Паньків З.П.
Земельні ресурси

Земельні ресурси

Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

У навчальному посібнику розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці земельних ресурсів і земельних угідь. Висвітлено особливості сучасного стану та переважаючі напрямки використання земельних ресурсів світу та України. Проведено аналіз сучасного використання осушених і зрошених земель України та обгрунтовано напрямки їхнього раціонального використання. Проаналізовано особливості функціонування ринку купівлі-продажу та оренди землі, наведено основні напрямки охорони земельних ресурсів України.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і коледжів природничих спеціальностей, а також науковцям і працівникам сфери регулювання земельних відносин.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Місце і роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери
1.1. Значення земельних ресурсів у житті людини
1.2. Особливості земельних ресурсів як основного засобу виробництва у сільському господарстві
1.3. Таксономічні одиниці класифікації земельного фонду
1.4. Основні екологічні функції земель

Розділ 2. Земельні ресурси світу
2.1. Структура світових земельних ресурсів
2.2. Розподіл земель в межах грунтово-біокліматичних поясів
2.3. Потенціальні можливості використання земельних ресурсів світу

Розділ 3. Особливості формування земельної власності в Україні
3.1. Історичні етапи формування земельної власності
3.2. Регіональні особливості формування земельної власності
3.3. Сучасний етап формування власності на землю

Розділ 4. Категорії земельних ресурсів України
4.1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням
4.2. Землі сільськогосподарського призначення
4.3. Землі житлової та громадської забудови
4.4. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
4.5. Землі оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
4.6. Землі лісового та водного фонду
4.7. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Розділ 5. Земельна ділянка як матеріальний об’єкт та об’єкт права
5.1. Земельна ділянка та встановлення її меж
5.2. Елементи права власності на земельну ділянку: володіння, користування, розпорядження
5.3. Обмеження прав на земельну ділянку

Розділ 6. Земельні угіддя та їхня класифікація
6.1. Земельні угіддя як основний елемент кількісного обліку
6.2. Сільськогосподарські угіддя та їхні складові частини
6.3. Елементи обліку лісів та інших лісо вкритих площ
6.4. Класифікаційні одиниці забудованих земель
6.5. Відкриті заболочені землі та води

Розділ 7. Сучасний стан і використання земельних ресурсів України
7.1. Структура земельних ресурсів України
7.2. Сільськогосподарські землі
7.3. Ліси та інші лісовкриті площі
7.4. Забудовані землі
7.5. Землі природно-заповідного фонду
7.6. Землі оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Розділ 8. Зрошувані землі України
8.1. Географія та структура зрошуваних земель
8.2. Деградаційні процеси на зрошуваних землях
8.3. Заходи поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель і підвищення їхньої родючості

Розділ 9. Осушені землі України
9.1. Етапи та особливості проведення осушувальної меліорації
9.2. Географія та структура осушених земель України
9.3. Деградаційні процеси на осушених землях та заходи покращення їхнього стану

Розділ 10. Розподіл земельного фонду України за землевласниками та землекористувачами
10.1. Класифікації категорій землевласників, землекористувачів в умовах реформування земельних відносин
10.2. Сучасний стан розподілу земельного фонду України за землевласниками, землекористувачами

Розділ 11. Ринок землі в Україні
11.1. Загальні положення та правові основи ринку землі
11.2. Порядок купівлі продажу землі та продажу земельних ділянок на конкурентних засадах
11.3. Сучасний стан ринку земель несільськогосподарського призначення в Україні

Розділ 12. Оренда землі в Україні
12.1. Загальні положення та правові засади оренди землі
12.2. Договір оренди землі та порядок надання її в оренду
12.3. Права та обов’язки орендодавця та орендаря
12.4. Особливості оренди землі в Україні

Розділ 13. Охорона земельних ресурсів України
13.1. Екологічні проблеми сучасного землекористування
13.2. Законодавство України у галузі охорони земель
13.3. Основні напрямки охорони земель України