Колтун О.В.
Методичні матеріали до практичних робіт з курсу «Антропогенна геоморфологія»

Типізації та класифікації антропогенного рельєфу. Антропогенна трансформація рельєфу

Практична робота №2. Типізації та класифікації антропогенного рельєфу

Впорядкування (систематизація) інформації – невід’ємна частина будь-якого наукового дослідження. Знову звернімося до визначень.

СИСТЕМАТИЗУВАТИ
Приводити в систему (у 1, 2 знач.).
СИСТЕМА
Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв'язком частин чого-небудь. // Продуманий план. // Заведений, прийнятий порядок.
бот., зоол. Класифікація.
Форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ і т. ін.).
Сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об'єднуваних за спільною ознакою, призначенням. ** Гетерогенна система – неоднорідна система, яка складається з компонентів, що перебувають у різних фізичних станах. Гомогенна система – однорідна система, в якій усі компоненти перебувають в одній фазі.
Сукупність принципів, які є основою певного вчення. // Сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь. Система управління.
Будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин.
геол. Сукупність шарів гірських порід, що характеризується певними викопними фауною і флорою.
ОЗНАКА
Риса, властивість, особливість кого-, чого-небудь. // Те, що вказує на що-небудь, свідчить про щось; показник, свідчення.
КРИТЕРІЙ
Підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило.
Критерій безпеки
встановлені значення параметрів та характеристик наслідків аварії, відповідно до яких обґрунтовується безпечність потенційно небезпечного об'єкта.
Критерій істини, філос.
мірило істинності, вірогідності людських знань, їх відповідності об'єктивній дійсності.
Критерій критичного стану
ознака чи сукупність ознак критичного стану об'єкта, встановлених нормативною та конструкторською документацією.
ПОКАЗНИК
Свідчення, доказ, ознака чого-небудь.
перев. мн. Наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про досягнення в чому-небудь. // Дані, які свідчать про кількість чого-небудь. Показник токсичності води.
Явище або подія, на підставі яких можна робити висновки про перебіг якого-небудь процесу.
Кількісна характеристика властивостей виробу (процесу).
Показник надійності
показник, що характеризує одну або декілька властивостей з тих, які в сукупності складають надійність об'єкта. 

У географії головними видами систематизації є класифікація, типізація, районування і зонування.

КЛАС
Сукупність предметів, явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості; розряд, підрозділ. // Одна з великих природних груп у систематиці рослин і тварин. // лог. Сукупність однорідних предметів чи явищ із спільними істотними ознаками.
Розряд, підрозділ як одиниця класифікації в різних науках, галузях діяльності і т. ін.
КЛАСИФІКАЦІЯ
Дія за знач. класифікувати.
Система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями.
КЛАСИФІКУВАТИ
Розподіляти предмети, явища або поняття на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями; групувати.
ТИП
Зразок, модель, форма, властивість, яким відповідає певна група предметів, понять, явищ. // Певна множина об'ктів.
спец. Найвища категорія в систематиці тварин і рослин, що об'єднує споріднені класи. Тип квіткових рослин. Тип молюсків.
Характерна будова тіла, зовнішність людини, пов'язані з її належністю до певної етнічної категорії. // Характерні риси обличчя, пов'язані з етнічною належністю.
ТИПІЗАЦІЯ
Втілення засобами мистецтва, літератури загального, типового в частковому, індивідуальному, у конкретних художніх образах, формах.
спец. Зведення великої кількості зразків машин, деталей, будівель, технологічних процесів і т. ін. до обмеженої кількості вибраних типів; уніфікація. Типізація споруд і будов.
Віднесення до певного класифікаційного типу. Типізація озер.
ТИПІЗУВАТИ, -ую, -уєш, недок. і док., перех.
Здійснювати типізацію.
РАЙОНУВАННЯ
Дія за знач. районувати.
РАЙОНУВАТИ
Робити поділ певної території на райони (адміністративні, економічні й т. ін.).
спец. Виводити або впроваджувати, розподіляти по районах нові сорти рослин, найбільш пристосовані до умов певних фізико-географічних районів.
РАЙОН
Адміністративно-територіальна одиниця в Україні, яка є складовою частиною областей та великих міст. // розм. Адміністративний центр такої одиниці та керівні установи в ньому.
Частина території, що становить єдине ціле як економічна, промислова, географічна і т. ін. одиниця. // Частина території, що має характерні для неї ознаки. // чого. Місце, простір, у межах якого що-небудь відбувається. Район воєнних дій.
чого. Місцевість, що прилягає до чого-небудь або розташована поблизу чи навколо чогось.
ЗОНУВАННЯ
Розподіл чого-небудь на ділянки, зони, що характеризуються якою-небудь загальною ознакою.
ЗОНА
Певний простір, район, територія, що характеризуються спільними ознаками.
Заповідна зона
частина національного природного парка, призначена для збереження та відновлення найбільш цінних природних комплексів, генофонду рослинного й тваринного світу.
Зона екологічної катастрофи
територія, де внаслідок діяльності людини чи руйнівного впливу стихійних сил природи виникли стійкі або необоротні негативні зміни в навколишньому природному середовищі.
Зона комфорту
найсприятливіше для тепловідчуття людини поєднання температури, вологості, руху повітря і променистого тепла в оточуючому просторі.
Зона лиха
частина зони надзвичайної ситуації, яка потребує надання додаткової або негайної допомоги.
Зона надзвичайної ситуації
територія, акваторія чи повітряний простір, де виникла надзвичайна ситуація.
Зона підвищеної екологічної небезпеки
територія, де в природному довкіллі виникли зміни, що ставлять під загрозу здоров'я людини.
ТАКСОН, -а, ч.
Класифікаційна одиниця в систематиці рослинних і тваринних організмів.

