Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Основи екології. Питання для самоперевірки та контролю знань студентів. Модуль 3

Частина 1. Вставте пропущені слова.

 1. Біогеоценоз — це екосистема, межі якої
 2. Екологічні піраміди бувають.....
 3. Шокова хвороба регулює.....
 4. Перенос енергії з одного трофічного рівня на інший можна прослідкувати.....
 5. Сукцесії — це зміни.....
 6. Екосистема — це біотоп ....
 7. Біоценоз — це сукупність .....
 8. Криві росту чисельності популяцій бувають.....
 9. Феномен фаз — це коли.....
 10. Первинна продуктивність — це .....
 11. Консорція — це популяція.....організмів разом з їх супутниками.
 12. Біотопи — це сукупність близьких за структурою.....територіально пов'язаних між собою.

Частина 2. У поданих запитаннях треба визначити, правильно чи неправильно дані відповіді: «так» чи «ні».

 1. Існує два типи кривих виживання.
 2. Консументи — це автотрофні організми.
 3. Редуценти — це гетеротрофні організми.
 4. Гриби — консументи першого порядку.
 5. Екосистема тим стійкіша, чим менша її різноманітність.
 6. Таблиці виживання запропонував Дарвін.
 7. Вторинна продуктивність — це продуктивність продуцентів.
 8. Океани в районі екватора продуктивніші, ніж північні моря.
 9. Ярусність у лісі — результат внутрішньовидової боротьби.
 10. Вторинні сукцесії виникають у місцях, де існувало раніше життя.
 11. Поняття «біосфера» ввів Тейяр де Шарден.
 12. Поняття «ноосфера» ввів В.І. Вернадський.
 13. Поняття «екосистема» ввів Тенслі.

Частина 3. Знайдіть правильні відповіді.

 1. Екологічна ніша — це:
  1. ареал організму;
  2. сума всіх адаптацій організму;
  3. місце існування організму.
 2. Сукцесії — це:
  1. циклічні зміни біоценозів;
  2. послідовна зміна біоценозів;
  3. зміна біоценозів під впливом людини.
 3. Термін «екосистема» ввів:
  1. В.І. Сукачов;
  2. А. Тенслі;
  3. К. Мьобіус.
 4. Біоценоз — це:
  1. сукупність живих організмів;
  2. фітоценоз + біотоп;
  3. жива речовина в біосфері.
 5. Аридний клімат — це:
  1. сухий клімат;
  2. вологий клімат;
  3. клімат, в якому відбуваються великі коливання температури.
 6. Толерантність — це:
  1. діапазон факторів за мінімумом;
  2. діапазон екологічних факторів між Міп і Мах;
  3. витривалість виду відносно до якогось фактора.
 7. Екологічна дивергенція — це коли:
  1. конкуренція між видами зводиться нанівець;
  2. ніші популяцій мало перекриваються;
  3. ніші популяцій сильно перекриваються.
 8. Трофічні рівні — це:
  1. положення організмів у трофічному ланцюгу;
  2. форми зв'язку між видами в біоценозі;
  3. взаємодія між видами під час переносу енергії.
 9. Детритні ланцюги — це:
  1. ланцюги, які йдуть від редуцентів;
  2. ланцюги, які йдуть від продуцентів;
  3. ланцюги, які йдуть від консументів.
 10. Під час переносу енергії по ланцюгах живлення у вигляді тепла втрачається:
  1. 10% енергії;
  2. 80-90% енергії;
  3. 30-40% енергії.
 11. З одного трофічного рівня на інший переходить енергії:
  1. 10%;
  2. 40-60%;
  3. 1%.

Частина 4. Знайдіть відповідність одного з показників групи А характеристикам групи Б

Група АГрупа Б
 1. Амоніфікація
 2. Глобальна екологія
 3. Видове різноманіття
 4. Евтрофікація
 5. Концепція клімаксу
 6. Плотоїдні хижаки
 7. Поле
 8. Денитрифікація
 9. Зелені рослини
 10. Вид з широкою екологічною пластичністю
 11. Ноосфера
 12. Редуценти
 13. Клементе
 14. Е. Зюсс
 15. Біотоп
 16. Біотичний потенціал
 17. Біосфера
 18. Сукупність живих організмів біосфери
 19. Найменша одиниця еволюції
 20. Урбанізація
 21. Екологічна ніша

А — максимум нащадків від однієї пари батьків

Б — розпад білків

В — популяція

Г — діброва

Д — Клементе

Е — М.І. Будико

Є — еврибіонти

Ж — гриби, водорості, мікроорганізми

3 — продуценти

И — відновлення аміаку до азоту

І — область поширення живої речовини у географічній оболонці

Ї — консументи

Й — агроценоз

К — сукцесії

Л — характеристика біоценозу

М — Тейяр де Шарден

Н — біосфера

0 — частина біогеоценозу

П — підвищення продуктивності водоймищ

Р — жива речовина

С — збільшення чисельності населення в місті