Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Термінологічний словник з грунтознавства та географії грунтів (Л-М)

Л

Ландшафт
однорідна за умовами розвитку природна система (природний територіальний комплекс будь-якого рангу).
Лес
пухка, пилувата суглиниста карбонатна порода палевого або сіро-жовтого кольору. В гранулометричному складі переважає фракція крупного пилу (0,05-0,01 мм). Л. характеризується високими пористістю, водопроникністю, стійкістю мікроструктури, значною просадочністю.
Лесовидні (лесоподібні) суглинки
породи, близькі до лесів; відрізняються від них меншим вмістом крупнопилуватої фракції, меншою пористістю і просадочністю; забарвлення від жовтувато-бурого до червонувато-бурого. Звичайно містять карбонати. Безкарбонатні Л.с. часто називають покривними суглинками.
Лесиваж
ілімеризація
процес переміщення в профілі г. мулуватої фракції без її хімічного руйнування.
Лімітуючі
фактори – нестача або надмір у г. якогось фактора, що обмежує можливість нормального існування виду чи популяції. Л.ф. можуть бути світло, тепло, вода, поживні речовини, а також забруднення середовища.
Липкість грунту
властивість вологого г. прилипати до металевої поверхні. Залежить від гранулометричного складу г., складу обмінно-поглинених катіонів і вологості г.
Лужна реакція грунтового розчину
реакція грунтового розчину, яка зумовлена присутністю в колоїдному комплексі г. обмінно-увібраного натрію, що призводить до утворення в грунті соди.
Лужність бікарбонатна
вміст у водній витяжці бікарбонатного іона (НСО3-).
Лужність карбонатна
вміст у водній витяжці карбонатного іона (СО32-).
Лучний процес
процес накопичення гумусу в г. лісостепової, степової та напівпустельної зон під впливом додаткового зволоження за рахунок поверхневих або грунтових вод.
Лучні грунти
представники г. гідроморфного ряду. Л.г. формуються при підвищеному поверхневому зволоженні прісними водами та постійному зв'язку з жорсткими грунтово-підгрунтовими водами, які залягають на глибині 1-3 м. Поширені в пониженнях рельєфу на недренованих рівнинах під лучною рослинністю в степовій та сухостеповій зонах.
Лучно-болотні грунти
представники г. гідроморфного ряду. Поширені переважно в лісостеповій та степовій зонах. Формуються в замкнутих пониженнях під впливом тривалого поверхневого або грунтового зволоження під вологолюбною трав'янистою рослинністю.
Лучно-бурі напівпустельні грунти
представники г. напівгідроморфного ряду напівпустельної зони, відрізняються від бурих напівпустельних г. підвищеною гумусованістю (до 2-3%), відносною вилугуваністю від солей, наявністю ознак оглеєння в нижній частині профілю.
Лучно-каштанові грунти
представники г. напівгідроморфного ряду сухостепової зони. Від каштанових відрізняються більшою глибиною гумусового горизонту, підвищеним вмістом гумусу. При важкому гранскладі грунтотворних порід у нижній частині профілю інколи зустрічаються ознаки оглеєння. Формуються при додатковому поверхневому зволоженні, яке інколи супроводжується і грунтовим, під степовою або лучно-степовою рослинністю.
Лучно-коричневі грунти
представники г. напівгідроморфного ряду. Профіль Л.-к. г. відрізняється від профілю коричневих грунтів більш високим вмістом гумусу, меншою щільністю в оглиненому горизонті, нечіткістю карбонатних виділів, неясною відмежованістю ілювіально-карбонатного горизонту. Розвиваються в умовах напівсухого субтропічного (середземноморського та мусонного) клімату під впливом підвищеного зволоження (грунтового, поверхневого або змішаного) під лісовою рослинністю.
Лучно-сіроземні грунти
представники г. напівгідроморфного ряду, які розвиваються серед сіроземів. Відрізняються від останніх меншою диференційованістю профілю, більш потужним гумусовим горизонтом, наявністю ознак оглеєння в нижніх горизонтах.
Лучно-чорноземні грунти
представники г. напівгідроморфного ряду в чорноземній зоні. Відрізняються від чорноземів більшою потужністю гумусового горизонту, більшим вмістом гумусу та слабкими ознаками оглеєння в нижній частині профілю. Розвиваються при додатковому зволоженні грунтовими або поверхневими водами під степовою або лучно-степовою рослинністю, інколи під розрідженими листяно-трав'янистими лісами.