Нижче наведено кілька відомих геоморфологічних класифікацій і типізацій.

Класифікація антропогенного рельєфу (Спиридонов, 1985)

 1. Рельєф, створений у процесі виробництва.
  1. Пов’язаний з переробною та гірничо-видобувною промисловістю.
   1. Вироблений: кар’єри, шахти, штольні, колодязі, ями.
   2. Насипний: відвали, терикони.
  2. Пов’язаний з сільським господарством і меліорацією.
   1. Вироблений: тераси, борозни, канави, канали.
   2. Насипний: тераси, вали, дамби.
 2. Рельєф, створений у процесі будівництва.
  1. Пов’язаний з промисловим і житловим будівництвом.
   1. Вироблений: площадки, тераси, котловани, виїмки.
   2. Насипний: площадки, тераси, відвали, насипи.
  2. Пов’язаний з гідроенергетичним будівництвом.
   1. Вироблений: площадки, уступи, котловани, канали.
   2. Насипний: греблі, дамби.
  3. Пов’язаний з дорожнім будівництвом.
   1. Вироблений: площадки, тераси, уступи, виїмки, тунелі.
   2. Насипний: площадки, тераси, насипи, дамби.
  4. Пов’язаний з портовим будівництвом.
   1. Вироблений: підхідні канали, штучні гавані.
   2. Насипний: дамби, пірси, моли, хвилерізи.
 3. Рельєф, створений у результаті інших видів діяльності населення.
  1. Пов’язаний з побутовою діяльністю.
   1. Вироблений: ями, канави.
   2. Насипний: горби, купи, кургани.
  2. Пов’язаний з військовою діяльністю.
   1. Вироблений: канави, траншеї, окопи, ескарпи, бліндажі, воронки.
   2. Насипний: відвали, вали, кургани.
Типізація техногенних форм рельєфу за характером виконуваних ними функцій у природно-техногенних системах (Савчик, 1996)
Функції, виконувані ТФР у системахТипи ТФРОсобливості простягання
1. Переміщення речовини ТФР транспортних комунікацій (дороги, судохідні канали) Лінійне
2. Вилучення корисних копалин з природного середовища ТФР гірничих виробок (кар’єри, торфорозробки, шахти) Площинне, точкове
3. Складування відходів виробництва ТФР відвалів (відвали, шламосховища, звалища) Площинне
4. Субстрат для проведення різних видів виробничої діяльності, житлової та іншої забудови ТФР субстратних поверхонь (промислові майданчики, намивні та насипні тераси, городища, котловани, штучні острови тощо) Площинне, точкове
5. Захист від несприятливих природних явищ на межі охоплених ними територій (надмірна зволоженість, ерозія, еолові процеси тощо) ТФР захисних споруд (дамби, хвилерізи, берегові укріплення, проси селеві і протилавинні споруди) Лінійне
6. Оборонні, фортифікаційні функції ТФР фортифікаційних споруд (вали, рови, окопи, траншеї тощо) Лінійне
7. Регулювання гідрологічного режиму територій ТФР меліоративних систем (меліоративні канали) Лінійне
8. Створення ґрунтових умов для вирощування сільськогосподарських культур ТФР мікрорельєфу ріллі (борозни, скиби тощо) Головно лінійне
9. Багатофункціональне корисне навантаження ТФР будинків і споруд (різні будівлі, кургани, могильники тощо) Точкове, площинне, лінійне
Класифікація антропогенних відкладів (Котлов, 1962)
КомплексТипВидРізновид
Насипний Будівельний (ґрунти земляних споруд: дамб, гребель, дорожніх насипів, валів тощо) Крупно-уламковий, піщаний, глинистий, торф’яний а) спеціально складені;б) звалища;в) стихійно накопичені на значних площах
Гірничий (відвали вироблених порід, видобутих на поверхні чи під землею) Скельні, напівскельні і пухкі породи різного генезису
Промисловий (відходи різних виробництв) Зола, шлак, формувальна земля, деревні відходи, металічні відходи
