Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Короткий словник географічних термінів і понять

Азональність
розташування географічного об'єкта або поширення явища без зв'язку з зональними особливостями даної території.
Альбедо
здатність поверхні відбивати сонячну енергію.
Антициклон
замкнута область з високим тиском у центрі. Повітря в антициклоні рухається за годинниковою стрілкою у Північній півкулі, у Південній півкулі навпаки.
Астеносфера
поверхневий шар мантії Землі.
Атмосферна циркуляція
система горизонтальних потоків повітря в атмосфері Землі.
Атмосферний фронт
перехідна зона, де взаємодіють різні за властивостями повітряні маси.
Ваді (уеди)
сухі річкові долини, де вода може з'являтися лише зрідка (періодично).
Водні ресурси
води Землі, придатні для використання у господарстві.
Всесвітній час
час, який відлічується від часу Гринвіцького меридіану.
Географічна оболонка (ГО)
оболонка Землі, в якій взаємодіють і знаходяться в тісному зв'язку гідросфера, біосфера, атмосфера (до озонового шару) та частина літосфери (де відбувається вивітрювання гірських порід і утворення грунту).
Географічний пояс
найбільший (після географічної оболонки Землі) природний комплекс планети.
Гілея ("ліс")
вологі ліси у приекваторіальних районах. Характеризуються багатим видовим складом, багатоярусністю.
Грабен ("рів")
витягнута ділянка земної кори, опущена внаслідок тектонічних рухів стосовно оточуючої території по розломах.
Ґрунтові ресурси
різноманітні ґрунти, які мають достатню родючість.
Гумус ("земля, ґрунт")
поверхневий, родючий шар ґрунту, що вміщує рештки перегнилих рослин і тварин.
Ендеміки ("місцеві")
види рослин і тварин, характерні виключно для конкретної території.
Забруднення антропогенне
привнесення в навколишнє середовище не характерних для нього фізичних, хімічних або біологічних речовин внаслідок господарської діяльності людини.
Заповідник
територія, що особливо охороняється і де заборонена будь-яка діяльність людини, крім наукової.
Земельні ресурси
всі землі, які можуть використовувати в господарстві та для розселення людини.
Зональність
послідовна зміна географічних поясів від екватора до полюсів. Зумовлена головним чином нерівномірним розподілом по широті сонячної енергії.
Ізотерма
лінія на карті, що з'єднує місця з однаковою температурою.
Кліматичний пояс
широтна смуга, що має відносно однорідний клімат.
Кліматологічний фронт
зона взаємодії двох зональних типів повітряних мас.
Крік
тимчасовий водотік або пересихаюча річка в Австралії.
Кругообіг речовини та енергії
багаторазове повторювання процесів перетворення і переміщення речовини та енергії в географічній оболонці.
Лісові ресурси
запаси деревини, плоди та ягоди, інші дари лісу, які використовує людина.
Літосферна плита
велика ділянка літосфери, що безперервно рухається по астеносфері.
Льодовиковий щит
випуклий куполоподібний льодовик, що характеризується значною площею та потужністю (більше 1 км).
Мінеральні ресурси
сукупність різноманітних корисних копалин.
Місцевий час
сонячний час на конкретному меридіані.
Моніторинг ("монітор" – той, що нагадує, попереджає)
система спостереження й оцінки стану природного середовища з метою забезпечення його охорони й раціонального використання природних ресурсів.
Мусон ("пора року")
вітер, що змінює напрям за сезонами: влітку дме з океану на суходіл, взимку навпаки.
Національний парк
природна територія, що охороняється державою, тут заборонена господарська діяльність, але дозволений обмежений туризм.
Оазиси
Ділянки з багатою рослинністю в пустелях, що виникають завдяки природному чи штучному зволоженню, зумовлені близькістю річки або ґрунтових вод.
Вільні від льоду ділянки в Антарктиді.
Області складчастості
зони взаємодії двох літосферних плит, де земна кора зминається у складки.
Пампа ("рівнина", "степ")
субтропічні степи на рівнинах Південної Америки.
Пам'ятка природи
цінний в науковому відношенні об'єкт природи (водоспад, печера, джерело та ін.), що охороняється державою.
Пасати
постійні вітри, що дмуть від тропічної зони високого тиску до екваторіальної зони низького тиску.
Платформа ("плоска форма")
велика, відносно вирівняна ділянка земної кори, що не зазнає активних тектонічних рухів.
Повітряна маса
великий об'єм повітря тропосфери з порівняно однаковими властивостями (температурою, вологістю, запиленістю).
Поясний час
сонячний час центрального меридіану конкретного часового поясу.
Прерія
зональний природний комплекс з високотравною рослинністю у Північній Америці.
Природний комплекс
закономірне поєднання географічних компонентів, які взаємодіють і утворюють єдину територіально обмежену систему.
Регіон природний ("область")
значна за розмірами територія, що має певну спільність природних умов.
Ритмічність
повторення в однаковій послідовності й у часі різних природних явищ та процесів.
Рифт ("тріщина", "розколина")
велика (протяжністю в сотні, тисячі і завширшки в десятки кілометрів) розколина земної кори, що формується внаслідок розсування літосферних плит. Характерні вулканізм та землетруси.
Савана
природна зона, що характеризується переважанням трав'яного покриву з чагарниками та окремими деревами або групами дерев.
Сельва ("ліс")
вологі екваторіальні ліси у басейні Амазонки, які періодично затоплюються.
Серединно-океанічний хребет
велетенські гірські споруди на дні океану, що формуються внаслідок розсування двох океанічних плит і тягнуться уздовж рифтової зони.
Складчасті гори
молоді за віком (кайнозойської складчастості) підняття земної поверхні, де товщі гірських порід утворюють складки у вигляді гірських хребтів та долин.
Складчасто-брилові гори
старі за віком (палеозойсько-мезозойські) гори, в яких складчасті товщі порід розбиті розколинами на окремі брили різної висоти.
Сонячна доба
час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі.
Сонячна радіація
випромінювання Сонця, головне джерело енергії для всіх процесів на Землі.
Степ
зональний природний комплекс. Характерний переважанням трав'янистої рослинності. На даний час майже повністю розораний.
Стокові вітри
постійні, дуже сильні вітри з внутрішніх районів Антарктиди до узбережжя.
Тектонічні рухи ("будівник, будівництво")
рухи земної кори, викликані внутрішніми силами.
Тундра
зональний природний комплекс, безлісний, з мохово-лишайниковим і розрідженим чагарниковим покривом.
Циклон
замкнута область з низьким тиском у центрі, де повітряні маси переміщуються у Північній півкулі проти годинникової стрілки (в Південній півкулі навпаки).
Цілісність географічної оболонки
природний закон, що обумовлює розвиток географічної оболонки: властивість географічної оболонки, зумовлена взаємозв'язками і взаємозалежністю природних компонентів географічної оболонки Землі.
Шельфовий льодовик
плавучий льодовик, що частково може опиратися на дно (шельф). Найбільш характерний для берегів Антарктиди.