Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Що таке ГІС (геоінформаційні системи)?

Як і у випадку з географією, термін геоінформаційні системи важко розтлумачувати. Він представляє інтеграцію багатьох предметних галузей. Тому немає загальноприйнятого визначення ГІС.

На сьогоднішній день існує велика кількість визначень, які описують термін «географічні інформаційні системи». Деякі з них відрізняються один від одного, оскільки трактують ГІС кожен зі своєї точки зору. Розглянемо декілька з них:

Michael N. DeMers:

«Геоінформаційні системи – це інструменти для обробки просторової інформації, зазвичай явно прив'язаної до деякої частини земної поверхні і використовувані для управління нею». [11, с.8]

Michael F. Goodchild:

«Існує дві окремі думки відносно питання «Що є ГІС?»:

ГІС – це реальне застосування, яке включає апаратне забезпечення, дані, програмне забезпечення і людей, які необхідні для вирішення проблем (ГІС-застосування);

ГІС – це тип програмного забезпечення, що продається розробниками [12].

«ГІС – це система апаратних засобів, програмного забезпечення і процедур, сприяюча управлінню, маніпулюванню, аналізу, моделюванню, представленню і відображенню геореференсних даних для вирішення комплексних проблем планування і управління ресурсами» [13].

ГІС представляє собою банк просторово-прив’язаних даних, які описують географічні об’єкти (координати місця розташування на земній поверхні; якісні / кількісні характеристики).

Будь-яка просторова інформація – це те, з чим людина стикається практично кожен день незалежно від сфери своєї діяльності. Це може бути схема метро або план будівлі, топографічна карта або схема взаємозв'язків між офісами компанії, атлас автомобільних доріг або контурна карта та багато іншого. ГІС дає можливість накопичувати й аналізувати подібну інформацію, оперативно знаходити потрібні відомості та відображати їх у зручному для використання вигляді. Застосування ГІС дозволяє збільшити оперативність та якість роботи з просторовою інформацією у порівнянні з традиційними методами картографування. Простіше кажучи, ГІС створені з метою автоматизації обробки просторової інформації за допомогою сучасних комп'ютерних методів.

В останні роки процес накопичення і використання просторових даних був дуже трансформований інтенсивним розвитком мікроелектроніки. Ключові питання до всіх понять ГІС – «що?» і «де?». Зазвичай, при картографуванні реєструється не тільки локалізація важливих географічних об'єктів, наприклад, річок, але і їх характеристики: розмір, швидкість течії, якість води або видовий склад флори та фауни. ГІС допомагає аналізувати та відображати ці просторові залежності.

Таким чином, можна сказати, що ГІС – це комп'ютерні системи, що дозволяють ефективно працювати з набором просторових даних.

Сутність ГІС полягає також в тому, що вона дозволяє створювати бази даних, вводити інформацію в комп'ютерні системи, зберігати, обробляти, аналізувати, перетворювати і видавати їх за запитом у картографічній формі, у вигляді таблиць, графіків, текстів тощо.

Ці та ряд інших відомих визначень дозволяють синтезувати дану дефініцію, яка відповідає найбільш поширеному розумінню цієї області:

ГІС – це система, яка:

  • по-перше, є комплексом взаємодіючих п'яти компонентів: комп'ютерних засобів, програмного забезпечення, географічних даних, методів та користувачів.
  • по-друге, виконує функції введення, інтеграції, зберігання, обробки, аналізу, моделювання і візуалізації географічної інформації.

З наукової точки зору ГІС – це засіб моделювання і пізнання природних і соціально-економічних систем, що застосовується для дослідження всіх тих природних, суспільних і природно-громадських об'єктів і явищ, які вивчаються науками про Землю та суміжними з ними: соціально-економічними науками, картографією та дистанційним зондуванням землі. У технологічному аспекті ГІС постає як засіб збирання, зберігання, перетворення, відображення і розповсюдження просторово-координованої географічної інформації. І нарешті, з виробничої точки зору ГІС є комплексом апаратних пристроїв і програмних продуктів, призначених для забезпечення управління та прийняття рішень, причому, найважливіший елемент цього комплексу – автоматичні картографічні системи.