М

Магнезит
мінерал з групи безводних карбонатів, підгрупи кальциту. Формула MgCO3
Магнетит
мінерал з групи оксидів і гідрооксидів металів. Формула Fe2О4. Сильно магнітний.
Макроагрегати
грунтові агрегати діаметром більше 0,25 мм.
Макрорельєф
великі форми рельєфу, які визначають загальний вигляд значної ділянки земної поверхні: гірські хребти, плоскогір'я, долини, рівнини тощо.
Макроструктура
сукупність макроагрегатів, на які природно розпадається г. Агрегати розміром від 0,25 до 10,0 мм.
Макрофауна грунту
хребетні тварини, що проживають або тимчасово перебувають у г. (жаби, ящірки, гадюки, гризуни, кроти і т. ін.).
Макроелементи
хімічні елементи, які засвоюються рослинами у великих кількостях. Головні М. – N, Р, К, Са, Mg, S, Fe.
Максимальна молекулярна вологоємність грунту
вологість грунту, яка відповідає максимальній кількості (%) плівкової води в г.
Максимальна гігроскопічність грунту
найбільша кількість пароподібної води, яку може поглинати г. з повітря.
Мезорельєф
форма рельєфу, горизонтальні розміри елементів якого від 20 до 100 і більше метрів, вертикальні – від 1 до 20 м, наприклад, гриви, яри.
Мезофауна грунту
великі (від декількох мм до декількох см) грунтові безхребетні, наприклад, дощові черв'яки, мокриці, багатоніжки, великі павукоподібні, чисельні комахи та їх личинки, слизняки, равлики. Деякі дослідники називають цю групу тварин макрофауною.
Меліорація грунтів
заходи, спрямовані на поліпшення властивостей г. та умов грунтоутворення з метою підвищення родючості.
Мерзлота грунту
стан г. при температурі нижче 0°; у вологих г. частина грунтової вологи утримується у вигляді льоду. М.г. може бути сезонною, яка утримується лише в холодну пору року і багаторічною ("вічною"), яка зберігається в грунті багато років.
Мерзлотні грунти
термін не має класифікаційного значення. Г., в нижній частині профілю яких (або безпосередньо в породі) протягом усього вегетаційного періоду зберігається багаторічна мерзлота.
Метаболізм
обмін речовин в організмах, сукупність процесів асиміляції та дисиміляції.
Метаморфічні породи
породи, які утворилися з осадових або магматичних порід під впливом високої температури, великого тиску і горотвірних процесів.
Механічне поглинання
здатність г. як пористого тіла затримувати тверді часточки, які можуть попадати в грунт разом з водою, що фільтрується крізь нього. На базі цього виду поглинання розроблено штучний спосіб боротьби з фільтрацією г. (кольматаж).
Механічні елементи
окремі часточки твердої фази грунту.
Мікроагрегати
грунтові агрегати діаметром менше 0,25 мм.
Мікроелемент
хімічний елемент, необхідний організмам в незначних кількостях для нормального розвитку (В, Mn, F. Cu, Mo і ін.).
Мікроклін
мінерал з групи польових шпатів підгрупи ортоклазу. Формула K[AlSi3О8].
Мікроморфологія грунтів
розділ грунтознавства, який вивчає морфологічну будову і склад г. шляхом дослідження їх в непорушеному стані під мікроскопом.
Мікроорганізми ксерофітні
М., що здатні розвиватися при дефіциті вологи.
Мікроорганізми оліготрофні
М., які пристосовані до розвитку в умовах середовища, бідного на поживні речовини. Відрізняються повільним ростом.
Мікрорельєф
невеликі форми рельєфу, горизонтальні розміри елементів якого від 2 до 20 м, вертикальні – від 1 до 2 м. Напр., западини степу, невеликі бархани.
Мікроструктура грунту
сукупність агрегатів г. середній діаметр яких менше 0,25 мм.
Мікрофауна
грунтові безхребетні, які не розрізняються або ледве розрізняються неозброєним оком (коловратки, тихоходки, нематоди, кліщі, ногохвостки).
Мікрофлора
сукупність мікроорганізмів, які населяють г.
Мінералізація грунтових вод
мінералізованість
засоленість
солоність
концентрація солей в грунтових водах.
Мінералізація органічних речовин
процес розкладу органічних сполук до вуглекислоти, води та простих солей.
Мінералогія грунтів
розділ грунтознавства, предметом якого є: мінералогічний склад г., утворення, руйнування та зміни мінералів при грунтоутворенні, властивості мінералів та їх географічне поширення.
Мінерали вторинні
М., які утворюються в процесі грунтоутворення та вивітрювання в результаті зміни мінералів грунтотворних порід і синтезу з продуктів розпаду речовин, що надійшли до г. ззовні.
Мінерали глинисті
М., які мають шарувату або шарувато-ланцюгову структуру, класу водних силікатів і алюмосилікатів. До М.г. відносяться мінерали груп слюд-гідрослюд, хлоритів, вермикулітів, смектитів, каолінітів і змішаношаруватих утворень.
Міцелій
вегетативне тіло грибів і актиноміцетів, яке представлене системою розгалужених гіф.
Мобілізація поживних речовин грунту
перехід елементів живлення з недоступного рослинам стану в доступний під впливом життєдіяльності мікроорганізмів і виділень коріння, агрохімічних заходів, хімічної меліорації.
Моніторинг грунтів
система тривалих спостережень за станом грунтів з метою своєчасного виявлення та прогнозу будь-яких змін і розробки управлінських рішень.
Моноліт грунтовий
вертикальний зразок г., взятий зі стінки грунтового розрізу без порушення природного складення.
Моноліт грунтовий плівчастий
шліф, дуже тонкий моноліт г., узятий без порушення природного його складення і зафіксований клеєм.
Монтморилоніт
вторинний глинистий мінерал, діоктаедричний смектит, характерні високі ізоморфні заміщення Аl на Mg в октаедричних поверхах, якими обумовлений надлишковий від'ємний заряд мінералу. Ємність поглинання катіонів 100-120 мг-екв/100 г.
Морена
породи, які утворилися в результаті дії льодовиків; залежно від залягання моренних мас у товщі льоду розрізняють донну, бічну та кінцеву морени.
Морфологічні ознаки грунтів
зовнішні ознаки г.: будова профілю (послідовність горизонтів та їх потужність), забарвлення, складення, щільність, зв'язність, структура, вологість, гранулометричний склад, наявність вкраплень, новоутворень, розподіл коріння тощо.
Мул
сукупність елементарних грунтових часточок з діаметром менших 0,001 мм.
Мульчування
покриття поверхні г. різними матеріалами (мульчею) з метою зниження випаровування вологи з г., регулювання температури г., застереження грунтової структури від руйнування, боротьби із проростками бур'янів і т.д.
Мусковіт
мінерал з групи шаруватих силікатів підгрупи мусковіту. Діоктаедричний калієвий мінерал з високим вмістом Аl. Формула KAl2[AlSi3O10](OH)2.