Світличний О.О., Плотницький С.В.
Основи геоінформатики

Словник абревіатур. Використана література. Рекомендована література

СЛОВНИК АБРЕВІАТУР

ASCII, або ascii (American Standard Code for Information Interchange) — американський стандартний семирозрядний код для обміну інформацією, що використовується в більшості обчислювальних систем, у тому числі і в ГІС.
CAD (Computer-Aided Designing — автоматизоване проектування) — технологія, що використовується в системах автоматизованого проектування (САПР).
CORINE (Coordination on Information of the environment) — проект створення геоінформаційної системи Європейського Співтовариства. Розробку проекту розпочато в червні 1985 р. відповідно до рішення Ради Міністрів Європейського Співтовариства. Створення системи в основному було виконане в 1985-1990 pp.
DEM (Digital Elevation Model) — див. «Цифрова модель рельєфу».
DIME (Dual Independent Map Encoding — подвійне незалежне кодування карт) — топологічна структура векторних даних, що базується на використанні, крім трьох первинних елементарних графічних об'єктів, також дуги (arc) або сегмента (segment). Розроблено наприкінці 60-х років XX ст. у США.
DTM (Digital Terrain Model, цифрова модель місцевості) — див. «Цифрова модель рельєфу».
ESRI (Environmental System Research Institute Ltd. — Інститут досліджень систем навколишнього середовища, м. Редландс (Redlands), Каліфорнія, США) — комерційна компанія, світовий лідер у розробці програмних засобів ГІС, заснована в 1969 р. Остання розробка (2004) — сімейство пакетів ArcGIS 9.O.
GPS (Global Positioning System — Глобальна система супутникового визначення координат) — комплекс навігаційних супутників і наземних приймальних станцій, що дозволяють визначати координати точки стояння на поверхні Землі.
HTML (Hypertext Markup Language) — спеціальна гіпертекстова мова опису документів.
GRID (Global Resorce Information Database — Глобальна база даних природно-ресурсної інформації) — міжнародна програма створення і експлуатації інформаційної системи, яка виконується в рамках програми Глобальної системи моніторингу навколишнього середовища (GEMS) UNEP з 1988 року рядом країн-учасниць (Канада, США, Норвегія, Фінляндія й ін.) та міжнародних і національних організацій (НАСА, Інститут досліджень систем навколишнього середовища США; Женевський університет, Швейцарія та ін.).
MAP (Map Analysis Package — Пакет аналізу карт) — програмний пакет аналізу карт з використанням картографічної алгебри, розроблений С.Д. Томліном (1980-1983) у Иельскому університеті, США.
NASA (National Aeronautics and Space Administration) — Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА).
OGC (до 1 вересня 2004 p. – Open GIS Consortium, Консорціум відкритих ГІС, пізніше — Open Geospatial Consortium, Відкритий геопросторовий консорціум) — авторитетна міжнародна неурядова організація, що об'єднує 266 членів з 31 країни світу (на листопад 2004 p.), метою якою є розроблення стандартів створення програмних засобів ГІС і геопроцесінгу.
SPOT (Systeme pour I'Observation de la Terre) — назва французького штучного супутника Землі.
TIN (Triangulated Irregular Network) — див. «Трикутна нерегулярна мережа».
TIFF (Tagged Image File Format) — формат графічних файлів, призначений для обміну зображеннями високої якості. Розробляється фірмою Aldus Corporation.
WYSIWYG (What You See Is What You Get — що бачиш на екрані, те й одержиш на носії) — режим повної відповідності роздрукування зображенню на екрані.
WGS-84 (World Geodetic System 1984) — Всесвітня геодезична система 1984 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Атлас України. Пілотний проект електронної версії Національного атласу України / Інститут географії НАН України. ТОВ «Інтелектуальні системи ГЕО». - К., 2000.
2. Баранов Ю.Б., Берлянт A.M., Кошкарев А.В., Серапинас Б.Б., Филиппов Ю.А. Толковый словарь по геоинформатике / Под ред. A.M. Берлянта и А.В. Кошкарева, 1997.
3. Берлянт A.M. Образ пространства: карта и информация. - М.: Мысль, 1986. - 240 с.
4. Берлянт A.M. Геоиконика. - М.: Астрея, 1996. - 208 с.
5. Берлянт A.M. Геоинформационное картографирование. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. - 64 с.
6. Беручишвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. - М.: Мысль, 1986. - 183 с.
7. Блинкова О. Строительные работы в геоинформатике // Компьютерная неделя. - 2000. - № 28 (250).
8. Бургин М.С. Информация как природный и технологический феномен // ШТ. - 1996. - № 1. - С. 2-5.
9. Воробьев Б.Н., Алесинский А.И., Дымшиц Ю.И. РЕЛЬЕФ-процессор 1.0. Автоматизированная система структурного, картографического и морфометрического анализа рельефа. - X., 1992. - 5 с.
