Світличний О.О., Плотницький С.В.
Основи геоінформатики

Основи геоінформатики

ЗМІСТ

Передмова

Частина І. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Розділ 1. Геоінформаційні технології в сучасному світі
1.1. Інформатика і геоінформатика
1.2. Визначення ГІС. Відмінність ГІС від інших інформаційних систем
1.3. Історія розвитку геоінформаційних технологій Частина 1 Частина 2
1.4. Функції й галузі застосування ГІС і геоінформаційних технологій
1.5. Геоінформатика, геоінформаційні технології і географія

Розділ 2. Апаратне забезпечення геоінформаційних систем і технологій
2.1. Загальна характеристика апаратного забезпечення ГІС
2.2. Комп'ютер як складова частина ГІС
2.2.1. Класифікація комп'ютерів
2.2.2. Складові частини ПК та їх характеристики Частина 1 Частина 2
2.3. Пристрої збору і введення інформації Частина 1 Частина 2
2.4. Пристрої візуалізації і подання даних
2.5. Тенденції розвитку апаратного забезпечення

Частина II. ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розділ 3. Атрибутивна інформація в ГІС
3.1. Способи подання атрибутивних даних
3.2. Бази даних як подання об'єктів реального світу
3.3. Моделі даних
3.3.1. Ієрархічна модель даних
3.3.2. Мережна модель даних
3.3.3. Реляційна модель даних
3.3.4. Об'єктно-орієнтована модель даних
3.4. Функціонування баз даних
3.5. Керування даними в ГІС

Розділ 4. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації
4.1. Просторова інформація в ГІС
4.2. Растрове подання просторових даних
4.2.1. Загальна характеристика
4.2.2. Ієрархічні растрові структури
4.2.3. Стиснення растрових даних
4.3. Векторне подання метричних даних
4.3.1. Точкова полігональна структура
4.3.2. DIME-структура
4.3.3. Структури «дуга-вузол»
4.3.4. Геореляційна структура
4.3.5. TIN-модель
4.4. Вибір способу формалізації і перетворення структур даних

Розділ 5. Технології введення просторових даних
5.1. Введення даних у ГІС
5.2. Джерела вхідних даних для ГІС
5.2.1. Картографічні матеріали
5.2.2. Дані дистанційного зондування Землі
5.2.3. Дані електронних геодезичних приладів
5.2.4. Джерела атрибутивних даних
5.3. Технології цифрування вхідних даних
5.3.1. Автоматизоване введення даних
5.3.1.1. Сканування
5.3.1.2. Векторизування
5.3.1.3. Геокодування
5.3.2. Ручне введення даних. Апаратне та екранне дигітизування
5.3.2.1. Апаратне дигітизування
5.3.2.2. Екранне дигітизування
5.3.2.3. Автозахоплення і автотрасування
5.3.2.4. Редагування існуючих картографічних об'єктів
5.3.2.5. Введення і редагування з використанням існуючих графічних об'єктів
5.3.2.6. Групове редагування
5.4. Контроль якості створення цифрових карт

Розділ 6. Подання інформації в ГІС
6.1. Візуалізація інформації в ГІС
6.2. Методи і технології візуалізації інформації в ГІС
6.2.1. Подання картографічних шарів
6.2.2. Подання екранних видів (вікон)
6.2.3. Подання векторних об'єктів
6.2.4. Подання поверхонь і растрових карт
6.3. Тематичне картографування. Картодіаграми
6.3.1. Ранжовані діапазони
6.3.2. Стовпчасті та кругові діаграми
6.3.3. Ранжовані символи
6.3.4. Точки із заданими вагами
6.3.5. Індивідуальні значення
6.3.6. Легенди тематичних карт і картодіаграм
6.4. Карти як результат і засіб візуалізації
6.5. Програмні і технічні засоби візуалізації картографічної інформації
6.5.1. Електронні атласи
6.5.2. ГІС-в'юери
6.5.3. Системи автоматизованого картографування

Частина III. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ

Розділ 7. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС
7.1. Загальна характеристика
7.2. Картометричні операції
7.3. Операції вибору
7.3.1. Запити за місцем розташування
7.3.2. Запити за атрибутами
7.4. Рекласифікація
7.5. Картографічна алгебра
7.5.1. Локальні операції
7.5.2. Операції сусідства
7.5.3. Зональні операції
7.5.4. Глобальні операції
7.6. Статистичний аналіз
7.7. Просторовий аналіз
7.7.1. Побудова буферів
7.7.2. Аналіз географічного збігу і включення
7.7.3. Аналіз близькості
7.7.4. Зонування території за допомогою полігонів Тиссена-Вороного
7.8. Оверлейний аналіз
7.9. Аналіз рельєфу
7.9.1. Цифрові моделі рельєфу та їх побудова
7.9.2. Аналіз рельєфу з використанням цифрових моделей рельєфу
7.9.3. Аналіз гідрографічної мережі
7.9.4. Пакет «Рельєф-процесор»
7.10. Мережний аналіз
7.10.1. Географічні мережі
7.10.2. Мережний аналіз

Розділ 8. Геостатистичний аналіз і моделювання
8.1. Геостатистичне моделювання
8.2. Просторова інтерполяція
8.3. Детерміновані методи просторової інформації
8.3.1. Глобальні методи інтерполяції
8.3.2. Локально-детерміновані методи інтерполяції
8.4. Локально-стохастичні методи просторової інтерполяції і геостатистичне моделювання
8.4.1. Принципи геостатистичного моделювання
8.4.2. Побудова і оптимізація варіограмної моделі
8.4.3. Моделювання поверхонь та їх оцінка
8.4.4. Різновиди локально-стохастичної інтерполяції
8.5. Вибір методу інтерполяції

Частина IV. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ І ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Розділ 9. Програмні засоби для роботи з просторовими даними
9.1. Загальна характеристика
9.2. Програмні засоби ГІС

Розділ 10. Комерційні ГІС-пакети
10.1. Програмне ГІС-забезпечення компанії ESRI (США)
10.1.1. Сімейство програмних пакетів ArcGIS
10.1.2. Настільні інструментальні ГІС-сімейства ArcGIS
10.1.2.1. Загальна характеристика
10.1.2.2. Пакет ArcView
10.1.2.3. Система ArcInfo
10.2. Програмні ГІС-пакети фірми Intergraph
10.2.1. Багатогалузеве модульне середовище ГІС — MGE
10.2.2. Сімейство пакетів GeoMedia/GeoMedia Professional
10.3. Сімейство програмних продуктів фірми Bentley Systems
10.3.1. Пакет MicroStation
10.3.2. Основні додатки на базі MicroStation
10.4. Програмні продукти компанії Autodesk
10.5. Програмні пакети GeoniCS
10.6. ГІС-пакет MapInfo Professional
10.7. Пакет ГІС і обробки просторової інформації IDRISI
10.8. Пакет PCRaster
10.9. Пакет GeoDraw/GeoGraph
10.10. Програма створення і оновлення цифрових карт Digitals
10.11. Тенденції розвитку програмного ГІС-забезпечення

Розділ 11. Сучасні геоінформаційні системи
11.1. Класифікація сучасних ГІС
11.2. Великі ГІС-проекти
11.2.1. Електронний атлас України
11.2.2. Глобальні геоінформаційні системи
11.3. Технології «клієнт-сервер» і Internet-технології в ГІС
11.3.1. Розподілені бази даних
11.3.2. Internet-сервіси і ГІС

Післямова
Словник термінів
Словник абревіатур
Використана література
Рекомендована література