Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Термінологічний словник з грунтознавства та географії грунтів (Н-О)

Н

Набухання грунту
збільшення об'єму г. при зволоженні. Викликається поглинанням вологи мінеральними та органічними колоїдами. Кількісно залежить від гранулометричного складу, вмісту і складу обмінних катіонів.
Найменша польова вологоємність
польова вологоємність
найменша вологоємкість
field water capacity
визначається кількістю води, яка утримується г. після стікання надлишку води.
Нальоти солей
вицвіти солей
дуже тонкі плівки солей, які викристалізувалися з грунтових розчинів на поверхні г. або його структурних окремостей.
Намиті грунти
г., які сформувалися в умовах прояву делювіальних процесів, найчастіше приурочені до підніжжя схилів, днищ балок та яруг. За потужністю намитого шару вони розділяються (за С.С.Соболевим) на слабонамиті (до 20 см), середньонамиті (20-40 см) та сильнонамиті (більше 40 см).
Нанорельєф
карликовий рельєф
найдрібніші елементи рельєфу, діаметр яких коливається в межах від декількох см до 0,5-1,0 м, відносна висота до 10 (рідше 30 см). Приклади Н. – мілкі западини, пагорбки, ховраховини, мерзлотні полігони, купини, грудки, утворені обробітком і т.д.
Наноси
продукти руйнування г. і гірських порід, переміщені з місця свого утворення і перевідкладені водою, вітром і льодовиками.
Наноси делювіальні
делювій
відклади, що накопичуються в нижніх частинах схилів та прилеглих ділянках річкових долин або озерних улоговин.
Наноси іригаційні
відклади, утворені зрошувальними водами; накопичуються в каналах і на полях.
Наноси річкові
алювій
відклади річкових вод, що формують сучасні відклади в руслах і заплавах річок.
Напівгідроморфні грунти
група г., які формуються в умовах періодичного перезволоження поверхневими або підгрунтовими водами. Характеризуються присутністю в профілі ознак оглеєння.
Неповнорозвинені грунти
г., в яких профіль не має повного набору генетичних горизонтів, характерних для г. даної зони.
Нітрифікатори
група автотрофних мікроорганізмів, здатних отримувати енергію для життєдіяльності за рахунок окиснення неорганічних сполук азоту.
Нітрифікація
процес мікробіологічного перетворення азоту в г. з аміачних форм в нітратні з утворенням селітр. Відбувається при участі аеробних мікроорганізмів. Селітри є важливим джерелом азоту для живлення рослин.
Новоутворення в грунті
місцеві накопичення різних речовин, які морфологічно і хімічно відрізняються від основної маси грунтових горизонтів. Виникли в результаті грунтотворних процесів (ортштейни, конкреції, журавчики та ін.)
Нонтроніт
високозалізистий діоктаедричний смектит. Відрізняється високими ізоморфними заміщеннями Si. на Аl в тетраедричних поверхах та більшим або меншим ступенем заміщення Аl на Fe в октаедричних поверхах.

О

Обвалування
Огородження території земляними валами від затоплення.
Протиерозійний захід.
Оболонка гідратна
оболонка вологи зв'язаної, що утворюється навколо колоїдних часток або іонів під впливом сил притягання між ними і дипольними молекулами води.
Обробіток грунту контурний
протиерозійний обробіток г. уздовж горизонталей на складних схилах.
Обмін іонний
обмін іонами між твердою фазою грунту і грунтовим розчином.
Обробіток грунту безполицевий
засіб рихлення г. знаряддями, які не перевертають скиби.
Оглеєння
складний біохімічний процес утворення глею.
Оглинення
процес утворення глини в тій чи іншій частині грунтового профілю як наслідок грунтоутворення.
Окиснення
в широкому розумінні – процес, при якому речовина, що окиснюється (атом, іон) позбавляється одного або декількох електронів; при цьому відбувається підвищення позитивної валентності елемента.
Округ грунтовий
частина грунтової провінції або вертикальної грунтової зони, яка характеризується якісно однотипною структурою грунтового покриву, обумовленою особливостями рельєфу та грунтотворних порід.
Окультурення грунту
спрямований вплив на г. з метою підвищення ефективної родючості, поліпшення його властивостей та режимів, які відповідають вимогам культурних рослин і забезпечують високі та сталі врожаї з високою якістю продукції.
Оліготрофи
організми, мало вибагливі до наявності поживних речовин у середовищі існування, рослини, що ростуть на неродючих грунтах (біловус, сосна звичайна тощо).
Опал
аморфні сполуки типу SiО2·nН2O. Виникає при руйнуванні силікатів багатьох порід, утворюється в живих організмах.
Опідзолені грунти
г., в яких процес опідзолювання є супутнім основному. В такому разі термін додається до типової назви г. (чорнозем опідзолений, бурий лісовий опідзолений г. і т.д.).
Опріснення
розсолення
обезсолювання
процес звільнення засолених грунтів і грунтових вод від легкорозчинних солей. О. досягається за допомогою комплексу меліоративних, агротехнічних, водогосподарських і гідротехнічних заходів.
Опустелювання грунтів
поява в г. ознак, характерних для г., які формуються в пустельних умовах.
Органічна частина грунту
за М.І.Лактіоновим, не є хімічно індивідуальною речовиною. Вона поєднує принаймні чотири складних за хімічним складом компоненти: 1) не розкладені (свіжі) органічні рештки; 2) низькомолекулярні та високомолекулярні органічні речовини – продукти розкладу органічних решток; 3) напіврозкладені, без форми і аналітичної будови органічні рештки – детрит; 4) специфічно грунтові продукти синтезу нових органічних сполук – гумусові речовини (гумус).
Органічні рештки
відмерлі в г. або заорані в нього залишки рослинних і тваринних організмів.
Орна "підошва" грунту
це негативне явище найчастіше має місце в безструктурних та слабоструктурних грунтах внаслідок ущільнення нижньої частини орного шару г. грунтообробними знаряддями.
Ортоклаз
мінерал з групи польових шпатів, підгрупи ортоклазу. Формула K[AlSi3O8].
Основи обмінні
основи поглинені
основи ввібрані
катіони, що поглинені грунтовими колоїдами і здатні до обміну на катіони грунтового розчину або розчину електролітів при взаємодії грунту з ними.
Осолоділі грунти
г., в яких основний процес грунтоутворення супроводжується процесом осолодіння.
Осолодіння
процес утворення солодей та осолоділих г. Згідно з теорією К.К.Гедройца О. – процес деградації солонців, при якому обмінний Na+ в г. поступово заміщується на Н+, а реакція грунтового розчину з лужної переходить в кислу.
Остепніння грунту
поява в профілі г. ознак, які притаманні г. степу, внаслідок зміни водного режиму.
Осушення
комплекс гідротехнічних та інших заходів по вилученню надлишкової кількості води з г. та з його поверхні з метою поліпшення аерації г.
Охорона грунтів
система заходів, які спрямовані на попередження ерозії, руйнування, забруднення, вторинного засолення г. і т.д., а також непродуктивного їх використання.