Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Трудові ресурси України і зайнятість населення. Освіта в Україні

Трудові ресурси і зайнятість населення

Трудові ресурси — частина населення, яка бере чи може брати участь у трудовій діяльності. Складаються вони з працездатного населення (жінок у віці 16-54 років, чоловіків — 16-59 років), а також працездатних людей пенсійного віку і підлітків.

Україна має великий трудоресурсний потенціал. У 1997 р. трудові ресурси налічували 29,8 млн чоловік, або майже 60% усього населення. Основна частка трудових ресурсів припадає на працездатне населення працездатного віку, осіб старшого віку і підлітків. Це відповідає рівню більшості розвинутих країн Європи — Німеччини, Іспанії, Бельгії або більше, ніж у Франції, Швеції, Великобританії та ін.

У розподілі основної групи трудових ресурсів — населення працездатного віку — серед міських і сільських жителів держави є дуже істотні відмінності (мал. 9). З-поміж міських жителів люди працездатного віку становлять близько 60% , серед сільських — близько 50% усіх сільських жителів. Тобто міста України значно краще забезпечені людьми працездатного віку.

Розподіл населення України за віком
Мал. 9. Розподіл населення України за віком

В Україні спостерігаються територіальні відмінності в працезабезпеченості. У Вінницькій, Волинській, Рівненській, Тернопільській областях, особливо у сільських місцевостях, у зв'язку з відпливом молоді в міста, не вистачає робочої сили в сільськогосподарському виробництві.

Рівень зайнятості в Україні порівняно високий (22,6 млн чол.). Однак за офіційними даними в 1998 р. 3,4 млн працівників перебувають у відпустках без збереження або з частковим збереженням заробітної плати. Крім цього, ще 1,2 млн чоловік працювали в режимі неповного робочого дня чи неповного робочого тижня. Всього в країні не працювало в нормальному трудовому режимі близько третини загальної кількості робітників і службовців. Особливо гострою є ця проблема в промисловості, де неповністю зайнята більш як половина робітників і службовців галузі. Найвища частка працівників, які перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості, в легкій промисловості, машинобудуванні та металообробці, промисловості будівельних матеріалів. У регіонах, де переважають ці галузі, неповна зайнятість працівників промисловості була найвищою. Проблема безробіття найгострішою є в західних і північних областях України. На жаль, за прогнозами, безробіття зростатиме й далі. Попит на робочу силу в 10 разів нижчий, ніж кількість вивільнених працівників.

Розв'язання складних і багатопланових проблем зайнятості, передусім створення нових робочих місць в усіх областях і районах України, особливо в західних і північних, зупинення спаду виробництва і нарощування випуску продукції — першочергове економічне і соціальне завдання.

Освіта в Україні

За рівнем освіти (освіченості) населення України посідає одне з провідних місць у світі. Поряд з мережею середніх шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів виникли нові типи державних і приватних навчальних закладів — гімназії, ліцеї, коледжі тощо. Реалізуються конституційні гарантії на безплатне навчання в середніх і вищих навчальних закладах, на навчання дітей національних меншин рідною мовою тощо.

Проте у галузі освіти є і чимало проблем, зокрема національного характеру. Українці становлять 72,7% загальної кількості населення країни. Частка росіян дорівнює 22,1%. У 1997 р. російською мовою навчалися 36% учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а зокрема у Донецькій і Луганській областях — понад 90% . У Криму, де 26% населення становлять українці, українською мовою навчається лише 0,3% учнів. І тут не можна не згадати слів видатного поета і великого патріота України Олександра Олеся:

Ні! В кім думка прагне слова, Хто в майбутнім хоче жить, Той всім серцем закричить: «В рідній школі рідна мова». І спасе того в неволі Наша мрія золота, Наше гасло і мета: «Рідна мова в рідній школі».

Аналогічна ситуація склалася і у вищих навчальних закладах. Частка книжок, журналів і газет українською мовою (додаток 6 і 7) дуже мала.

В умовах багатонаціональної України принципового значення набуває проблема забезпечення рівноцінної освіти українців і представників національних меншин.

  1. Що таке трудові ресурси?
  2. У яких областях і чому найвище безробіття?
  3. Які першочергові завдання у вирішені проблеми зайнятості населення стоять перед державою?
  4. Яких успіхів досягла Україна в освіті?
  5. Яка мовна ситуація в дошкільних закладах, школах і вузах областей України? Для відповіді використайте матеріали додатка 6.

  1. Поясніть причини неповного використання трудових ресурсів в Україні.
  2. Порівняйте мовну ситуацію своєї області з мовною ситуацією в Україні. Для відповіді використайте матеріали додатка 6.
  3. Користуючись матеріалами додатка 7, проаналізуйте випуск книжок, журналів і газет українською і російською мовами. Зробіть висновок.