Горішний П.М., Чупило Г.Р.
Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Геоморфологія»

Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Геоморфологія»

Уклали: Павло Михайлович Горішний, Галина Ростиславівна Чупило

Методичні рекомендації призначені для студентів другого курсу географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Вони доповнюють та поглиблюють інформацію з курсу «Геоморфологія» і складені відповідно до навчальної програми. Лабораторні роботи містять відомості, які частково відображені в лекційному курсі і сприяють всебічному вивченню предмету. Завдання, що їх виконують студенти, допоможуть ліпше засвоїти лекційний матеріал і більш грунтовно підготуватись до іспиту.

Лабораторні роботи спрямовані на формування у студентів наукових уявлень про рельєф, його історію розвитку, а також процеси, які відбувались у минулому і тривають сьогодні. У процесі виконання завдань значну увагу приділяють вивченню геологічної будови рельєфу, його взаємозв’язків із гірськими породами та значенню геологічних утворень у формуванні генетичних категорій рельєфу.

Лабораторні заняття з курсу «Геоморфологія» мають на меті розвинути навички самостійного вивчення геоморфологічної будови території на підставі аналізу топографічних, геологічних карт, аерофотознімків та даних геолого-геоморфологічних профілів. Ці знання та навички будуть в подальшому використані під час проходження студентами геоморфологічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики.

Завдання цих методичних рекомендацій грунтуються на розроблених раніше лабораторних роботах С.В. Лютцау «Общая геоморфология. Методические указания» М.: МГУ, 1976; О.В. Скварчевської «Робоча програма та лабораторні роботи з геоморфології». Львів: ЛДУ, 1981; І.П. Ковальчука, М.Б. Іваника «Програма та лабораторні роботи з курсу «Геоморфологія» Львів: ЛДУ, 1996; В.І. Кружаліна, С.В. Лютцау «Практикум по общей геоморфологи» М.: МГУ, 1998. Для висвітлення теоретичного матеріалу використано підручники О.І. Спірідонова «Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования» М., 1970 та О.К. Леонтьєва, Г.І. Ричагова «Общая геоморфология» М., 1988. Однак вони розширені і доповнені новими завданнями та ілюстраціями. Матеріал, викладений у лабораторних роботах, розроблений на підставі досвіду авторів з проведення практичних занять.

ЗМІСТ

Завдання 1. Морфологічна характеристика рельєфу 

  1. Складання картограми вертикального розчленування рельєфу
  2. Картограма горизонтального розчленування рельєфу
  3. Побудова гіпсометричного профілю через характерні форми рельєфу
  4. Побудова рози діаграми орієнтування тальвегів долинних форм
  5. Районування території за морфологічними особливостями рельєфу
  6. Характеристика морфології рельєфу

Завдання 2. Визначення генезису і віку рельєфу

Завдання 3. Побудова та аналіз геолого-геоморфологічного профілю

  1. Побудова геолого-геоморфологічного профілю
  2. Аналіз історії розвитку рельєфу за геолого-геоморфологічним профілем

Завдання 4. Побудова геоморфологічної карти

Завдання 5. Побудова геоморфологічної картосхеми на основі інтерпретації аерофотознімків

Список літератури

Додатки