Господарсько-побутовий (могильники, кургани, кладовища, звалища, сміттєзвалища тощо) Невпорядкована суміш різних ґрунтів, побутових і господарських відходів. Суміш з переважанням органічного чи якогось іншого матеріалу
Намивний Будівельний (намивання земляних споруд і майданчиків для забудови і благоустрою території) Піщана і супіщана суміш річкових, озерних та морських відкладів -
Гірничий (намивання порід з кар’єрів, що розробляються гідромеханічним способом) Пульпа – водна суміш різних типів розроблюваних порід
Відклади штучних водойм Відклади каналів, водосховищ, ставів і штучних боліт Гравійно-галечниковий, піщаний, глинистий, органо-мінеральний (гітії, сапропелі, торф’яники тощо) а) «in situ»;б) пере-відкладені людиною
Штучно створений Будівельний (штучні покриття доріг, каналів, ставів, аеродромів, стадіонів тощо) Штучно ґрунтова суміш з додаванням хімічно активних та інертних речовин тощо
Штучно перетворений у природному заляганні Будівельний (ґрунти, меліоровані «in situ» з докорінною зміною складу і властивостей) Ґрунти силікатизовані, цементовані, обпалені, озалізнені, бутумізовані тощо
Гірничий (породи, перетворені в результаті підземного видобування корисних копалин хімічними способами: підземне розчинення солей, підземна газифікація вугілля і перегонка сланців тощо) Осадові й метаморфічні породи різного петрографічного складу, що містять солі, вугілля, сланці та інші корисні копалини
Класифікація антропогенних форм рельєфу (Мильков, 1974)
Класи рельєфуВиди рельєфу, що відповідають категоріям і типам рельєфу
Категорія прямих (цілеспрямованих) формКатегорія супутніх форм рельєфу
Вироблений типНасипний типЕрозійний типЕоловий типЗсувний типКарстовий, псевдо-карстовий і суфозійно-просадковий типиТермо-карстови й типМерзлотно-горбистий тип
Гірничорудний Кар’єри, шахти, колодязі, ями Відвали, терикони Яри - Зсуви на схилах кар’єрів Провальні лійки і мульди просідання псевдокарста Повальні лійки і западини Горби випирання
Дорожний Виїмки, кювети схилів Насипи - - Зсуви підрізаних схилів - -«- Горби випирання і гідролаколіти
Селитебний Зрізані будівельні майданчики, тераси, канави, ями Насипні будмай-данчики, тераси; засипані яри і балки; кургани Яри Розвіювані горбисті піски - Провальні лійки псевдокарста -«- -«-
Сільсько-господарський Канали зрошувальні й дренажні, канави, борозни, терасовані схили, траншеї Насипні тераси -«- -«- - Суфозійно-просадковий мікрорельєф зрошуваних полів -«- -
Водно-береговий Западини ставів-копанок, підвідні судохідні канали Греблі ставів, дамби, штучні пляжі й острови -«- - Берегові зсуви Суфозійно-просадковий мікрорельєф берегової зони -«- -
Белігера-тивний Траншеї, окопи, бліндажі, воронки від вибухів Фортечні вали, сторожеві кургани, вали ліній оборони -«- Розвіювані горбисті піски Зсуви підрізаних схилів - -«- -
Антропогенні рельєфотвірні процеси у зв’язку з певними видами господарської діяльності людини (Молодкін, 1981)
Вид діяльностіВид впливу на рельєфПостантропогенні процеси і явища
Землеробство
Іригація Створення штучних водойм Переробка берегів і дна водосховищ чи ставів
Планування поверхні землі під зрошення Зміни режиму поверхневого стоку вод
Нарізка постійних і тимчасових зрошувачів – створення поверхні з антропогенним мікрорельєфом Концентрація поверхневого стоку вздовж дамб каналів і у тимчасових зрошувачах. Денудація дамб і схилів каналів
