Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Оціночні методи дослідження підземних порожнин

Важливе завдання вивчення карстових процесів – оцінка ступеня закарстованості масиву порід. З нею пов’язане питання швидкості проходження карстових процесів у цьому регіоні.

Н.В. Родіонов рекомендує оцінювати швидкість карстових процесів великих територій за показником сучасної активності карсту Ак. Ак – це відношення кількості розчинної речовини у відсотках до загального об’єму карстового масиву порід за тисячоліття. Кількість розчинної речовини визначають за даними режимних спостережень, за сумарною мінералізацією вод джерел і водоносного горизонту в оцінюваному масиві.

Недоліки методу такі:

 1. неможливість точно визначити водний баланс закарстованого масиву;
 2. отримані величини Ак характеризують тільки обмежені роки спостережень, а поширюються вони на тисячоліття;
 3. немає підстав вважати незмінною інтенсивність процесів у попередні епохи.

Багато дослідників – Г.А. Максимович (1963), І.А. Саваренський (1962), К.А. Горбунова (1979) та інші характеризують ступінь стійкості території за показником Nвиникнення нових карстових лійок (за їхньою кількістю, сумарною площею чи об’ємом) за рік на площі 1 км2. Отже, чим більше з’являється лійок і чим більша їхня загальна площа або об’єм, тим інтенсивніше відбуваються карстові процеси.

Застосовують також гідродинамічні методи оцінки інтенсивності карсту, які ґрунтуються на даних про водний баланс відповідно до реальної гідродинамічної зональності, що склалася. Тобто визначають інтенсивність водообміну різних частин карстового масиву, їхню величину і склад мінералізації підземних вод за сезонами року для кожної гідродинамічної зони.

Ефективними вважають ймовірнісно-статистичний метод оцінки та прогнозу карстових процесів. Передбачається, що інтенсивність карстових провалів пропорційна щільності лійок і їхніх розмірів. За допомогою коефіцієнтів зв’язку з теорії якісних ознак визначають вплив незалежних між собою чинників, наприклад, глибини залягання порід, що карстуються, потужності глин над ними, з оцінкою значущості кожного чинника на кількість провалів як більш небезпечного результату карстових процесів. Чим більше враховують чинників, тим крива зв’язку ближче до нормального розподілу [53]. Ймовірнісно-статистичний метод застосовують на рівні регіональних приблизних прогнозів, коли є дані про постійність процесу й однорідність середовища його розвитку. Це пов’язано з тим, що метод виключає можливість оцінки та прогнозу карсту під впливом техногенних чинників, які змінюють режим і хімізм підземних вод, зумовлюють інші чинники.

Запитання для самоперевірки знань

 1. Назвати види карстових проявів.
 2. Які умови розвитку карсту?
 3. Що з’ясовують під час польових експедицій з вивчення поверхневих карстових форм?
 4. Які аспекти карстових проявів вивчають методами дистанційного зондування Землі?
 5. Як класифікують підземні порожнини?
 6. Перелічити особливості, які з’ясовують під час обстеження підземних карстових форм.
 7. Види методів оцінок карстових форм.
 8. Які геофізичні методи застосовують для виявлення карстових пустот?

Основна

Бібліографія

 1. Спиридонов А.И. Изучение карстового рельефа // Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования. – Москва: Высш. школа, 1970. – С. 325-339.
 2. Стецюк В.В. Карст і карстова морфоскульптура // Основи геоморфології: навч. посібник / В.В. Стецюк, І.П. Ковальчук; За ред. О.М. Маринича. – Київ: Вища школа, 2005. – С. 305-328.

