Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Грунтознавство

Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с.

Грунтознавство - Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.

Викладені наукові основи грунтознавства, питання генезису, еволюції грунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у грунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори грунтоутворення, природні зони, класифікацію грунтів, охарактеризовані головні типи грунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони.

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів.

ЗМІСТ

Вступ

1. Предмет і завдання грунтознавства
1.1. Поняття про грунт
1.2. Грунтознавство як наука, його основні положення
1.3. Короткий огляд історії вивчення грунту
1.4. Розвиток грунтознавства в Україні
1.5. Методологія і методи дослідження грунту
1.6. Місце та роль грунту в природі й діяльності людини
1.7. Значення грунтознавства для фізичної географії, екології та охорони навколишнього середовища

2. Морфологія грунту
2.1. Фазовий склад грунту
2.2. Морфологічна будова грунту
2.3. Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів
2.3.1. Забарвлення грунту
2.3.2. Структура грунту
2.3.3. Гранулометричний склад грунту
2.3.4. Складення грунту
2.3.5. Новоутворення і включення
2.4. Грунтовий профіль, грунтові горизонти та їх індексація Частина 1 Частина 2
2.5. Переходи між горизонтами в профілі

3. Вивітрювання, грунтоутворюючі породи і мінеральна частина грунту
3.1. Вивітрювання гірських порід
3.2. Грунтоутворюючі породи та їх категорії
3.3. Первинні мінерали
3.4. Вторинні мінерали
3.5. Фізичні властивості грунтів і порід

4. Хімічний склад мінеральної частини грунту
4.1. Загальний хімічний склад грунтів
4.2. Хімічні елементи та їх сполуки у грантах

5. Органічна речовина грунту
5.1. Джерела гумусу у грунті
5.2. Перетворення органічних речовин у грунті та процес гумусоутворення
5.3. Гумус: склад, властивості
5.4. Органо-мінеральні сполуки в грунті
5.5. Груповий та фракційний склад гумусу
5.6. Екологічне значення гумусу та регулювання його вмісту
5.7. Географічні та екологічні закономірності розповсюдження гумусових речовин

6. Грунтові колоїди та поглинальна здатність грунту
6.1. Склад грунтових колоїдів та їх головні ознаки Частина 1 Частина 2
6.2. Фізичний стан грунтових колоїдів
6.3. Природа та види поглинальної здатності грунтів
6.4. Грунтовий поглинальний комплекс та його характеристики
6.5. Екологічне значення поглинальної здатності

7. Рідка та газова фази грунту
7.1. Стан і форми води в грунтах
7.2. Водно-фізичні властивості грунту
7.3. Грунтовий розчин
7.4. Кислотність грунтів, її форми
7.5. Лужність грунтів та її форми
7.6. Окисно-відновний режим грунтів
7.7. Грунтове повітря

8. Родючість грунту
8.1. Фактори і закономірності природної родючості грунтів
8.2. Категорії грунтової родючості, їх суть і коротка характеристика
8.3. Підвищення родючості та окультурювання грунтів
8.4. Закон "спадаючої родючості грунтів", його критика

9. Фактори грунтоутворення
9.1. Поняття про фактори грунтоутворення
9.2. Роль живих організмів у грунтоутворенні
9.2.1. Роль первинних продуцентів у процесах грунтоутворення
9.2.2. Водорості та лишайники – "піонери" грунтоутворення
9.2.3. Грунтова фауна та грунтоутворення
9.2.4. Роль мікроорганізмів у грунтоутворенні
9.2.5. Біогенне структуроутворення
9.3. Клімат як фактор грунтоутворення, його характерні особливості
9.3.1. Водний режим грунтів
9.3.2. Теплові властивості й тепловий режим грунтів
9.4. Роль у грунтоутворенні материнської породи, рельєфу місцевості
9.5. Значення віку і господарської діяльності людини у ґрунтоутворенні

10. Біогеохімія грунтоутворення та грунтотворний процес
10.1. Біосфера Землі, її характерні особливості
10.2. Поняття про природну систему, її будову, властивості та структурну організацію
10.3. Великий геологічний кругообіг речовин
10.4. Кора вивітрювання, типи кори вивітрювання
10.5. Малий біологічний кругообіг речовин
10.6. Міграційні потоки елементів
10.7. Геохімічні бар'єри та ареали акумуляції
10.8. Баланс грунтоутворення
10.9. Загальна схема грунтоутворення
10.10. Концепція елементарних грунтотворних процесів та їх характеристика

