Костів Л. Я.
Фізична географія материків і океанів. Африка

Тваринний світ та фауністичне районування Африки

Африка має багату та різноманітну фауну, тут проживє більше тисячі видів ссавців і майже півтори тисячі видів птахів. Згідно з районуванням В. Гептнера, материк належить до царства Арктогея, північна частина з Сахарою включно – до Середземноморської підобласті Голарктичної зоогеографічної області, решта – до Ефіопської зоогеографічної області.

Характерними представниками фауни Голарктичної області є мешканці пустель і напівпустель. До них належать численні гризуни (піщанка), кілька видів антилоп (мендаса, бубала, адакс) та хижаки (гієна, фенек, шакал).

Ефіопська фауністична область охоплює вологі екваторіальні ліси, савани, рідколісся та пустелі решти Африканського материка. Вважають, що ця область була світовим центром формування ссавців, оскільки в ній зосереджено ¼ всіх їхніх видів, понад 50 родин, з яких половина є ендеміками. Високим для цієї області й родовий ендемізм. Видовий ендемізм найвищий серед комахоїдних тварин (86 %), гризунів (85 %), парнокопитних (88 %) та приматів (94 %).

За умовами місця проживання в Ефіопській області виділяють чотири фауністичні підобласті.

Західно-Африканська підобласть здебільшого лісова. Тільки ці регіони населяють людиноподібні мавпи (шимпанзе, горила), карликовий бегемот, окапі. Птахів небагато, звичними є цесарки, голуби, папуги.

Східноафриканська підобласть охоплює Ефіопське нагір’я, савани Судану, Східної і Південної Африки. Відзначається багатством травоїдних тварин (жирафи, зебри, антилопи, буйволи, слони, носороги) і хижаків (леви, гієни, шакали). Тільки в цьому регіоні живуть павіани і мандрили. Багато плазунів – ящірки, хамелеони, гадюки, пітони. У ріках і озерах живуть крокодили. Орнітофауна репрезентована страусами, фламінго, нектарницями.

Південноафриканська підобласть займає переважно пустельні і напівпустельні райони. Ендемічними є золотокроти, кафрські довгоноги, антилопи-стрибуни. З хижаків збереглися гієни та деякі роди вівер.

До Мадагаскарської підобласті належать о. Мадагаскар і прилеглі архіпелаги. Фауна дуже давня і внаслідок тривалої ізоляції високо ендемічна. Представниками ссавців є ендемічні родини індрі, лемурів, тенреків. Птахи – це родини нелітаючих журавлеподібних (мадагаскарські куропатки), філепітових, вангових (сині горобці).

Запитання для контролю і самоконтролю

 1. Описати ґрунтовий покрив Африки.
 2. Розказати про вплив клімату на ґрунтове різноманіття Африки.
 3. Проаналізувати вплив рослинності на ґрунтове різноманіття Африки.
 4. Описати ґрунти субекваторіального поясу та порівняти їх між собою.
 5. Розкрити специфіку ґрунтотворення в екваторіальному поясі.
 6. Розкрити специфіку ґрунтотворення у субтропічному поясі.
 7. Вказати області з поширенням засолених ґрунтів та пояснити причини їхнього формування.
 8. Охарактеризувати рослинність вологих вічнозелених екваторіальних лісів
 9. Охарактеризувати рослинність африканських саван.
 10. Проаналізувати особливості видового складу Голарктичного флористичного царства.
 11. Охарактеризувати видовий склад Палеотропічного флористичного царства.
 12. Охарактеризувати видовий склад Капського флористичного царства. Вказати ендеміки та релікти.
 13. Проаналізувати чинники, що вплинули на формування Капського флористичного царства.
 14. Охарактеризувати видовий склад Голарктичної зоогеографічної області царства Арктогея.
 15. Охарактеризувати видовий склад Ефіопської зоогеографічної області царства Арктогея.
 16. Проаналізувати вплив рослинності на зміну фауністичного складу території.

Практична робота

Завдання 1. На контурну карту нанесіть схему ґрунтового покриву Африки. Опишіть ґрунти кожного широтно-зонального поясу: екваторіального, субекваторіального, тропічного, субтропічного, а також інтразональні ґрунти та ґрунти гірських областей (середньгір’я і низькогір’я).

Завдання 2. Над орографічною лінією фізико-географічного профілю вузькою різнокольоровою смугою зобразіть поширення основних типів ґрунтів.

Завдання 3. Для ґрунтів, які лежать по лінії профілю, заповніть таблицю.

Таблиця. Характеристика ґрунтів
Тип ґрунтуМатеринські породиДиференціація за генетичними горизонтамиК-ть гумусу у верхньому горизонтіОглеєність, засолення, ерозіяВикористання
1 2 3 4 5 6

Завдання 4. Використовуючи карту «Рослинність», усно охарактеризуйте найпоширеніші типи рослинності. Назвіть домінантних представників зональної й азональної флори кожної з них. Охарактеризуйте особливості територіального поширення типів рослинності та з’ясуйте вплив на них широтної зональності.