10. Гуральник М., Соколенко С. Концепция проекта GeoniCS и геоники как научного направления.
11. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. - М.: Изд-во СП Дата+, 1999. - 491 с.
12. Картографія цифрова. Терміни і визначення // ДСТ 28441-90. -М., 1990.
13. Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии: В 2 кн. -М: Недра, 1990.
14. Кошкарев А.В. Программы, проекты, базы и банки данных географических и картографических автоматизированных информационных систем // Картография и геоинформатика. Итоги науки и техники (Сер. «Картография»). - М.: ВИНИТИ АН СССР, 1991. -Т. 14. - С. 118-176.
15. Кошкарев А.В., Тикунов B.C. Геоинформатика. - М.: Картогеоцентр-Геодезиздат, 1993. - 213 с.
16. Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической географии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 80 с.
17. Лурье И.К. Обучающие ГИС для наук о Земле // Информационный бюллетень ГИС-ассоциации. - 1998. - № 1(13). - С. 86-89.
18. Мальцев В.А. Программный комплекс геостатистического моделирования и оценивания GST 3.02: Учебник и руководство пользователя. -М., 1993.-153 с.
19. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. - М.: Мир 1968 -408 с.
20. Мировой рынок ГИС в 2001 г. // ARCREVIEW. Современные геоинформационные технологии. - 2003. - № 1 (24). - С. 14.
21. Митчелл Э. Руководство по ГИС-анализу. Ч. 1: Пространственные модели и взаимосвязи: Пер. с англ. - К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. - 198 с.
22. Отраслевой стандарт Минобразования России. Информационные технологии в высшей школе. Геоинформатика и географические информационные системы. Общие положения. 5 ОСТ ВШ 02.001-97. Утвержден: Приказ Минобразования России 16.01.98 № 68.
23. Программно-аппаратное обеспечение, фонд цифрового картографического материала, услуги и нормативно-правовая база геоинформатики. Ежегодный обзор. Вып. 6; т. 1 (2002). - М.: ГИС-Ассоциация, 2003. - 213 с.
24. Программно-аппаратное обеспечение, фонд цифрового картографического материала, услуги и нормативно-правовая база геоинформатики. Ежегодный обзор. - 2002. - Вып. 6; т. 2. - М.: ГИС-Ассоциация, 2003. - 267 с.
25. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий СВ. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997. - 196 с.
26. Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 159 с.
27. Сербенюк С.Н., Тикунов B.C. Автоматизация в тематической картографии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 107 с.
28. Системы управления базами данных и знаний / A.M. Наумов, A.M. Вендров, В.К. Иванов и др. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 352 с.
29. Словарь по кибернетике / Под ред. B.C. Михалевича. - К.: Гл. ред. УСЭ им. М.П. Бажана, 1989. - 751 с.
30. Степанов А.Н. Информатика. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - 608 с.
31. Тарарико А.Г. Агроэкологические основы почвозащитного земледелия. - К.: Урожай, 1990. - 184 с.
32. Тикунов B.C. Географические информационные системы: сущность, структура, перспективы/Картография и геоинформатика. Итоги науки и техники (Сер. «Картография»). - М.: ВИНИТИ АН СССР, 1991. - Т. 14. - С. 6-79.
33. Трофимов A.M., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы управления окружающей средой. - Казань: Изд-во КазГУ, 1984. - 142 с.
34. Фридланд А.Я., Ханамирова Л.С, Фридланд И.А., Фридланд В.А. Спринт-Информ: Справочная интерактивная система по информатике. - 2002.
35. Яровых В.Б. Качество цифровых карт//Информационный бюллетень ГИС-ассоциации. - М.: ГИС-ассоциация. - 2002. - № 1-2. -С. 18-21.
36. Abler R.F. Awards, rewards and exellence. Keeping geography alive and well // Professional Geographer. - 1988. - № 40. - P. 135-140.
37. Bousaren R., Leygonic M. Le programme European CORINAIR // Pollut. Atmos. - 1989. - Vol. 31, № 124. - P. 445-455.
38. Bracken I., Webster С Towards a topology of geographical information // International Journal of Geographical Information Systems. - 1989. -Vol. 3, №2.-P. 137-152.
39. Burrough P.A. Principles of Geographical information systems for land resources assessment. - Oxford: Clarendon Press, 1986. - 193 p.
40. Burrough P.A., McDonnel R.A.. Principles of Geographical information systems for land resources assessment. - Oxford University Press, 1998.
- 333 p.
41. CoPock J.Т., Anderson E.K. Editorial review//International Journal of Geographical Information Systems. - 1987. - Vol. 1, № 1. - P. 3-11.
