Лозинський В.
Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

Лозинський В. Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія» / Навч. Видання. – Львів, 2007. – 50с.

Навчальне видання містить інформацію про масштаби, номенклатуру топографічних карт, рельєф місцевості. Особливу увагу приділено розв'язанню задач за топографічною картою.
В пропонованій методичній розробці подано матеріали лабораторних занять і методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при вивченні топографії.
Методичні вказівки розраховано на студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів і є керівництвом для виконання лабораторних і самостійних робіт з курсу «Топографія».

Зміст

Масштаби

Номенклатура топографічних карт

Зображення рельєфу на топографічних картах і планах

Побудова горизонталей за позначками точок

Задачі, які розв’язують за топографічною картою
Задача 1. Визначити прямокутні та географічні координати точки А, яка розташована на топографічній карті
Задача 2. Нанести на карту точку Б за відомими її прямокутними координатами і точку В за відомими її географічними координатами
Задача 3. Визначити географічні координати точки Б та прямокутні координати точки В
Задача 4. Визначити на якій відстані від осьового меридіана зони розташовані точки А, Б, В
Задача 5. Виміряти довжини сторін трикутника АБВ
Задача 6. Виміряти дирекційні кути ліній АБ, БВ і ВА
Задача 7. Виміряти географічні (істинні) азимути ліній АБ, БВ і ВА
Задача 8. Обчислити дирекційні кути ліній АБ, БВ і ВА
Задача 9. Обчислити внутрішні кути трикутника АБВ за дирекційними кутами його сторін
Задача 10. Обчислити довжини сторін трикутника АБ, БВ і ВА
Задача 11. Обчислити зближення меридіанів у точках А, Б, В
Задача 12. Обчислити географічні (дійсні) і магнітні азимути ліній АБ, БВ і ВА
Задача 13. Побудувати графік закладень
Задача 14. Визначити абсолютні висоти (позначки) точок А, Б, В і перевищення між цими точками
Задача 15. Побудувати профіль по лінії АБ (горизонтальний масштаб профілю дорівнює масштабу карти)
Задача 16. Визначити взаємну видимість між точками А і Б, Б і В, В і А
Задача 17. За який час можна зробити перехід за кільцевим маршрутом А-Б-В-А
Задача 18. Визначити об'єм води, яка щосекунди протікає через даний переріз річки
Задача 19. Визначити загальний об'єм деревини в лісі на площі 1 га
Задача 20. Виділити межі і визначити площу водозбірного басейну
Задача 21. Скласти географічний опис місцевості

Список рекомендованої літератури

Додатки

В навчальній та практичній діяльності студенти-географи використовують топографічну карту, яка є основним джерелом вивчення досліджуваного району, важливим документом у їхній практичній роботі.

Дані методичні вказівки допоможуть студентам в освоєнні прийомів та методів роботи з картами і планами, вироблять практичні навички, які необхідні для графічних побудов і розрахунків, а також забезпечать можливість самостійного виконання лабораторних робіт з курсу «Топографія».

Лабораторні роботи «Масштаби», «Номенклатура топографічних карт», «Умовні знаки топографічних карт» і «Зображення рельєфу місцевості» забезпечать попередню підготовку необхідну для читання топографічної карти. Вивчення карти закріпить найбільша лабораторна робота «Приклади розв'язання задач за топографічною картою», яка синтезує вміння і навички, одержані при виконанні попередніх завдань, дасть змогу одержати повну уяву про відображення на карті місцевості, містить необхідні розрахунки та графічні побудови.

Поняття про план, карту і профіль

Топографічним планом називають зменшене і подібне зображення на площині в ортогональній (горизонтальній) проекції у великому масштабі ділянки місцевості, в межах якої кривизна рівневої поверхні не враховується.

Іноді плани складаються без зображення рельєфу. Такі плани називаються ситуаційними або контурними.

При зображенні на папері значних частин поверхні Землі застосовують спеціальні картографічні проекції. Через певні інтервали у вибраній проекції будують зображення меридіанів і паралелей, які перетинаючись, утворюють картографічну сітку. Всередині картографічної сітки розміщують узагальнені відображення елементів місцевості - контурів і рельєфу. Таке зображення місцевості називають картою. Таким чином, картою називають побудоване в картографічній проекції, зменшене, узагальнене зображення значних ділянок поверхні Землі. При зображенні земної поверхні на карті виникають спотворення довжин ліній, площ і кутів.

Крім планів і карт складають профілі місцевості, які являють собою зменшене зображення вертикального розрізу земної поверхні уздовж вибраного напряму.