Допоміжна

 1. Амеличев Г.Н. Кадастр карстовых полостей Крыма: прошлое, настоящее, будущее / Г.Н. Амеличев, А.Б. Климчук, С.В. Токарев, Э.И. Меметова // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь, 2014. – Т. 10. – Вып. 1. – С. 345-351.
 2. Амеличев Г.Н. Пещеры как объект экологического туризма // Учёные записки КФУ им. В.И. Вернадского. – Т. 1(67). – № 3, 2016. – С. 71-77.
 3. Андрейчук В.Н. Кадастр печер Західно-Українського регіону. // Проблеми вивчення, екології та охорони печер / В.Н. Андрейчук. – Київ, 1987.
 4. Андрейчук В.Н. Закономерности развития карста на юго-востоке зоны сочленения Русской платформы с Предкарпатским краевым прогином. Диссертации о Земле
 5. Андрейчук В.Н. Провалы над гипсовыми пещерами-лабиринтами и оценка устойчивости закарстованных территорий / В.Н. Андрейчук. – Черновцы: Прут, 1999. – 52 с.
 6. Валях В.М. Аэрофотографические и сканерные аэрометоды при инженерно-геологических исследованиях / В.М. Валях. – Москва: Недра, 1982. – 261 с.
 7. Вилуговування
 8. Гвоздецкий Н.А. Карст. Вопросы общего карстоведения / Н.А. Гвоздецкий. – Москва: Географгиз, 1954. – 351 с.
 9. Гвоздецкий Н.А. Проблемы изучения карста и практика / Н.А. Гвоздецкий. – Москва: Мысль, 1972.
 10. Гвоздецкий Н. А. Карст / Н.А. Гвоздецкий. – Сб. Природа мира – Москва: Мысль, 1981. – 214 с.
 11. Гвоздецкий Н.А. Карстовые ландшафты / Н.А. Гвоздецкий. – Москва: Изд-во Московск.ун-та, 1988. – 112 с.
 12. Горбунова К.А. Карст гипса СССР: учеб. пособие по спецкурсу / К.А. Горбунова. – Пермь: Изд-во Пермс. ун-та, 1977. – 84 с.
 13. Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста: учеб. пособие по спецкурсу / К.А. Горбунова. – Пермь, 1985. – 88 с.
 14. Гудилин И.С. Применение аэрометодов при инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях / И.С. Гудилин, И.С. Комаров. – Москва: Недра, 1978. – 320 с.
 15. Дублянская Г.Н. Картографирование, районирование и инженерно-геологическая оценка закарстованных территорий / Г.Н. Дублянская, В.Н. Дублянский. – Новосибирск: Наука, 1992. – 144 с.
 16. Дублянский В.Н. Карстолого-геофизические исследования карстовых полостей Приднестровской Подолии и Покутья / В.Н. Дублянский, Б.М. Смольников. – Киев: Наук. думка, 1969. – 151 с.
 17. Дублянский В.Н. Карстовые пещеры / В.Н. Дублянский.– Москва: Знание, 1977. – 47 с.
 18. Дублянский В.Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма / В.Н. Дублянский. – Ленинград: Наука, 1977. –182 с.
 19. Дублянский В.Н. Карстовые полости Украины / В.Н. Дублянский, А.А. Ломаев. – Киев: Наук. думка, 1980. – 178 с.
 20. Дублянский В.Н. Карстология и спелеология в Украине // Физическая география и геоморфология. – Киев: Вища школа, 1985. – С.3-10.
 21. Дублянский В.Н. Терминология спелеологии / В.Н. Дублянский, В.Н. Андрейчук. – Кунгур, 1991. – 180 с.
 22. Дублянский В. Н. Карстовая республика / В.Н. Дублянский, Г.Н. Дублянская. – Симферополь, 1996. – 84 с.
 23. Дублянський В. З історії досліджень печер в Україні / Володимир Дублянський
 24. Карст в карбонатных породах // Труды Моск. о-ва испытателей природы. Т. 47. – Москва: Изд-во МГУ, 1971. – 182 с.
 25. Климчук О.Б. Гідрогеологічні умови розвитку і генезис карстових порожнин в неогенових сульфатних відкладах Волино-Подільського артезіанського басейну: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук / О.Б. Климчук. – Київ, 1999. – 25 с.
 26. Климчук А.Б. Кадастр пещер Украины: методические материалы и перечень / А.Б. Климчук, Г.Н. Амеличев и др. – Симферополь, 2008. – 75 с.
 27. Климчук А.Б. Карст и природные полости // Экологическая геология Украины / под ред. В.М. Шестопалова – Киев: Наукова думка, 2009.