42. Core Curriculum in GIS / M.F.Goodchild, K.K.Kemp (eds.). - Santa Barbara: National Center for Geographical Information and Analysis University of California, 1991. - Vol. 1-3.
43. ETOPO 5. Bathimetry/Topograpy Data. Digital relief of the surface of the Earth. - Boulder: National Geophisical Data Center, 1988. - 4 p.
44. Global Environment Monitoring System.
45. Global Recourses Information Database.
46. Goodchild M.F. A spatial analytical perspective on Geographical Information Systems // International Journal of Geographical Information Systems. - 1987. - Vol. 1, №. 1. - P. 335-354.
47. Goodchild M.F Geographicv Information Systems // Progr. Hum. Geogr.
- 1988. - Vol. 12, № 4. - P. 560-566.
48. Goodenough D.G. Thematic maPer and SPOT integration with a geographic information systems // Photogrammetric Engeneering and Remote Sensing. - 1988. - Vol. 54, № 2. - P. 167-177.
49. Horn B.K.P. Hill shading and the reflectance map//Proc. IEEE. -1981. - № 69 (1). - P. 14-47.
50. Jackson M.J., James W.J., Stevens A. The design of environmental geographic information systems // Phil. Trans Roy society. - London, 1990, A324.-№ 1579. - P. 373-380.
51. Krcho, J. Georelief and its cartographic modelling by complex digital model (CDM) from geographical information system (GIS) point of view//Acta rer. nat. - UC, Geogr., 1992. - P. 3-131.
52. McLaughlin J.D., Nichols S.E. Parcel-Based Land Information Systems // Surv. and MaP. - 1987. - Vol. 47, № 1. - P. 11-29.
53. Ottens H. Introduction to Geographical information systems. -University of Utrecht, Lecture at Odessa State University, 1992. - 5 p.
54. PCRaster manual, version 2. - Utrecht: Faculty of Geographical Sciences Utrecht University & PCRaster Environmental Software, 1998. - 368 p.
55. Pebesma E.J. Gstat user's manual. - Utrecht, The Netherlands, 2001. -100 p.
56. Pebesma E.J., Wesseling C.G. Gstat: a program for geostatistical modelling, prediction and simulation//Computers & Geosciences. -1998. - Vol. 24, № 1. - P. 17-31.
57. SPARTACUS: Spatial redistribution of radionuclides within catchments: development of GIS-based models for decision suport systems. EC Contract № IC15-CT98-0215. Final Report. M. Van der Perk, A.A.Svetlitchnyi, J.W. den Besten and A.Wielinga (eds). - Utrecht Centre for Environmental and Landscape Dynamics Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University, The Netherlands, 2000. -165 p.
58. Star J., Estes J. Geographic Information Systems. An Introduction. -University of California, Santa Barbara, New Jersey, 1990. - 303 p.
59. Tobler W., Chen Z.-T. A quadtree for global information storage // Geographical Analysis. - 1986. - Vol. 18, № 4. - P. 360-371.
60. Tomlin CD. A Map Algebra // Harvard Computer Graphics Conference, 1983a. - P. 1-46.
61. Tomlin CD. An introduction to the Map Analysis Package. - Springfield, Virginia, Conference on Resource Management APlications, Energy and Environment, Center for Earth Resource Management APlications (CERMA), 19836.
62. Tomlin CD. Geographic Information Systems and Cartographic Modelling. - Prentice-Hall, Inc.: New Jersey, 1990. - 230 с
63. Vitec J.D., Walsh St.J., Gregory M.S. Accuracy in Geographic Information Systems: an assessment of inherent and operational errors//Record 9th Symp. Spat. Technol. Remote Sens. Today and Tomorrow. Sioux Falls, S.D., 2-4 Oct., 1984. Proc. Silver Spring, 1984. - P. 296-302.
64. Zevenbergen L.W, Thome C.R. Quantitative analysis of land surface topography//Earth Surface Processes and Landforms. - 1987. - № 12. - P.47-56.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Бусыгин Б.С, Гаркуша И.Н., Серединин Е.С., Гаевенко А.Ю. Инструментарий геоинформационных систем: Справочное пособие. - К.: ИРГ «ВБ», 2000. - 172 с.
2. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий СВ. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997. - 196 с.

Додаткова

1. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Ю.Б. Баранов, A.M. Берлянт, Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев и др. - М.: ГИС-Ассоциация, 1999. - 204 с.
2. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. - М.: Изд-во СП Дата+, 1999. - 491 с.
3. Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии: В 2 кн. - М: Недра, 1990.
4. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. - М.: Мир, 1968. - 408 с.
5. Митчелл Э. Руководство по ГИС-анализу. Ч. 1: Пространственные модели и взаимосвязи: Пер. с англ. - К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. - 198 с.
6. Zeiler M. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных: Пер. с англ. - К.: ЗАО ЕСОММ Со, 2004. - 254 с.