Геренчук К.І.
Природа Львівської області

Природа Львівської області. Література. A-Z

 1. Besser W. Primitiae florae austriacae. Vol. 1-2, Viermae, 1809. В locki Br. Przyczynek do flory Galicyi. Kosmos, 1881. 
 2. Chalubinska А. О spekaniach skat на Podolu. Prace geogr., z. 10, Lwow — Warszawa, 1928.
 3. Czyzewski J., Zierhoffer A. Kilka spostrzezen z wycieczki we wschodnia czesc polnocnej krawedzi Podola і Wolynia Crzedowego. Kosmos, Zesz. I, 1936.
 4. Gajewskі W, Elementy flory Polskiego Podola, 1937.
 5. Grochmalicki J., Szafer W. Biologiczne stosunki Siwej Wody w Wyzyskach pod Szklem. Spraw. Kom. Fiziograficznej A. U. t. V 5. Krakow, 1911.
 6. Hryniewiecki B. Wschodnia granica buka w Europie. Kosmos, 1911.
 7. Jahn A. Zdjecic morfologiczne poinocnej krawedzi Podola. Kosmos, IV, 1937.
 8. Jahn A. Morfogeneza і wiek poinocnej krawgdzi Podola w dorzeczu Ikwy. Ann. Urr Mariae Curie-Sklodowska w Lublinie. Sectio B. t. I, 1946.
 9. Jahn A. Stratygrafia czwartorz^du w dorzeczu Bugu. Roczn. Pol. Tow geologicznego
 10. XVI, 1946.
 11. Jahn A. Utworv czwartorz§dowe і morfologia doliny Bugu pod Sokalem. Kosmos Seria A., 1948.
 12. Jedlinski W, О granicach naturalnych zasigdu buka, jodly, swierka. Zamosc, 1923.
 13. Коstуnіuк M. Analiza pylkowa dwoch torfowisk w okolicy Rudek і Sambora Lwow, 1938.
 14. Kostvniuk M., Wieczorek O. Zespoly lesne okolicv Morszyna. Kosmos, t. LVI z. Ill, Lwow, 1937.
 15. Косzwara M. Rozwdj polodowcowej f lory і klimatu Podola w smietle analizy pylkowcj. Prace geogr. wyd. przez Romera, 2. IX, Lwow, 1927.
 16. Koczwara M. Z badaii pylkowych nad torfowiskami Podola. Kosmos, 1928.
 17. Koczwara M. Zespoly stepowe Podola Pokuckiego. Prace gcogr., z. 12, Pokucie, Lwow—Warszawa, 1931.
 18. Knapp J. Pflanzen Galiciens und der Bukowina, 1872.
 19. Krzemeniewsкі S., Lоmnіскі J., Wі1сzуnsкі. Chomiec w Krzywczycach pod Lwowem. Ochrona przyrody. R. 6, 1926.
 20. Кulczynski S., Motyka J. Zespoly lesne і stepowe okolicy Lysej Gory kolo Zloczowa. Lwow, 1936.
 21. Коstуrkо J. Ochrona przyrody na Ziemiach Wschodnich. Rocznik Ziem Wschodnich. R. V. Warszawa, 1939.
 22. Kuntze R., Noskiewicz J. Zazys zoogeografii Polskiego Podola. Lwow, 1938.
 23. Lomnicki A. Atlas geologiczny Galicji. Krakow, 1895—1898.
 24. Malicki A. Z morfologji Nadbuza Grzgdowego. Kosmos, 1936.
 25. Madalsкі J. Notatki florystyczne. Kosmos, 1930.
 26. Madalski J. О wskrzeszenie „Pamiatki Peniackiej" w okolicach Zloczowa. Ochrona przyrody R. 16, 1936.
 27. Madalski J. Botanischer Ekskursionsfuhrer in die Gegend von Janow im Roztocze. Krakow, 1937.
 28. Madalski J. О nowym dla Polski buku z zakresu form Fagus orientalis Lipsky. Sylwan, I, 1938.
 29. Matuszkiewicz Wl. Roslinnosc lasow okolic Lwowa. Ann. Univ. Marie Curie Sklodowska. VII, R. 1948.
 30. Miczynski К. Ptaki Dublan (Ukrainska SSR). Acta ornithol., t. VI, N 10, Warszawa, 1962.
 31. Motyka J. О utworzeniu rezerwatow na pograniczu Wolynia і Podola: Ochrona Przyrody, r. 17, Krakow, 1937.
 32. Novak J. Budowa geologiczna okolic Lwowa. Przyroda Lwowa. Muz. im. Dzieduszyckich, Lw6w, 1914.
 33. Pawlowski S. Z geografji okolic Lwowa. Rozprawy і wiadomosci z muzeum im. Dzieduszyckich, z. 1-4, 1915, Lwow.
 34. Pazdro Zb. О struktuze tektonicznej Opola Malego. Komunikaty „Pionier", S. „B", № 18, 1931.
 35. Przepiorski W. Dyluwium na plaskowyzu Chyrowsko-Lwowskim. Kosmos, t. 43, z. II, 1938.
 36. Raciborski M., Kilka slow о modrzewiu w Polsce. Kosmos, R. XV, 1890.
 37. Raciborski M., Roslinnosc wod stojacych okolic Lwowa. Kosmos, t. 35, 1910.
 38. Raciborski M. Przyroda Lwowa, jej osobliwosci і zabytki. Rozprawy і wiadomosci Muzeum im. Dzieduszyckich, t. I, z. 1-3, 1914.