Скидання нераціонально використовуваних вод для зрошування Підвищення рівня ґрунтових вод, вторинне засолення і заболочення ґрунтів, іригаційна ерозія й просідання ґрунтів
Обробка схилів Оранка вздовж схилів Пришвидшена ерозія ґрунтів, активізація процесів замулення водойм і рік
Терасування схилів – створення ступінчастого антропогенного рельєфу Затухання процесів денудації на схилах
Видобування корисних копалин
- кам’яного вугілля Підземні виробки і наземні терикони Осідання поверхні над підземними виробками, провали (локальні) крівлі підземних виробок, антропогенний карст, дефляція поверхні териконів, підсилення ерозії шахтними водами, зміни тектонічного режиму території у зв’язку з викидами газу
- нафти і газу Закладання свердловин Порушення структури порід і ґрунтів
Створення земляних виємок для нафто- і газопроводів Просідання лесоподібних ґрунтів під трубопроводами
- будматеріалів Створення кар’єрів, копанок та інших відкритих виробок Зсуви, обвали, осипища на бортах кар’єрів, розвиток лінійного розмиву на місці деяких копанок, створених на схилах долин рік і балок
Будівництво
- міст та іншихнаселенихпунктів Планування поверхні землі – створення антропогенного мікрорельєфу Формування антропогенних відкладів (так званого «культурного шару»), підвищення рівня ґрунтових вод і послаблення водноерозійних процесів
Створення підземних споруд Осідання поверхні міста під дією статичного навантаження на ґрунти, динамічного (від дії різних механізмів і машин) тощо
- доріг Планування поверхні траси доріг. Створення насипів Деформація ґрунтів під навантаженням транспорту, концентрація поверхневих вод вздовж доріг, розмивання незакріплених схилів дорожніх насипів, утворення на місці деяких ґрунтових доріг промивин і ярів
- гребель на ріках Створення перемичок в долині ріки Зміни характеру водної ерозії та акумуляції в руслі і на заплаві у зв’язку зі змінами гідрологічного режиму ріки
Лісомеліорація Створення полезахисних і ярково-балкових лісонасаджень Зниження активності водно ерозійних процесів і пилових бур, збільшення вологи в ґрунті та покращення його опору ерозії
Класифікація антропогенного рельєфу степових рівнин (Молодкін, 1981)
Групи типівТипиПідтипи і форми
Створений прямим впливом на природний рельєф Вироблений Поверхневий (кар’єри, траншей, виїмки доріг тощо)
Підземний (шахти та інші гірничі виробки)
Підводний (канали в руслах рік, котловани штучних водойм тощо)
Насипний Поверхневий (насипи, терикони, кургани, штучні пляжі тощо)
Підводний (насипні форми у відстійниках тощо)
Утворений при непрямому впливові на природний рельєф Ерозійний Поверхневий (яри, активізовані і знову утворені зі зміною режиму поверхневого стоку, наприклад, на зрошуваних землях)
Підводний (ерозійні врізи біля вершин підводних каньйонів)
Акумулятивний Поверхневий (конуси винесення антропогенних ярів, делювіальні шлейфи тощо)
Підводний (форми акумуляції на дні штучних водойм тощо)
Еоловий денудаційний і акумулятивний Форми дефляції та еолової акумуляції на вторинно засолених землях, на пісках, позбавлених рослинного покриву тощо
Обвально-зсувний Поверхневий («ожилі» і виниклі знову зсуви, обвали на схилах річкових долин, водосховищ і морських берегів)
Підводний (активізовані і виниклі знову підводні берегові зсуви й обвали)
Просадково-суфозійний Форми осідання ґрунтів у місцях підземних виробок корисних копалин, деформації ґрунтів у результаті додаткового замочування тощо
Карстовий Поверхневий (кари, лійки тощо)
Підземний (печери тощо)