10.11. Тип грунтоутворення

11. Систематика, класифікація та загальні закономірності географії грунтів
11.1. Поняття про класифікацію грунтів
11.2. Закономірності розміщення грунтів на земній поверхні
11.3. Основи грунтово-географічного районування. Грунтово-біокліматичні пояси, області, зони, провінції, округи, райони
11.4. Грунтово-географічне районування та загальна схема грунтового покриву України

12. Грунти арктичних і тундрових областей
12.1. Арктичні грунти
12.2. Тундрові глейові грунти

13. Грунти бореальних областей
13.1. Підзолисті грунти тайгово-лісової зони
13.2. Дерново-підзолисті грунти
13.3. Мерзлотно-тайгові грунти
13.4. Болотні грунти Частина 1 Частина 2
13.5. Дернові грунти Частина 1 Частина 2
13.6. Болотно-підзолисті грунти

14. Грунти суббореальних областей
14.1. Грунтовий покрив суббореальних лісових областей. Бурі лісові грунти
14.2. Грунти суббореальних степових областей
14.2.1. Грунти зони Лісостепу
14.2.1.1. Сірі лісові грунти
14.2.1.2. Чорноземи Лісостепу
14.2.2. Чорноземи степу
14.2.3. Грунти сухого степу
14.2.4. Засолені грунти
14.2.4.1. Засолені грунти, солончаки
14.2.4.2. Солонці
14.2.4.3. Солоді
14.3. Грунти суббореальних напівпустель. Бурі напівпустельні грунти
14.4. Грунти суббореальних пустель
14.4.1. Сіро-бурі пустельні грунти
14.4.2. Пустельні примітивні грунти
14.4.3. Такири

15. Грунтовий покрив субтропіків
15.1. Грунти вологих субтропічних лісів
15.2. Грунти сухих (ксерофітних) субтропічних лісів і чагарникових степів
15.2.1. Коричневі грунти
15.2.2. Сіро-коричневі грунти
15.3. Грунти субтропічних напівпустель і пустель

16. Грунтовий покрив тропіків
16.1. Грунти постійно вологих тропічних лісів
16.2. Грунти сезонно-вологих лісів і високотравних саван
16.3. Грунти тропічних ксерофітних лісів
16.4. Грунти тропічних сухих саван
16.5. Грунти тропічних напівпустель і пустель

17. Алювіальні грунти
17.1. Заплавне грунтоутворення
17.2. Класифікація та властивості алювіальних грунтів
17.3. Сільськогосподарське використання алювіальних грунтів

18. Гірські грунти
18.1. Загальні особливості грунтоутворення на гірських схилах
18.2. Особливості будови, складу і властивостей гірських грунтів
18.3. Грунти Українських Карпат
18.4 Сільськогосподарське використання гірських грунтів

19. Охорона грунтів
19.1. Завдання охорони грунтів
19.2. Патологія грунтового профілю та генетичних горизонтів
19.2.1. Охорона фунтів від ерозії та дефляції
19.2.2. Охорона грунтів від переущільнення
19.2.3. Виведення грунтів з діючих екосистем та рекультивація порушених ландшафтів
19.3. Порушення біоенергетичного режиму едафотопів та екосистем
19.3.1. Захист грунтів від девегетації та дегуміфікації
19.3.2. Грунтовтома, токсикоз та виснаження едафотопів
19 4. Порушення водного і хімічного режиму едафотопів
19.4.1. Опустелювання грунтів
19.4.2. Селі та зсуви
19.4.3. Захист грунтів від процесів вторинного засолення, осолонцювання і злитизації
19.4.4. Вторинна кислотність грунтів
19.4.5. Охорона грунтів від переосушення
19.5. Забруднення та хімічне отруєння грунтів
19.5.1. Захист грунтів від забруднення агрохімікатами
19.5.2. Захист грунтів від впливу продуктів техногенезу
19.6. Патологія грунтів і здоров'я людини
19.7. Моніторинг грунтів

Термінологічний словник А Б В Г Д-Е Є-І К Л-М Н-О П Р С Т-У Ф-Я
Список рекомендованої літератури