 39. Raciborski M., SzaferW. Flora Polska, t. I, Krakow, 1919.
 40. Raciborski M. Rozmieszczenie і granice drzew oraz wazniejszych krzewow i roslin na ziemiach polskich. Encyklopedia polska, t. I.
 41. Ruzicka K. Hospodareni s krajinou w CSR. Tvorba a ochrana krajiny. Praga, 1960.
 42. Sawicki L. Less і gleba kopalna pod Lwowem. Czasop. geogr. Z. I, 1935.
 43. Siemiradzki J. Roztocze Lwowskie і Tomaszowskie. „Ziemia", N 10, Warszawa, 1910.
 44. Smolenski J. О powstaniu polnocnej krawedzi podolskiej І о roli morfologicznej mlodych ruchow Podola. Rozprawy Akad. Urn., Krakow, 1910.
 45. Stojko S. M. Dendroflora relicta a Carpatilor Ucraineni si ocrotirea ei. Ocrotirea Naturii, 13, N 1, Bucuresti, 1959.
 46. Stоjко S. M. Prirodni rezcrvace Ukrajinskych Karpat. Ochrana prirody. N 4, Praha, 1968.
 47. Swederski W., Szafran Br. Туру florystyczne polonin w Karpatach Wschodnich. 1931.
 48. Szafer W. Osobliwosci і zabytki flory okolic Lwowa. Rozprawy і wiadomosci Muzeum im. Dzieduszyckich, t. I, z. 1-2, 1914.
 49. Szafer W. Geobotaniczne stosunki Miodoborow. Rozprawy Akad. Urn. Krakow, 1910.
 50. Szafer W. Tymczasowa wiadomosc о znalezieniu flory starodyluwialenj na Wolyniu. Kosmos, 1911.
 51. Szafer W., Kulczyiiski S., Pawiowski B. Rosliny polskie. Lwow—Warszawa, 1924.
 52. Schafer W. Entwurf einer Stratigraphie des polnischen Deluwiums auf floristischer Grundiage. Roczn. Polsk. tow, geol., Krakow, 1928.
 53. Szafer W. Las і step na zachodnim Podolu. Rospr. Wydz. nat.-przyr. Serja III, 69, Krakow, 1930.
 54. Szafer W. Element gorski w florze nizu polskiego. Rospr. Akad. Um., s. B, 3, 1930.
 55. Teisseyre W., Grzbiet Gologorsko-Krzemieniecki, jako zjawisko orotektoniczne. Sprawozd. Kom. Fizjograficznej, XXIX, 1894.
 56. Tolpa S., Analiza pytkowa torfowiska w Janowie na Roztoczu. Kosmos, 1928.
 57. Tolwinski K. Kopalni'e nafty і gazow ziemnvch w Polsce. Borysfaw, t. II, 1934-1937.
 58. Tolwinski К. Brzeg Karpat. Acta Geol. Pol. I, 1950.
 59. Tolwinski К. Gtowne elementy tektoniczne Karpat z uwzglednieniem gorotworzu Salidow. Acta Geol. Pol., vol. VI/2. Panstw. Wydawn. Naukowe, Warszawa. 1956.
 60. TomaczekA. Zur Flora der Umgebung Lembergs. II. 1859.
 61. Tymrakiewicz Wf. Analiza pylkowa torfowiska Bilohorszczy. Kosmos, 1928.
 62. Tymrakiewicz WJ. Stratygraphie des Niederungmoores on Dublany und einiger Torfmoore aus Sud-Woiynien. Krakow, 1921.
 63. Tyniecki О. О obecnej roslinnosci gory Piaskowej kolo Lwowa. Kosmos, 1880.
 64. Trusz Zz. Nowy dodatek do flory lwowskiej. Kosmos, 1879.
 65. Weiss A. Beitrage zur Flora von Lemberg, 1865.
 66. Wierdak S. О kresowych stanowiskach naszych drzew. Lwow. 1927.
 67. Wierdak Sz. Bez Josiki (Syringa Josikea Jacq.) w Karpatach nad gornym Stryjem. Acta societalis botanicovii Poloniae. Vol. I, N 2, 1923.
 68. Wierdak S. Rozsiedlenie swierka, jodiy, buka w Malopolsce. Sylvan, 5, 1937.
 69. Wierdak Sz. Jeziorko „Siwa woda" w Wyzyskach pod Szklem jako osobliwosc przyrodnicza. Przeglqd krajoznawczy. Zecz. 1-2, 1937.
 70. Wojcicki L. Obrazy roslinnosci Krofewstwa Polskiego. Z. H, Warszawa, 1912.
 71. Woloszczak E. Z granicy flory zachodnio- і wschodniokarpackej. Spraw. Kom. Fiziogr., t. 31, 1896.
 72. Woloszczak E. О stosunku flory Pokucia do florv obszawow osciennych. Kosmos. t. 14, 1889.
 73. Woloszczak E. Sprawozdanie z wycieczek botanicznych w Karpaty Stryjskie i Samborskie. Spr. Komis. Fiziogr. PAU, t. 28, Krakow, 1892.
 74. Zapatowicz H. Krvtyczny przeglad roslinnosci Galicyi. Rospr. Wydz. mat.-przyr. PAN, I, 1904-1914.
 75. Zierhoffer A. Fizjografia w rozwoju Lwowa. Czasop. Geogr., t. X, 1932.