Мета роботи

з’ясувати особливості різних видів систематизації в антропогенній геоморфології та навчитися впорядковувати дані для своєї магістерської роботи.

Матеріали:

систематизації різних авторів антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних відкладів і процесів.

Хід роботи:

 1. Ознайомитися з методичними засадами систематизації (її види, ознаки, критерії).
 2. Визначити головні ознаки типізацій і класифікацій
 3. Проаналізувати поширені типізації антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних відкладів і процесів. Заповнити таблицю:
  Особливості типізацій і класифікацій антропогенного рельєфу
  Автори, рік створенняОб’єктОзнакиКількість рівнів, назви таксонів
         
 4. Визначення переваг і недоліків наведених типізацій та класифікацій, домінуючих ознак та критеріїв.
 5. Систематизація антропогенного рельєфу території досліджень студента.

Оформлення роботи згідно стандартних вимог на окремих аркушах формату А4.

Практична робота №3. Антропогенна трансформація рельєфу території досліджень студента

Антропогенна трансформація рельєфу – це процес зміни природного рельєфу, виникнення і розвитку антропогенного внаслідок прямої чи опосередкованої людської діяльності. Специфіка антропогенної трансформації рельєфу у тому, що існує тісний зв’язок між нею та соціально-економічними умовами на різних часових відрізках.

На практичній роботі визначається коефіцієнт площинної антропогенної трансформації рельєфу (АТР), який показує відношення площ, зайнятих антропогенними і природно-антропогенними формами рельєфу (Sа), до загальної площі обраної ділянки (S):

Кпл = Sа / S.

До трансформованих ділянок відносяться забудовані, зі штучним покриттям, зайняті ставами, кар’єрами, насипами та іншими формами антропогенного походження. Якщо значення коефіцієнта 0-0,25, то площинна АТР невелика; 0,26-0,50 середня; більше 0,50 – значна.

При виконанні роботи досліджувану територію або ділять на рівновеликі квадрати, або обирають кілька ключових ділянок (залежно від величини території), для яких підраховують значення коефіцієнтів.

Мета роботи

охарактеризувати форми рельєфу та геоморфологічні процеси антропогенного походження на території ваших досліджень, визначити ступінь антропогенної площинної, вертикальної та загальної трансформації рельєфу.

Матеріали:

 • топографічні карти,
 • геоморфологічні карти,
 • статистична інформація,
 • класифікації (з практичної роботи №2),
 • палетка.

Хід роботи:

 1. Характеристика селитебного навантаження та викликаного ним перетворення рельєфу.
 2. Характеристика антропогенного навантаження на водні ресурси та викликаного ним перетворення рельєфу.
 3. Сучасна морфодинаміка території та вплив людської діяльності на виникнення і перебіг процесів.
 4. Оцінити ступінь антропогенної площинної, вертикальної та загальної трансформації рельєфу.

Оформлення роботи згідно стандартних вимог на окремих аркушах формату А4. Обсяг – не менше 3 сторінок.