Лозинський В.
Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

Вимірювання дирекційних кутів. Визначення відстані точок від осьового меридіана

Задача 4

Визначити на якій відстані від осьового меридіана зони розташовані точки А, Б, В

У зональній системі плоских прямокутних координат Гаусса в кожній зоні за вісь абсцис приймають середній прямолінійний меридіан зони, який зветься ще осьовим, а за вісь ординат – лінію екватора, яка теж прямолінійна. Точка перетину осьового меридіана і екватора – початок відліку координат. На північ від екватора значення абсцис додатні, а на південь – від'ємні. Відповідно і значення ординат на схід від осьового меридіана зони додатні, а на захід – від'ємні.

Україна розташована на північ від екватора і займає 4 зони – з 4-ї по 7-у включно. Всі точки (пункти) території України мають додатні абсциси, а ординати у східній частині всіх зон додатні, а в західній – від'ємні. Для зручності абсцису (осьовий меридіан) кожної зони уявно переносять на захід на 500 км, внаслідок чого в усіх зонах ординати будуть також додатні, тобто із знаком «плюс». Таким чином, точки, що розташовані на захід від осьового меридіана, мають додатні ординати менші від 500 км, а на схід - більші за 500 км. Такі ординати називаються перетвореними, або умовними чи приведеними.

У зв'язку з тим, що кожна зона має власну вісь абсцис і початок координат, точки з однаковою абсцисою і ординатою повторюються в усіх зонах. Тому перед числом, що характеризує перетворену ординату, треба писати номер зони. Наприклад, Y - 6358705 м означає, що точка знаходиться в шостій зоні на відстані 141295 м на захід від осьового меридіана зони.

Задача 5. Виміряти довжини сторін трикутника АБВ

На аркуші міліметрового паперу викреслюють поперечний масштаб для чисельного масштабу карти. Вимірювання довжин ліній АБ, БВ і ВА виконують циркулем-вимірником. На поперечному масштабі хрестиками показують отримані значення довжин ліній.

Задача 6

Виміряти дирекційні кути ліній АБ, БВ і ВА

Дирекційним кутом α називають горизонтальний кут, що відлічують від північного напрямку осьового меридіана (або лінії, паралельної йому) до даного напрямку за ходом годинникової стрілки. Дирекційний кут змінюється від 0° до 360°. Прямий і зворотний дирекційні кути лінії відрізняються на 180° (рис. 9).

Дирекційні кути
Рис. 9. Дирекційні кути:
а – графічне зображення;
б – положення транспортира при вимірюванні кутів

Для вимірювання дирекційного кута напрямку лінії суміщають центр транспортира з точкою перетину лінії напрямку з вертикальною координатною лінією на карті, або з початковою точкою напрямку лінії. Одночасно орієнтують нульовий діаметр транспортира (0°-180°) паралельно вертикальній лінії сітки (рис. 9). Дирекційний кут відлічують по транспортиру від північного кінця вертикальної лінії сітки до даного напрямку за ходом годинникової стрілки.