Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Глобальні проблеми людства. Узагальнення

Основні висновки

Глобальні проблеми людства виникли у другій половині XX ст. через різке збільшення населення та посилення техногенного навантаження на географічне середовище. Найнебезпечнішими з них є політичні та екологічні проблеми.

За своїм характером глобальні проблеми є інтернаціональними. Їх розв'язання залежить від скоординованих зусиль усіх країн.

Найуспішніше в наш час вдається розв'язати сировинну та енергетичну проблеми, тоді як загострюються інші проблеми — продовольча та освоєння Світового океану. Час від часу загострюються політичні проблеми.

У наш час сталий розвиток — єдино правильний шлях розвитку людської цивілізації, якщо остання хоче зберегти себе. Він передбачає задоволення потреб сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Перевірте себе

 1. Чому саме у другій половині XX ст. виникло поняття «глобальні проблеми людства»?
 2. Чи можна стверджувати, що глобальні проблеми людства взаємопов'язані? Свою думку обґрунтуйте.
 3. Проаналізуйте матеріали засобів масової інформації і поясніть, чому, на вашу думку, незважаючи на прийняті рішення у світі, так важко розв'язати проблему збереження миру на Землі.
 4. Чому екологічні проблеми за своїм значенням займають друге місце після політичних проблем?
 5. Чи зможе людство розв'язати демографічну та продовольчу проблеми? Свою думку обґрунтуйте.
 6. Чому людству, і в першу чергу розвинутим країнам, найлегше вдається розв'язати сировинну та енергетичну проблеми? Чи не пов'язано з цим виникнення й посилення проблеми освоєння Світового океану?

Вивчивши тему, ви повинні вміти:

 • характеризувати:
  • поняття «глобальні проблеми людства»;
 • аналізувати:
  • сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи їх розв'язання.

Поглиблюємо знання

Серед тих проблем глобального характеру, які виникають зараз, учені найчастіше згадують вивчення будови Землі та управління погодою та кліматом.

Проте на Землі людина перебуває не лише в оточенні природи, але й соціального середовища, що породжує специфічні проблеми. Серед них крім згаданої вище проблеми збереження миру, особливу тривогу викликають організована транснаціональна злочинність, міжнародний тероризм наркоманія, незаконний обіг наркотиків і наркобізнес, порушення громадянських прав людини. Ці певною мірою, нові проблеми є серйозними і навіть небезпечними для розвитку людства.

Глобальні проблеми виникли через різке збільшення чисельності населення та техногенного навантаження на географічне середовище. Але їхнє розв'язання та необхідність переходу до стабільного розвитку людства спричинилися ще до однієї проблеми — проблеми людського потенціалу в сучасних умовах.

Розвиток економіки будь-якої країни зокрема та світової економіки загалом визначається її людським потенціалом, тобто трудовими ресурсами і головне — їхньою якістю. А вона проявляється насамперед у рівні кваліфікації та трудової моралі. На формування людського потенціалу все більший вплив має глобалізація життя. Знання, смаки, естетичні уподобання завдяки сучасним засобам зв'язку поширюються надзвичайно швидко, утворюючи нове, доволі суперечливе, поєднання із традиціями та цінностями, панівними у національному суспільстві, породжуючи матеріальні та культурні основи явища, яке називають «сучасним способом життя», «сучасною цивілізацією».

Умови праці, які постійно змінюються, вимагають також покращення фізичного розвитку людини, від якого залежить здатність людини до праці. На процеси відтворення людського потенціалу великий вплив мають такі чинники, як збалансоване харчування, умови проживання, стан навколишнього середовища, економічна і політична стабільність, стан охорони здоров'я тощо.

Зміни умов і характеру праці та повсякденного життя при переході до постіндустріального суспільства спричинилося до підвищення вимог до кваліфікації трудових ресурсів, ключовими елементами якої виступають рівень загальної та професійної освіти. У зв'язку з цим витрати на освіту та професійну підготовку, а також на охорону здоров'я, що здержали назву «інвестицій в людину», вважаються в наш час одним з найефективніших видів капіталовкладень. Наприкінці XX ст. витрати на освіту склали у США понад 5% їхнього ВВП, в Японії — близько 4%.

Запрошуємо до дискусії

Чи погоджуєтеся ви із твердженням англійського священика й економіста XVIII ст. T. Мальтуса про те, що зростання народонаселення на Землі відбувається у геометричній прогресії, збільшення виробництва продовольства — в арифметичній, а голод, епідемії та війни є регуляторами чисельності населення?