дисципліні дав Едвін Фельс, його визначення антропогенної геоморфології таке: галузь геоморфології, що вивчає антропогенний морфогенез. В.М. Фірсенкова трактує антропогенну геоморфологію як розділ геоморфології, який вивчає антропогенні й антропогенно-природні рельєфотвірні процеси і створювані ними форми рельєфу.

Не в останню чергу антропогенна геоморфологія стала розвиватися завдяки відновленню у природничих науках антропоцентричної парадигми. Антропоцентрична парадигма у геоморфології – це сукупність концепцій і теорій різних галузей геоморфологічної науки, пріоритетних напрямів досліджень, які так чи інакше торкаються питань взаємодії суспільства і рельєфу, але насамперед антропогенної та екологічної геоморфології, де головною метою досліджень є з’ясування ролі людини і суспільства у сучасних геоморфологічних процесах, впливові на природний рельєф та його антропогенну трансформацію, а також умови співіснування, взаємозв’язки та взаємовпливи соціальних і природних компонентів геосистем.

Антропогенний чинник рельєфотворення проявляється по-різному: сюди належать зміна природних і створення антропогенних форм рельєфу, вплив на розвиток природних геоморфологічних процесів і спричинення розвитку антропогенних. Як свідчить аналіз розділу «Геоморфологія» у реферативних журналах 1954-1993 років, найбільше публікацій стосується саме антропогенних геоморфологічних процесів, особливо у ріках і каналах, абразії й акумуляції у водосховищах, ерозії. Серед форм рельєфу найбільше уваги надавалося тим, що виникли внаслідок розробок корисних копалин, а також штучним терасам.

У курсі «Антропогенної геоморфології» ці питання розглядаються під час лекцій та навчальних екскурсій. У методичних рекомендаціях більша увага зосереджена на практичних роботах, результати виконання яких студенти можуть використати у своїх дипломних і магістерських роботах.

Програма лекційних занять

Вступ (1 год)
Мета, завдання і структура курсу.

Антропогенна геоморфологія як наука (3 год).
Антропоцентрична парадигма в геоморфології; об’єкт і предмет антропогенної геоморфології; передумови виникнення й історія розвитку галузі у світі загалом та Україні зокрема.

Еволюція антропогенного впливу на рельєф (4 год).
Від homo erectus дo homo sapiens: зародження праці та господарської діяльності людини; особливості перетворень рельєфу на різних етапах розвитку суспільства (доісторичний час, античність, Середньовіччя, Новий і Новітній час) у зв’язку з різними видам людської діяльності (видобування корисних копалин, будівництво, землеробство тощо). Антропогенні перетворення рельєфу України.

Типізації та класифікації антропогенного рельєфу (2 год). Критерії та ознаки класифікацій. Класифікації рельєфотвірних порід, форм і геоморфологічних процесів антропогенного походження.

Антропогенна морфологія (3 год).
Додатні, від’ємні та змішані за морфологією антропогенні й природно-антропогені форми рельєфу, створені внаслідок різних видів людської діяльності на денній поверхні, під землею, на дні водойм.

Антропогенна геодинаміка (3 год).
Пришвидшені (активізовані) чи сповільнені людиною гравітаційні, карстово-суфозійні, абразійні, ерозійні, мерзлотні та інші процеси.

Зміна властивостей рельєфу під антропогенним впливом (2 год).
Сприятливість рельєфу для різних видів діяльності людини; стійкість, інертність, пластичність рельєфу. Показники антропогенної трансформації рельєфу.