Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Модуль 3

МОДУЛЬ 3

Частина 1. Вставте пропущені слова.

Запитання 1. Біогеоценоз — це екосистема, межі якої
Запитання 2. Екологічні піраміди бувають.....
Запитання 3. Шокова хвороба регулює.....
Запитання 4. Перенос енергії з одного трофічного рівня на інший можна прослідкувати.....
Запитання 5. Сукцесії — це зміни.....
Запитання 6. Екосистема — це біотоп ....
Запитання 7. Біоценоз — це сукупність .....
Запитання 8. Криві росту чисельності популяцій бувають.....
Запитання 9. Феномен фаз — це коли.....
Запитання 10. Первинна продуктивність — це .....
Запитання 11. Консорція — це популяція.....організмів разом з їх супутниками.
Запитання 12. Біотопи — це сукупність близьких за структурою.....територіально пов'язаних між собою.

Частина 2. У поданих запитаннях треба визначити, правильно чи неправильно дані відповіді: «так» чи «ні».

Запитання 13. Існує два типи кривих виживання.
Запитання 14. Консументи — це автотрофні організми.
Запитання 15. Редуценти — це гетеротрофні організми.
Запитання 16. Гриби — консументи першого порядку.
Запитання 17. Екосистема тим стійкіша, чим менша її різноманітність.
Запитання 18. Таблиці виживання запропонував Дарвін.
Запитання 19. Вторинна продуктивність — це продуктивність продуцентів.
Запитання 20. Океани в районі екватора продуктивніші, ніж північні моря.
Запитання 21. Ярусність у лісі — результат внутрішньовидової боротьби.
Запитання 22. Вторинні сукцесії виникають у місцях, де існувало раніше життя.
Запитання 23. Поняття «біосфера» ввів Тейяр де Шарден.
Запитання 24. Поняття «ноосфера» ввів В.І. Вернадський.
Запитання 25. Поняття «екосистема» ввів Тенслі.

Частина 3. Знайдіть правильні відповіді.

Запитання 26. Екологічна ніша — це:
А — ареал організму;
Б — сума всіх адаптацій організму;
В — місце існування організму.

Запитання 27. Сукцесії — це:
А — циклічні зміни біоценозів;
Б — послідовна зміна біоценозів;
В — зміна біоценозів під впливом людини.

Запитання 28. Термін «екосистема» ввів:
А — В.І. Сукачов;
Б — А. Тенслі;
В — К. Мьобіус.

Запитання 29. Біоценоз — це:
А — сукупність живих організмів;
Б — фітоценоз + біотоп;
В — жива речовина в біосфері.

Запитання 30. Аридний клімат — це:
А — сухий клімат;
Б — вологий клімат;
В — клімат, в якому відбуваються великі коливання температури.

Запитання 31. Толерантність — це:
А — діапазон факторів за мінімумом;
Б — діапазон екологічних факторів між Міп і Мах;
В — витривалість виду відносно до якогось фактора.

Запитання 32. Екологічна дивергенція — це коли:
А — конкуренція між видами зводиться нанівець;
Б — ніші популяцій мало перекриваються;
В — ніші популяцій сильно перекриваються.

Запитання 33. Трофічні рівні — це:
А — положення організмів у трофічному ланцюгу;
Б — форми зв'язку між видами в біоценозі;
В — взаємодія між видами під час переносу енергії.

Запитання 34. Детритні ланцюги — це:
А — ланцюги, які йдуть від редуцентів;
Б — ланцюги, які йдуть від продуцентів;
В — ланцюги, які йдуть від консументів.

Запитання 35. Під час переносу енергії по ланцюгах живлення у вигляді тепла втрачається:
А — 10% енергії;
Б — 80-90% енергії;
В — 30-40% енергії.

Запитання 36. З одного трофічного рівня на інший переходить енергії:
А — 10%;
Б — 40-60%;
В — 1%.

Частина 4. Знайдіть відповідність одного з показників групи А характеристикам групи Б.

Таблиця (доступно тільки при скачуванні підручника)

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.