Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Термінологічний словник з грунтознавства та географії грунтів (Б)

Б

Байрак
суха балка, що заросла широколистяним, переважно дубовим лісом.
Базис ерозії
горизонтальна поверхня, на рівні якої припиняється ерозія: Для яру Б.е. – меженний рівень ріки або заплави; для невеликих річок – рівень річки, в яку вони впадають. Загальний Б.е. – рівень Світового океану.
Базифіли
організми, які розвиваються в лужних грунтах. До Б. відносяться більшість степових і пустельних видів рослин
Базоїди грунту
позитивно заряджені колоїди г., у якого рН розчину нижче 7 (наприклад, гідрати оксидів заліза, алюмінію). Вони здатні змінювати знак заряду при зміні реакції грунтового розчину в бік підлуговування (рН вище 7),
Бактеріальні токсини
отруйні речовини, що виділяють бактерії в грунт (екзотоксини) або містяться в мікробних клітинах (ендотоксини). Викликають токсикоз грунтів.
Бактеріальні добрива
добрива, що містять корисні для с.-г. грунтові мікроорганізми (напр. нітрогін).
Баланс водний
співвідношення між кількістю води, що надходить, і тією, що витрачається з грунту за певний відрізок часу. Виражається в мм водного шару або м куб/га.
Баланс радіаційний
різниця між приходом (поглинанням) та витратами (випромінюванням та відбиванням) променистої енергії за одиницю часу на одиниці поверхні. Вимірюється кал/см кв. год.) або ккал/см кв місяць.
Баланс тепловий
співвідношення надходження і витрачання тепла поверхнею грунту або певним його шаром за певний проміжок часу
Бар'єр геохімічний
різка зміна умов міграції хімічних елементів у грунті, в результаті чого відбувається диференціація профілю за вмістом мігруючих речовин.
Басейн безстічний
територія, яка не має стоку у Світовий океан. Річки Б.б. закінчуються в безстічних озерах, губляться в пісках, болотах та в карстових западинах.
Бейделіт
мінерал групи діоктаедричних смектитів, має високий ступінь заміщення Si на Аl у тетраедричних поверхах. Типова формула Al2[AlSi3O10(OH)22O.
Білозірка
див. Карбонати в грунті.
Біоакумуляція
процес накопичення в грунтах хімічних елементів, неорганічних та органічних речовин у результаті розкладу рослинних та тваринних решток.
Біогенні елементи (речовини)
хімічні елементи, необхідні складові частини організмів, без яких неможливе їх існування (вуглець, кисень, азот, водень, кальцій, фосфор та ін.);
речовини, що утворюються при розкладі мертвих організмів
Біогенність грунту
вміст у г. мікроорганізмів (сумарний і окремих груп); один з показників біологічної активності г.
Біогеохімія
наука, яка вивчає роль живих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів) у процесах руйнування гірських порід і мінералів, міграції, розподілу, розсіювання і концентрації хімічних елементів в біосфері.
Біогеоценоз
взаємозумовлений комплекс рослинних угруповань (фітоценоз), тваринного світу (зооценоз) і неживих компонентів на відповідній території земної поверхні, пов'язаних між собою обміном речовин і енергії.
Біоіндикація
грунтоутворення – встановлення напрямку та особливостей грунтоутворення за станом біоценозу (чи окремих його компонентів).
Біологічна активність грунту
сукупність біологічних процесів, що протікають в г
Біологічна продуктивність
кількість біомаси, відтвореної організмами біоценозу за одиницю часу (напр.: кг/га за рік).
Біологічне вивітрювання
механічне подрібнення та біологічна зміна грунтотворних порід в результаті життєдіяльності рослин і тварин.
Біологічне поглинання
засвоєння рослинами та мікроорганізмами в процесі життєдіяльності елементів живлення з грунту та повітря і переведення їх в органічні сполуки свого тіла, в складі яких вони й закріплюються (поглинаються) грунтом.
Біомаса
кількість речовини живих організмів, що припадає на одиницю площі або об'єму, виражена в одиницях маси або енергії (г/м кв, г/м куб, дж/м кв, дж/м куб)
Біосфера
одна з оболонок Землі (геосфер), що складається із заселених живими організмами частин земної кори, гідросфери та нижнього шару атмосфери. Верхня межа Б. – озоновий екран, що затримує більшу частину згубних для живих істот ультрафіолетових променів, нижня – тепловий бар'єр.
Біотоп
ділянка земної поверхні з відносно однорідними умовами середовища, яку займає певне угруповання організмів (біоценоз).
Біоценоз
стала система разом існуючих на певній території організмів (біоти) і створеного ними біоценотичного середовища.
Біоциди
хімічні речовини, що здатні знищити всю біоту на певні території (пестициди, радіонуклеїди, хімічна зброя і т.п.).
Богара
землі в районах зрошуваного землеробства, на яких сільськогосподарські рослини вирощуються без поливу.
Болото
надлишково зволожена ділянка поверхні грунту, яка характеризується накопиченням у верхніх горизонтах мертвих нерозкладених рослинних решток, що згодом перетворюються на торф. При потужності його шару 30 см і більше – болотні, менше 30 см – заболочені грунти.
Болотні грунти
група г., які формуються в умовах надлишкового зволоження поверхневими або грунтовими водами під специфічною вологолюбною рослинністю. Група Б.г. об'єднує три типи: 1. Б. верхові грунти; 2. Б. низинні грунти. 3. Б. перехідні грунти.
Бонітет грунту
сумарний показник родючості і властивостей грунту, виражений у балах
Бонітування грунту
порівняльна оцінка ( в балах) якості г. як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві, основана на обліку властивостей грунту і рівня урожайності. Потрібна для економічної характеристики земель.
Брила
грунтова грудка або агрегат більший 10 мм
Бродіння
процес анаеробного ферментативного розщеплення органічних речовин., що здійснюється мікроорганізмами.
Брюнізем
сильно гумусований, насичений, чорноземоподібний грунт прерій
Бурі лісові грунти
буроземи
оглинені сіалітні г., що формуються переважно в горах і на добре дренованих рівнинах під суббореальними вологолісовими насадженнями дуже різноманітного складу.
Бурі напівпустельні грунти
зональний для суббореальної напівпустельної зони з розрідженою полино-солянковою рослинністю та різко посушливим кліматом
Буферність грунтових розчинів
складає частину буферності грунту і залежить від наявності в розчинах іонів Na, К, Са, Mg, СО3 та НСО3, розчиненої СО2 і т.д.
Буферність грунту
здатність грунту зберігати реакцію середовища (рН), протистояти дії кислот і лугів.