 28. Климчук А.Б. О сущности карста / А.Б. Климчук, В.Н. Андрейчук // Спелеология и карстология. – № 5. – 2010. – С. 22-47.
 29. Ковальська Л.В. Геоморфологія сульфатного карсту Прут-Дністерського межиріччя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук / Л.В. Ковальська. – Львів, 2005. – 20 с.
 30. Корженевский Б.А. Карст Донбасса и его гидрогеологические и инженерно-геологические особенности // Фізична географія и геоморфологія. – Вип. 4. – Киев, 1970.
 31. Коржик В.П. Карст і печери. У кн.: Середнє Придністров’я / за ред. Г.І. Денисика. – Вінниця: ПП Видавництво “Теза”, 2007. – С. 79-100.
 32. Короткевич Г.В. Соляной карст / Г.В. Короткевич. – Ленинград: Недра, 1970.
 33. Кучерук А.Д. Карст Подолья / А.Д. Кучерук. – Киев: Наук. думка, 1976. – 197 с.
 34. Ласточкин А.Н. Геоморфология / А.Н. Ласточкин, Д.В. Лопатин. – Москва: Академия, 2005. – 528 с.
 35. Ломаєв О.О. Умови розвитку та районування карсту Волино-Поділля // Фіз. географія та геоморфологія. – 1970. – Вип. 1. – С. 33-38.
 36. Ломаев. А.А. Геология карста Волыно-Подолии / А.А. Ломаев. – Киев: Наук. думка, 1979. – 132 с.
 37. Максимович Г.А. Основы карстоведения / Г.А. Максимович. – Т. 1. – Пермь: Кн. Изд-во, 1963. – 444 с.
 38. Мельник В.В. Обоснование геомеханических факторов для диагностики опасности карстопроявлений при недропользовании: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / В.В. Мельник. – Екатеринбург, 2010. – 30 с.
 39. Печеркин И. А. Структурно-тектонические условия развития карста на юго-востоке зоны сочленения Восточно-Европейской платформы и Предкарпатского прогиба / И. А. Печеркин, В. Н. Андрейчук // Изв. вузов. Геология и разведка. 1986. – № 10. – С. 18-24.
 40. Пещерные отложения
 41. Покалюк В.В. Трещиноватость пещер Подолии. В аспекте ротационных и тектонических причин образования / В.В. Покалюк, А.А. Аронский, Н.В. Шафранская, А.А. Матошко
 42. Проскурняк М. М. Структура закарстованих ландшафтів: Теорія. Методика. Регіональні особливості / М. М. Проскурняк, В. М. Андрейчук. – Чернівці: Рута, 1998. – 120 с.
 43. Радзієвський В.О. Подорож у підземну казку: Путівник по карстових печерах Тернопільщини / В.О. Радзієвський. – Львів: Каменяр, 1984.
 44. Рекомендации по изучению карста геофизическими методами/ ПНИИИС. – Москва: Стройиздат, 1986. – 112 с.
 45. Саваренский Ф.П. Инженерная геология / Ф.П. Саваренский; изд. 2-е. – Москва: ГОНТИ, 1939. – 488 с.
 46. Садов А.В. Изучение экзогенных процессов аэроландшафтным методом / А.В. Садов. – Москва: Недра, 1978. – 151 с.
 47. Соколов Д.С. Основные условия развития карста / Д.С. Соколов. – Москва: Госгеолтехиздат, 1962. – 321 с.
 48. Спелеологія
 49. Татаринов К.А. Карстові печери Середнього Придністров’я / К.А. Татаринов. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1965.
 50. Терминология карста / Д.А. Тимофеев, В.Н. Дублянский, Т.З. Кикнадзе. – Москва: Наука, 1991. – 260 с.
 51. Толмачев В.В. Инженерное карстоведение / В.В. Толмачев, Ф. Ройтер. – Москва: Недра, 1990. – 151 с.
 52. Українська спелеологічна асоціація. Історія створення
 53. Чикишев А.Г. Географические условия развития карста / А.Г. Чикишев. – Москва: Изд-во МГУ, 1975.
 54. Чикишев А.Г. Карст Русской равнины / А.Г. Чикишев. – Москва: Наука, 1978. – 197 с.
 55. Чим відрізняється сталактит від сталагміта
 56. Щукин И.С. Карст тропиков // Общая геоморфология / И.С. Щукин. – Москва: Изд. Москов. ун-та. Т. ІІІ, 1974. – с. 142-150.
 57. Якуч Л. Морфогенез карстовых областей / Л. Якуч – Москва: Прогресс, 1979. – 388 с.
 58. Ford D., Williams P. Karst geomorphology and hydrology. – London: Unwin hyman, 1989. – Р. 602.
 59. Gams I. Kras. – Ljubljana, 1974.
 60. Kras region in Slovenia – Classical Karst
 61. Martel E.A. Les Cévennes. – Paris: Delagrave, 1890. – 400 р.