Завдання 5. Використовуючи карту «Флористичне районування» (Додаток Є), на фізико-географічний профіль нанесіть межі флористичних царств та областей. Для флористичних областей, які перетинає лінія профілю, укладіть список представників рослинного світу, вказавши ендеміки та релікти.

Завдання 6. Використовуючи карту «Фауністичне районування» (Додаток Ж), на фізико-географічний профіль нанесіть межі флористичних царств, областей та підобластей. Для фауністичних областей, які перетинає лінія профілю, опишіть домінантних представників.

Список рекомендованої літератури

 1. Власова Т. В. Физическая география материков (с прилегающими частями океанов): в 2 ч. / Т. В. Власова. – Москва: Просвещение, 1986. – Ч. 2. – С. 87-172.
 2. Власова Т. В. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. В. Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. – Москва : Academіа, 2005. – 640 с.
 3. Галай И. П. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие: в 3 ч. / И. П. Галай, В. А. Жучкевич, Г. Я. Рылюк. – Минск: Университетское, 1988. – Ч. 2. – 366 с.
 4. Географический атлас для учителей средней школы. – Москва, 1980. – 238 с.
 5. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. – Москва: Сов. энциклопедия, 1988. – 432 с.
 6. Довідковий атлас світу. – Київ: Картографія, 2010. – 328 с.
 7. Кукурудза С. І. Біогеографія: підручник / С. І. Кукурудза. – Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 233-347.
 8. Лобова Е. В. Природа мира. Почвы / Е. В. Лобова, А. В. Хабаров. – Москва: Мысль, 1983. – С. 149-178.
 9. Панасенко Б. Д. Фізична географія материків : навч. посіб.: в 2 ч. Ч. 2 / Б. Д. Панасенко. – Вінниця : ЕкоБізнесЦентр, 1999. – 200 с.
 10. Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли / А. Л. Тахтаджян – Ленинград: Наука. 1978. – 247 с.
 11. Физическая география материков и океанов / [под общ. ред. А. М. Рябчикова]. – Москва: Высш. шк., 1988. – С. 362-425.
 12. Физическая география материков и океанов: в 2 т.: Т. 2 / [Т. И. Кондратьєва, Б. А. Алексеев, Т. А. Ковалева и др.]. – Москва: Academіа, 2014. – 417 с.

Додаткова література

 1. Абдурахманов Г. М. Основы зоологии и зоогеографии: учебн. [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Г. М. Абдурахманов, И. К. Лопатин, Ш. И. Исмаилов. – Москва : Academіа, 2001. – 496 с.
 2. Амос У. Х. Живой мир рек / У. Х. Амос – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. – 239 с.
 3. Биологический энциклопедический словарь. – Москва: Сов. энциклопедия, 1989. – 864 с.
 4. Букштынов А. Д. Природа мира. Леса / А. Д. Букштынов, Б. И. Грошев, Г. В. Крылов – Москва: Мысль, 1981. – С. 209-217.
 5. Вагнер Ф. Х. Живой мир пустынь: пер. с анг. / Ф. Х. Вагнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1994. – 248 с.
 6. Вальтер Г. Растительность земного шара : пер. с нем.: в 3 т. Т. 1 / Г. Вальтер. – Москва: Прогресс, 1968. – 550 с.
 7. Второв П. П. Биогеография / П. П. Второв, Н. Н. Дроздов. – Москва: Владос, 2001. – 304 с.
 8. Второв П. П. Биогеография материков / П. П. Второв, Н. Н. Дроздов. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 1979. – 208 с.
 9. Географический энциклопедический словарь. – Москва: Сов. энциклопедия, 1983. – 528 с.
 10. Глазовская М. А. Почвы мира: в 2 т. Т. 2 / М. А. Глазовская. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 431 с.
 11. Глазовская М. А. Почвы зарубежных стран / М. А. Глазовская. – Москва: Высш. школа, 1983. – 313 с.
 12. Гржимек Б. Среди животных Африки: пер. с нем. / Б. Гржимек. – Москва: Мысль, 1973. – 336 с.
 13. Забродская М. П. Факторы пространственной дифференциации материков (на примере Африки): лекции / М. П. Забродская. – Воронеж, 1983. – 52 с.
 14. Зедлаг У. Животный мир Земли: пер. с нем. / У. Зедла. – Москва: Мир, 1975. – 208 с.
 15. Природа мира. Пустыни / [А. Г. Бабаев и др.]. – Москва: Мысль, 1986. – 320 с.
 16. Притула Т. Ю. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Т. Ю. Притула, В. А. Еремина, А. Н. Спрялин. – Москва : Владос, 2004. – С. 464-568, 608-649.
 17. Розанов Б. Г. Почвенный покров земного шара / Б. Г. Розанов. – Москва: Изд-во МГУ, 1977. – 249 с.
 18. Розов Н. Н. Почвенный покров мира / Н. Н. Розов, М. Н. Строганова. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 291 с.
 19. Сахара : пер. с англ. / [Клаудсли-Томпсон Дж. Л. и др.]. – Москва: Прогресс, 1990. – 424 с.
 20. Knapp R. Die Vegetation von Africa / R. Knapp. – Jena, 1973.
 21. Soil map of the World – V. 6. Africa. – 1977. (FAO – UNESCO).